HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o———

 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN

 

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ KIM NHÃ

Hà Nội – 2016

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.2 Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 6
1.2.1 Khái quát về doanh nghiệp 6
1.2.2 Tài sản của doanh nghiệp 8
1.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 14
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26
2.1. Phương pháp thu thập số liệu 26
2.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu 26
2.2.1. Phương pháp so sánh 26
2.2.2. Phương pháp phân tích khối 27
2.2.3. Phương pháp phân tích Dupont 28

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 30

3.1 Khái quát về Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện 30
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 30
3.1.2 Cơ cấu tổ chức 32
3.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 34
3.1.4 Kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2014 35
3.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện giai đoạn 2012-2014 38
3.2.1. Quy mô và cơ cấu tài sản 38
3.2.2 Cơ chế quản lý tài sản của Công ty 42
3.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty 42
3.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện 54
3.3.1 Kết quả đạt được 54
3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 55

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 61

4.1. Bối cảnh hoạt động kinh doanh của Công ty thời gian tới 61
4.1.1 Thuận lợi 61
4.1.2 Khó khăn 61
4.1.3 Cảnh báo các rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty .62
4.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2016-2020 63
4.2.1 Định hướng phát triển chung 63
4.2.2 Dự báo doanh thu của công ty từ năm 2016 đến năm 2018 65
4.2.3 Dự báo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2016 – 2018 66
4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng điện. 68
4.3.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung vào khai thác lợi thế của doanh nghiệp. 69
4.3.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng ngân quỹ 69
4.3.3 Hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý chặt chẽ công nợ phải thu 71
4.3.4.Tăng cường công tác quản lý, đầu tư và thu hồi giá trị khấu hao từ TSCĐ 72
4.3.5 Đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty 74
4.3.6. Đẩy mạnh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng 76
4.3.7. Nâng cao khả năng tự chủ về mặt tài chính 77
4.3.8. Tăng cường quản lí chí phí, hạ giá thành sản phẩm. 77
4.4 Một số kiến nghị 78

4.4.1 Kiến nghị với Nhà nước 79
4.4.2 Kiến nghị với Bộ Tài chính 79
4.4.3 Kiến nghị với Bộ xây dựng 80
KẾT LUẬN 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

TT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 DN Doanh nghiệp
2 GTCL Giá trị còn lại
3 HTK Hàng tồn kho
4 LNST Lợi nhuận sau thuế
5 LNTT Lợi nhuận trước thuế
6 SXKD Sản xuất kinh doanh
7 TSBQ Tài sản bình quân
8 TSCĐ Tài sản cố định
9 TSDH Tài sản dài hạn
10 TSNH Tài sản ngắn hạn
11 TT Thanh toán
12 XDCB Xây dựng cơ bản
13 ĐVT Đơn vị tính
14 Trđ Triệu đồng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

 

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường, Tài sản là tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, đòi hỏi bất cứ doanh nghiệp nào muốn đứng vững và phát triển phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Có thể nói nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu để các doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thương trường.
Là một đơn vị kinh tế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện có ý nghĩa thiết thực. Trong những năm qua, Công ty đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đã chú trọng sử dụng tài sản sao cho có hiệu quả song nhìn chung hiệu quả này còn có những hạn chế nhất định. Việc nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững và có khả năng cạnh tranh cao là mục tiêu Ban gám đốc điều hành Công ty hướng tới. Vì lý do đó, học viên lựa chọn đề tài: “Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện” để nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản:
– Về lý luận: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp thông qua việc trình bày khái quát về tài sản của doanh nghiệp, phân loại tài sản của doanh nghiệp, khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp.

– Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện, đây chính là việc xác lập cơ sở thực tiễn để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty.
– Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra, Luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện thời gian tới.

3. Câu hỏi nghiên cứu đề tài

Để làm rõ mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần trả lời được các câu hỏi sau:
– Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp chịu sự tác động của các nhân tố khách quan, chủ quan nào?
– Thực trạng sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện đã đạt hiệu quả chưa? Các kết quả, hạn chế và nguyên nhân thực trạng đó?
– Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện trong thời gian tới?

4. Phương pháp nghiên cứu

– Cách thức tiếp cận giải quyết vấn đề: Luận văn áp dụng phương pháp thống kê , phân tích, so sánh… để phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện.
• Nguồn dữ liệu: là nguồn dữ liệu thứ cấp. Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu từ bên trong của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện từ 2012-2014 qua các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, điều lệ công ty, kế hoạch kinh doanh.
Nguồn dữ liệu từ bên ngoài, cụ thể là các bài viết được đăng trên các tạp chí, các báo cáo, giáo trình, sách, luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu, các báo cáo hàng năm của Bộ Xây dựng, các website liên quan.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

– Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện.
+ Phạm vi thời gian: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện nghiên cứu giai đoạn 2012-2014; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020.
– Góc độ nghiên cứu: Nghiên cứu trên giác độ doanh nghiệp.
6. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày theo kết cấu 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện.
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng điện.

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu
Đã có nhiều bài viết, đề tài, luận văn nghiên cứu về hiệu quả sử dụng tài sản ở các doanh nghiệp. Có thể kể ra một số đề tài như:
– Nguyễn Thị Hải Yến (2014), “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn (TSNH) tại Công ty cổ phần cao su sao vàng” Luận văn thạc sỹ Tài chính
– Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tác giả đã đi vào nghiên cứu và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng TSNH, từ đó tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng TSNH tại công ty cổ phần cao su sao vàng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty cổ phần cao su Sao Vàng.
– Trần Văn Đạt (2014), “ Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Thiên Phú”, Luận văn Thạc sỹ Tài chính – ngân hàng, Trường Đại học kinh tế – Đại học quốc gia Hà nội, tác giả đã nghiên cứu và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần công nghiệp Thiên Phú.

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *