Xây dựng phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong Quân đội hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh

xây dựng phong cách lãnh đạo

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHÍNH TRỊ VIÊN TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH HỒ CHÍ MINH HỌC

HÀ NỘI – 2021

 

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 7

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 7
1.2. Khái quát kết quả nghiên cứu có liên quan và những vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu 20

Chương 2: XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHÍNH TRỊ VIÊN TRONG QUÂN ĐỘI THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 24

2.1. Một số khái niệm cơ bản 24
2.2. Đặc trưng của phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh 39
2.3. Giá trị của phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh đối với xây dựng đội ngũ chính trị viên trong quân đội 62

Chương 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHÍNH TRỊ VIÊN TRONG QUÂN ĐỘI THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 72

3.1. Thực trạng xây dựng phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong quân
đội theo phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua 72
3.2. Những vấn đề đặt ra trong xây dựng phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong quân đội hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh 104

Chương 4: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHÍNH TRỊ VIÊN TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 112

4.1. Những nhân tố tác động và yêu cầu xây dựng phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong quân đội theo phong cách Hồ Chí Minh 112
4.2. Giải pháp cơ bản xây dựng phong cách lãnh đạo của chính trị viên trong quân đội hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh 122
KẾT LUẬN 149
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
PHỤ LỤC 162

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ
CB, CS Cán bộ, chiến sĩ
CTQG Chính trị quốc gia
CTV Chính trị viên
HSQ, CS Hạ sĩ quan, chiến sĩ
NXB Nhà xuất bản
Phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo
SQCH Sĩ quan chỉ huy

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh dựa trên công lý và lẽ phải, đạt đến đỉnh cao của hiệu quả. Giá trị và sự ảnh hưởng của Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh đối với Đảng. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh đã góp phần tạo ra những thế hệ cán bộ cách mạng trung kiên. Vì thế, nghiên cứu để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn về Phong cách lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta nói chung. Việc xây dựng Phong cách lãnh đạo của CTV trong Quân đội theo phong cách Hồ Chí Minh có nhiều thuận lợi.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Luận giải làm rõ các khái niệm cơ bản, đặc trưng và giá trị của Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh;
– Đánh giá thực trạng xây dựng Phong cách lãnh đạo của CTV trong Quân đội theo phong cách Hồ Chí Minh.
– Phân tích các yếu tố tác động, xác định yêu cầu và đề xuất giải pháp xây dựng Phong cách lãnh đạo của CTV trong Quân đội hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Về nội dung: Phong cách Hồ Chí Minh bao gồm nhiều nội dung phong phú. Luận án tập trung nghiên cứu Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh thể hiện trong các bài nói, bài viết và thực tiễn cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; nghiên cứu thực trạng xây dựng Phong cách lãnh đạo của CTV và nội dung, phương thức, giải pháp xây dựng Phong cách lãnh đạo của CTV trong Quân đội hiện nay theo Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh.

– Về thời gian: Các tư liệu, số liệu điều tra, khảo sát phục vụ cho luận án được giới hạn từ năm 2016 đến năm 2020.

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Cơ sở lý luận
Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội.
4.2. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả luận án tiến đã hành điều tra, khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến đối với 550 CB. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và thực tiễn hoạt động xây dựng Phong cách lãnh đạo. Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với hoạt động xây dựng. Kết quả xây dựng được biểu hiện ở sự chuyển biến về Phong cách lãnh đạo của CTV. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

– Nghiên cứu làm sâu sắc các mặt hợp thành Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và chỉ ra giá trị của Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh đối.
Khái quát hóa và phân làm nổi bật những kết quả đã đạt được, những tồn tại, khuyết điểm.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

6.1. Ý nghĩa lý luận
– Góp phần nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề lý luận về xây dựng Phong cách lãnh đạo của CTV trong Quân đội theo phong cách Hồ Chí Minh.
-Vận dụng trong bồi dưỡng, rèn luyện Phong cách lãnh đạo của đội ngũ CTV giai đoạn hiện nay.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

– Có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Hồ Chí Minh.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài Mở đầu, Kết luận, Danh mục các công trình của tác giả đã công bố có liên quan đến luận án, nội dung của luận án được bố cục làm 4 chương (9 tiết).

xây dựng phong cách lãnh đạo

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Xây dựng phong cách lãnh đạo

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1.1. Nghiên cứu về phong cách Hồ Chí Minh
Cuốn sách Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh do tác giả Đặng Xuân Kỳ. Bàn về nội dung phong cách Hồ Chí Minh, các tác giả cho rằng: “Hệ thống phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất, bắt đầu từ suy nghĩ” [83, tr. 137]. Từ đó, cuốn sách khẳng định tầm quan trọng của việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo phong cách của Người trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.

 

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *