XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG

chiến lược nguồn nhân lực

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG (COMAS)

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

HÀ NỘI – 2016

MỤC LỤC

MỤC LỤC ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
DANH MỤC BẢNG vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii
DANH MỤC HÌNH viii
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC  8

1.1. Một số khái niệm cơ bản 8
1.1.1. Nguồn nhân lực 8
1.1.2. Nguồn nhân lực trong tổ chức 9
1.1.3. Chiến lược 9
1.2. Các mô hình xây dựng Chiến lược nguồn nhân lực 14
1.2.1. Mô hình 5-P của Schuler (1992) 14
1.2.2. Mô hình Ma trận giá trị 16
1.3. Nội dung của chiến lược nguồn nhân lực 21

1.3.1. Mục tiêu 21
1.3.2. Sứ mệnh 21

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG (COMAS) 39

2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Xây dựng và lắp đặt viễn thông (COMAS) 39
2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông COMAS 43

2.3. Đánh giá chung về cơ hội – thách thức, điểm mạnh – điểm yếu
của COMAS 71

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG COMAS GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 78

3.1. Sứ mệnh, mục tiêu và định hướng phát triển nguồn nhân lực của công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông COMAS đến
năm 2020 78
3.2. Giải pháp 86
3.2.1. Xác định các nhóm nhân lực tại COMAS 86
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách tuyển dụng và đánh giá nhân lực … 88
3.2.3. Hoàn thiện chính sách duy trì và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 95
3.2.4. Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 98
3.2.5. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ 103
3.2.6. Xây dựng đội ngũ nhân lực kế cận 109
3.2.7. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 110

3.3. Thực hiện và kiểm soát chiến lược nguồn nhân lực của công ty.. 111

3.3.1. Vai trò và nhiệm vụ các phòng ban 111
3.3.2. Kế hoạch thực hiện chiến lược 115
3.3.3. Kiểm soát chiến lược 116
KẾT LUẬN 117
TÀI LIỆU THAM KHẢO 119

Danh mục hình

Bảng 2.1. Đánh giá đối thủ cạnh tranh của COMAS 47
Bảng 2.2: Đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (Ma trận EFE) 48
Bảng 2.3: Cơ cấu lao động toàn COMAS 50
Bảng 2.4: Thực trạng lao động các phòng ban 52

DANH Mục bảng

Biểu đồ 2.1: Doanh thu COMAS giai đoạn 2010 – 2015 42
Biểu đồ 2.4: Tương quan lực lượng lao động và doanh thu của COMAS
giai đoạn từ 2010 – 2015 57
Biểu đồ 2.5: Số lượng nhân viên nghỉ việc thời gian từ 2014 – 6/2016 66
Biểu đồ 3.1: Dự tính số lượng lao động giai đoạn 2016 – 2020 81
Biều đồ 3.2: Cơ cấu lao động theo lĩnh vực năm 2015 83
Biểu đồ 3.3: Cơ cấu lao động theo lĩnh vực năm 2020 83

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Tuy nhiên, doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào hay có thể có công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng nếu thiếu đi lực lượng lao động, nhất là lao động chất lượng cao thì doanh nghiệp. Con người là vốn quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. “Chiến lược nhân lực” không phải là một thuật ngữ xa xỉ chỉ cần đến đối với doanh nghiệp có quy mô lớn, sản xuất kinh doanh đa lĩnh vực, đa quốc gia mà cho tất cả các doanh nghiệp dù là doanh nghiệp quy mô gia đình, các doanh nghiệp phải coi đó là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của tổ chức. 

Trước những yêu cầu mới đặt ra Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông (COMAS). Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Mặc dù đặt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh song COMAS cũng không nằm ngoài những hạn chế của một doanh nghiệp tư nhân. 

2.  Tổng quan tình hình nghiên cứu

Peter Boxall và John Purcell (2011) đã viết về “Chiến lược quản trị nguồn nhân lực”. Cecilia Maria Schultz (tháng 01/2009) “Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực Đại học công nghệ Tshwane” của Đại học công nghệ Tshwane. Matthew R.Allen (2006), Đại học Cornell “Quản chiến lược nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Quản nguồn nhân lực chiến lược” Ken Lovell (2009) Đại học Southern. Các công trình khoa học nêu ở trên đã cho thấy tầm quan trọng của chiến lược nguồn nhân lực đối với tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu cụ. Đây là một phân ngành trong nhóm ngành xây dựng, có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên kết cấu hạ tầng, tài sản cố định cho ngành viễn thông và bưu điện.

3.  Mục đích nghiên cứu

 xây dựng chiến lược nguồn nhân lực tai công ty COMAS  đến năm 2020.

4.  Nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến chiến lược nguồn nhân lực.

Phân tích, đánh giá và làm rõ thực trạng nguồn nhân lực tại COMAS.

5.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

+ Về không gian: Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông COMAS.

+ Về thời gian:  từ năm 2010 đến năm 2015 và đề xuất biện pháp thực hiện chiến lược cho COMAS đến năm 2020.

6.  Phương pháp nghiên cứu

Phiếu khảo sát dành cho cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên Phiếu quản lý dành cho CBCNV

+ Nội dung phiếu khảo sát xoay quanh các vấn đề trình độ năng lực của cán bộ quản lý… tham khảo ý kiến đánh giá về công tác tuyển dụng, đào tạo, chính sách tiền lương – thưởng, mức độ gắn bó của nhân viên tại công ty. Trong phiếu cũng đề cập đến việc lấy ý kiến của NLĐ về sự cần thiết của công tác xây dựng chiến lược nguồn nhân lực cho công ty trong thời gian tới.

  • So sánh, đối chiếu, khái quát
  • Sử dụng phương pháp thống kê phân tích: tính tỷ lệ, tỷ trọng

Ngoài ra luận văn còn sử dụng một số mô hình để phân tích và tổng hợp các yếu tố bên trong bên ngoài cần thiết cho xây dựng chiến lược nguồn nhân lực.

7.  Những đóng góp của luận văn nghiên cứu

Về lý luận: Đề tài phân tích và hệ thống hoá những lý luận cơ bản về chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Về thực tiễn, đề tài sẽ xây dựng các căn cứ khoa học, thực tiễn cho chiến lược nguồn nhân lực của COMAS. Trên cơ sở phân tích các nguồn lực từ đó đề xuất giải pháp xây dựng chiến lược.

8.  Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông (COMAS).

Chương 3: Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực cho công Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông (COMAS) đến năm 2020.

chiến lược nguồn nhân lực

CHƯƠNG 1. SỞ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.  Một số khái niệm cơ bản

1.1.1.  Nguồn nhân lực

 Liên Hợp quốc “nguồn nhân lực trình độ lành nghề, kiến thức năng lực thực tế cùng với những năng lực tồn tại dưới dạng tiềm năng của con người”. Định nghĩa này xuất phát từ đánh giá về những tác động của toàn cầu hóa đối với nguồn nhân lực. 

Theo Nicholas Henry – 10th edition 2007 “nguồn nhân lực nguồn lực con người của những tổ chức (với quy mô, loại hình, chức năng khác nhau) khả năng tiềm năng tham gia vào quá trình phát triển của tổ chức cùng với sự phát triển kinh tế- hội của các quốc gia, khu vực, thế giới” [17]. Ở Việt Nam, Một số nhà khoa học tham gia chương trình khoa học – cho rằng “nguồn nhân lực được hiểu số dân chất lượng con người, bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực và phẩm chất”. nguồn nhân lực được hiểu là sự tổng hòa số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. 

1.1.2.  Nguồn nhân lực trong tổ chức

(Trần Kim Dung (2001), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Giáo dục, Hà Nội). Với mỗi doanh nghiệp nhân lực có thể được phân loại theo giới tính, độ tuổi, chuyên môn và trình độ học vấn… ứng với mỗi dấu hiệu để phân loại sẽ có một cơ cấu nhân lực tương ứng. Sự phù hợp của cơ cấu nhân lực được thiết kế hoặc thực tế đã tồn tại với cơ cấu nhân lực cần phải có là chất lượng nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực chính là một sản phẩm của nhà lãnh đạo quản lý.

1.1.3.  Chiến lược

Chiến lược” (có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là “strategos”) là một thuật ngữ xuất phát từ lĩnh vực quân sự thời xa xưa, với ý nghĩa là phương pháp, cách thức điều khiển và chỉ huy các trận đánh. Carl von Clausewitz. Chiến lược là kế hoạch kiểm soát và sử dụng nguồn lực của tổ chức như con người, nhằm mục đích nâng cao và bảo đảm những quyền lợi thiết yếu của mình.  Kenneth Andrews là người đầu tiên đưa ra các ý tưởng nổi bật này trong cuốn The Concept of Corporate Strategy. Theo ông, “chiến lược là những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên điểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa”.

 

Hãy đồng hành với Dịch vụ viết thuê Luận văn Thạc sĩ của Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *