HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CLAY VIỆT NAM

HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CLAY VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội, 2020

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC SƠ ĐỒ iii
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước 4
1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 7
1.1.3. Khoảng trống của nghiên cứu 8
1.2. Cơ sở lý luận về quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp 9
1.2.1. Các khái niệm về quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp 9
1.3. Hiệu quả quản trị dòng tiền trong Doanh Nghiệp 31
1.3.1. Quan điểm về hiệu quả quản trị dòng tiền trong Doanh nghiệp 31
1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị dòng tiền của doanh nghiệp 32
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 43

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44

2.1. Quy trình nghiên cứu 44
2.2. Phương pháp nghiên cứu 45
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 45
2.2.2. Tổng hợp và phân tích dữ liệu 47
2.2.3. Phương pháp thống kê mô tả và nghiên cứu tài liệu 48

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN CLAY VIỆT NAM 50

3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Clay Việt Nam 50
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Clay Việt Nam 50
3.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 54
3.2. Thực trạng quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam 58
3.2.1 Thực trạng hoạt động thu, chi tiền của Công ty Cổ phần Clay Việt Nam 58
3.2.2 Thực trạng kiểm soát thu, chi tiền 62
3.2.3 Thực trạng nhu cầu tồn trữ tiền tối ưu 62
3.3 Hiệu quả quản trị dòng tiền tại công ty cổ phần Clay Việt Nam 64
3.3.1. Chỉ tiêu thời gian chuyển hóa thành tiền 64
3.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 65
3.3.3. Chỉ tiêu khác đánh giá khác công tác quản trị dòng tiền 67
3.4 Đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị dòng tiền của Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam 71
3.4.1. Những kết quả đạt được 71
3.4.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân 72

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CLAY VIỆT NAM 78

4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Clay Việt Nam 78
4.1.1. Định hướng phát triển 78
4.1.2. Mục tiêu chiến lược 78
4.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị dòng tiền tại công ty Cổ Phần Clay Việt Nam 79
4.2.1 Tính cấp thiết cải thiện 79
4.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam 80
4.3. Một số kiến nghị 89
4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại 89
KẾT LUẬN 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
PHỤ LỤC 93

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

Cụm từ viết tắt Nguyên nghĩa
CP Cổ Phần
CTCP Công ty Cổ Phần
CP Cổ phiếu
DT Doanh thu
CLAYVN Clay Việt Nam
HĐ Hoạt động
HĐQT Hội đồng quản trị
ĐCT Điện chuyển tiền
GDP Tổng thu nhập quốc dân
PR Quan hệ công chúng
Q Quận
QH Quốc hội
SXKD Sản xuất kinh doanh
TP.HN Thành phố Hà Nội
TSCĐ Tài sản cố định
TSLĐ Tài sản lưu động
VCSH Vốn chủ sở hữu
VNĐ Việt Nam Đồng

 

DANH MỤC BẢNG

 

TT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 3.1 Bảng lưu chuyển dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của công ty 57
2 Bảng 3.2 Kỳ luân chuyển tiền của công ty trong năm 2017 và 2018 62
3 Bảng 3.3 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị tiền năm 2017 và 2018 62
4 Bảng 3.4 Các chỉ tiêu thanh toán nợ ngắn hạn 63
5 Bảng 3.5 Cơ cấu doanh thu của công ty 64
6 Bảng 3.6 Chỉ tiêu phân tích hiệu quả quản trị doanh thu công ty 64
7 Bảng 3.7 Tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty 65
8 Bảng 3.8 Chỉ tiêu phân tích một số chi phí của công ty 65
9 Bảng 3.9 Cơ cấu nguồn ngân quỹ của công ty 66
10 Bảng 3.10 Bảng hiệu quả luân chuyển tiền và Tỷ suất sinh lời trên doanh thu 67

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ

 

TT Hình Nội dung Trang
1 Sơ đồ 1.1 Quy trình dòng tiền trong doanh nghiệp 13
2 Đồ thị 1.1 Mô hình quản trị tiền Baumol 25
3 Đồ thị 1.2 Mô hình quản trị tiền Miller – Orr 28
4 Đồ thị 1.3 Mô hình quản trị dòng tiền Stone 29
5 Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 43
6 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức của Công ty 50

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp nào cũng cần có vốn để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với quá trình hội nhập và phát triển cùng nền kinh tế thế giới, việc quản lý dòng tiền đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chú trọng trong việc huy động và sử dụng chúng một cách linh hoạt. Những nguy cơ về dòng tiền luôn có thể đem đến những cơn “đột qu ” bất cứ lúc nào kể cả đối với những doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt. Bản chất của dòng tiền là dòng chuyển động tiền tệ vào inflow và ra outflow , tạo ra khả năng thanh toán hoặc tình trạng mất khả năng thanh toán của một doanh nghiệp. Không ít các doanh nghiệp dù kinh doanh có lời vẫn luôn phải xoay sở do thiếu hụt tiền mặt. Vì vậy, quản trị dòng tiền là các hoạt động cần được quan tâm ở tất cả các doanh nghiêp dù lớn hay nhỏ. Quản trị doanh nghiệp thường được ví von như điều khiển dòng máu trong hoạt động của doanh nghiệp, điều này sẽ giúp Doanh nghiệp huy động tốt nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn để đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp; Giúp doanh nghiệp tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả; và đồng thời đảm bảo công tác kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được chặt chẽ. Với vai trò quan trọng của quản trị dòng tiền như vậy, câu hỏi đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp là làm thế nào để có thể nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền trong công ty để đảm bảo dòng tiền luôn được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
Công ty Cổ phần Clay Việt Nam được thành lập với sự góp vốn từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Công ty được thành lập vào ngày 13 tháng 10 năm 2016 với ngành nghề kinh doanh chính là hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam đầu tư, và hỗ trợ việc quản lý doanh nghiệp cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. Tại thời điểm cuối tháng 06/2018. Tiền và các khoản tương đương tiền của Clay Việt Nam là 105,270,700VND. Tuy nhiên, tổng nợ ngắn hạn tại thời điểm cuối tháng 06/2018 là 233,000,000VND. Khả năng thanh toán tức thời tại thời điểm cuối tháng 06/2018 là 0.45. Hiệu quả dòng tiền của Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam chưa tốt, nó ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của công ty và ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Việc phân tích, nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại công ty có thực hiện nhưng chưa thường xuyên, liên tục và hiệu quả nên chưa thể hiện rõ tầm quan trọng trong quản lý doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “ Hiệu quả quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam” được lựa chọn nghiên cứu. Nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các hạn chế còn tồn tại trong công tác quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ phần Clay Việt Nam

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1 Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền ở Công ty Cổ phần Clay Việt Nam, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong việc quản trị dòng tiền của Công ty, từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại Công ty.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Phân tích những vấn đề lý luận chung về hiệu quả quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp.
Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Luận văn tập trung làm rõ các vấn đề sau:
Câu hỏi 1: Hiệu quả quản trị dòng tiền của công ty như thế nào? Những nhân tố nào tác động tới hiệu quả quản trị dòng tiền của công ty?
Câu hỏi 2: Thực trạng hiệu quả quản trị dòng tiền tại công ty cổ phần Clay Việt Nam như thế nào? Những tồn tại, hạn chế gì? Nguyên nhân vì sao?
Câu hỏi quản lý: Cần có những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam?

 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

(i)Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả quản trị dòng tiền của doanh nghiệp.
(ii) Phạm vi nghiên cứu
Về không gian : Công ty Cổ phần Clay Việt Nam.
Về nội dung: Hiệu quả quản trị dòng tiền của công ty Clay Việt Nam.
Về thời gian: Từ tháng 10 năm 2016 đến năm 2018 vì đây là khoảng thời gian công ty mới thanh lập, còn nhiều khó khăn, phản ánh rõ về hiệu quả quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam.

5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, luận văn được trình bày trong 4 chương.
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả quản trị dòng tiền của doanh nghiệp
Chương 2: Quy trình và phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng hiệu quả quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại Công ty Cổ Phần Clay Việt Nam

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP

 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động với lạm phát tăng và lãi suất biến động mạnh như hiện nay, hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp ngày càng trở lên khó khăn. Quản trị dòng tiền giữ vai trò quan trọng tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Mặc dù vậy, nhiều doanh nghiệp đã không quan tâm tới vấn đề này. Một số doanh nghiệp đã đồng nhất giữa quản trị lợi nhuận và quản trị dòng tiền. Do vậy, mục tiêu của các doanh nghiệp này là tập trung vào tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, không giống như lợi nhuận, dòng tiền có vai trò hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngắn hạn, đảm bảo khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Như vậy, quản trị dòng tiền là nội dung quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp. Trên thế giới và Việt Nam, nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả khác nhau đã tập trung giải quyết vấn đề này.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước
Quản trị dòng tiền là yếu tố quan trọng tạo tính thanh khoản của doanh nghiệp. Tính thanh khoản là tính năng kinh tế đặc biệt của tiền. Tính thanh khoản giúp doanh nghiệp tránh được những “cú sốc” về những dòng tiền không mong đợi
Keynes,1936 . Nghiên cứu gần đây của Roychowdhury 2006 cho thấy các nhà quản trị tài chính đã quan tâm tới quản trị dòng tiền và “kiếm” được lợi ích từ quản trị dòng tiền của doanh nghiệp họ. Trong khảo sát 401 giám đốc tài chính của Graham 2004 , 21,4% các giám đốc tài chính coi dòng tiền và dòng tiền tự do là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong các kế hoạch thực hiện. Gần 51,6% trong số người được điều tra khảo sát lại cho rằng lợi nhuận là quan trọng nhất. Tuy nhiên, tới nhiên cứu của Melendrez 2005 , tác giả đã chứng minh rằng những doanh nghiệp kết hợp được giữa lợi nhuận kỳ vọng và dòng tiền kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận cao hơn. Với các công trình nghiên cứu như trên, các tác giả đã đề cập tới vai trò quan trọng của quản trị dòng tiền. Quản trị dòng tiền được nhà quản trị tài chính quan tâm tới nhiều hơn bên cạnh mục tiêu quản trị lợi nhuận.

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *