HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNG LINH

Hiệu quả sử dụng tài sản

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG DUNG LINH

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

 

 

Hà Nội – 2018

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC HÌNH iv
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 6
1.2.1. Khái niệm và đặc trưng của tài sản trong doanh nghiệp 6
1.2.2. Phân loại tài sản 8
1.2.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp 15
1.2.4. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 17
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 26
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN. 31 2.1. Phương pháp nghiên cứu 31
2.1.1. Phương pháp luận chung 31
2.1.2. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích số liệu thống kê mô tả32 2.1.3. Phương pháp so sánh 33
2.2. Thiết kế luận văn 33

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNG LINH 35

3.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh 35
3.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh 35
3.1.2. Đặc điểm cơ cấu nhân sự và tổ chức 36
3.1.3. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh trong giai đoạn 2014 – 2016 41
3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh 43
3.2.1. Cơ cấu tài sản của công ty 43
3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh 46
3.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh 68
3.3.1. Kết quả đạt được 68
3.3.2. Hạn chế 69
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 70

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNG LINH 74

4.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh trong thời gian tới 74
4.1.1. Định hướng phát triển của công ty Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh 74
4.1.2. Quan điểm về nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty 75
4.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh 76
4.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 76
4.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 82
4.2.3 . Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 84
4.2.4. Mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp 85 4.2.5. Rút gọn, tinh giảm bộ máy nhân sự 86
4.3. Kiến nghị 86
KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa
1 CP Cổ phần
2 DN Doanh nghiệp
3 DT Doanh thu
4 HTK Hàng tồn kho
5 LN Lợi nhuận
6 TS Tài sản
7 TSCĐ Tài sản cố định
8 TSDH Tài sản dài hạn
9 TSNH Tài sản ngắn hạn
10 TTS Tổng tài sản

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

STT Bảng Nội Dung Trang

1

Bảng 3.1 Thu nhập trung bình tháng của lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 – 2016

36

2

Bảng 3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh trong giai đoạn 2014 – 2016

41

3
Bảng 3.3 Cơ cấu tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 – 2016
43

4

Bảng 3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 – 2016

46

 

5

Bảng 3.5 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 – 2016 theo phương pháp DUPONT

48

6

Bảng 3.6 So sánh hiệu quả sử dụng TTS của công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh với một số công ty cùng ngành

49

7

Bảng 3.7 Cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 – 2016

51

8 Bảng 3.8 Giá trị hàng tồn kho giai đoạn năm 2014 – 2016 54

9

Bảng 3.9 So sánh hiệu quả sử dụng TSNH của công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh với một số công ty cùng ngành

56

10

Bảng 3.10 Cơ cấu tài sản dài hạn của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014
– 2016

60

11
Bảng 3.11 Cơ cấu TSCĐ hữu hình Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 – 2016
62

12
Bảng 3.12 Hệ số hao mòn TSCĐ hữu hình Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Dung Linh
63

13

Bảng 3.13 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 – 2016

64

13

Bảng 3.14 So sánh hiệu quả sử dụng TSDH của công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh với một số công ty cùng ngành

66

DANH MỤC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang

1
Hình 3.1 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh
37

2

Hình 3.2 Quy mô tổng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 -2016

44

3

Hình 3.3 Cơ cấu tài sản Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 – 2016

44

4

Hình 3.4 Giá trị tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh giai đoạn 2014 – 2016

61

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo lý thuyết kinh tế học thì mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Tuy nhiên, đối với các chủ doanh nghiệp thì tối đa hoá giá trị tài sản chủ sở hữu mới chính là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của họ bởi giá trị tài sản sẽ ảnh hưởng đến phần lợi nhuận họ được hưởng.
Với mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản chủ sở hữu thì vấn đề làm sao sử dụng hiệu quả tài sản đã trở thành một nội dung quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp. Sử dụng tài sản hiệu quả giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế hội nhập, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững và làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu.
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh là một trong những doanh nghiệp hiện hoạt động và kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động bao gồm đầu tư và xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh, buôn bán, đầu tư bất động sản. Cũng như những doanh nghiệp kinh doanh khác, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh trong những năm gần đây đã có sự quan tâm nhất định đối với hoạt động quản trị tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tăng tối đa lợi nhuận thu được. Trước tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi, áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngàt càng gay gắt, việc làm sao để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản đang là nội dung được công ty đặt lên hàng đầu.
Nhận thức được sự cấp thiết và mong muốn kết quả luận văn được gắn với thực tiễn của đơn vị sản xuất kinh doanh, học viên đã lựa chọn đề tài:

“Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh” là đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sĩ của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

 Mục đích nghiên cứu
– Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của Doanh nghiệp trong nền kinh tế.
 Câu hỏi nghiên cứu
– Tài sản là gì? Vai trò của tài sản đối với doanh nghiệp?
– Có những chỉ tiêu cơ bản nào để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp?
– Thực trạng sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh trong giai đoạn 2014 – 2016? Phân tích kết quả và hạn chế? Tìm ra nguyên nhân những hạn chế đó ?
– Những giải pháp nào giúp Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh nâng cao được hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp của mình?
 Nhiệm vụ nghiên cứu
– Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh trong giai đoạn 2014 – 2016
– Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh.

3. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó chủ yếu là dựa trên phương pháp luận của duy vật biện chứng và logic; Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, phương pháp điều tra tổng hợp, phương pháp chọn mẫu và phương pháp dự báo.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản của các doanh nghiệp.
– Phạm vi nghiên cứu:
+ Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh.
+ Thời gian: giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.

5. Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mục lục, Danh mục chữ viết tắt, Danh mục tài liệu tham khảo, Mở đầu, Kết luận, Luận văn được kết cấu làm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn.
Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh.
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Dung Linh.

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều cần phải có các tài sản nhất định thì doanh nghiệp mới có thể đầu tư các yếu tố đầu vào để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Sử dụng hiệu quả nguồn tài sản sẽ góp phần quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, chính vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ thì đều quan tâm đến tài sản và vấn đề hiệu quả sử dụng tài sản.
Qua nghiên cứu một số luận văn, công trình nghiên cứu khoa học và các bài báo viết về đề tài hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp trong thời gian trước, học viên nhận đấy đây là một đề tài có nhiều ý nghĩa thiết thực và tính ứng dụng thực tế cao. Các luận văn bên cạnh việc làm rõ được nội dung lý thuyết về tài sản, hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản doanh nhưng có thể nhận thấy còn một số vấn đề hạn chế trong đó như chỉ phân tích đơn lẻ một nội dung tài sản cố định hoặc tài sản lưu động; chưa có sự so sánh giữa các doanh nghiệp cùng ngành và với trung bình ngành; các biện pháp đề ra còn chưa thực sự gắn với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *