Quản lý nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Luận văn thạc sĩ 

 

Đại học bách khoa Hà Nội 

 

MỤC LỤC

Danh mục bảng biểu i
Danh mục hình ii
LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 4

1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 4
1.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 6
1.2.1. Khái niệm: 7
1.2.2. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực. 7
1.3. Các nội dung chủ yếu của công tác quản lý nhân sự 10
1.3.1 Phân tích công việc: 10
1.3.2. Tuyển dụng nhân sự 13
1.3.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 17
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhân sự và sự cần thiết của công tác quản lý nhân sự 24

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28

2.1. Câu hỏi nghiên cứu: 28
2.2. Phương pháp nghiên cứu. 28
2.2.1. Phương pháp luận 28
2.3. Thu thập dữ liệu 30
2.4. Hệ thống các văn bản sử dụng trong nghiên cứu đề tài 31

CHƯƠNG 3: THỰC TRAṆG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TAỊ TỔ NG CÔNG TY DUNG DIC̣H KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ

3.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh củaTổng Công ty 32
3.1.1. Quá trình thành lập và phát triển Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 32
3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty 34
3.2. Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 42
3.2.1. Thực trạng công tác phân tích công việc tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 42
3.2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí 47

3.2.4. Thực trạng công tác sắp xếp và sử dụng người lao động tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu Khí 50

CHƯƠNG 4 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 

4.1. Cơ hội và thách thức củ a T ổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí 67
4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí 68
4.2.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí 68
4.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí 69
4.2.3. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 70
4.3. Vai trò và trách nhiệm của đơn vị/cá nhân trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty 74
KẾT LUẬN 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 3.1 Tình hình sử dụng lao động của Tổng công ty 39
2 Bảng 3.2 Bảng kết quả đào tạo từ năm 2013-2014 51

Bảng 3.3 Bảng phân bố chuyên ngành của các cán bộ làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 Bảng 3.4 Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc 55
 Bảng 3.5 Bảng đánh giá công việc 56

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty 36Hình 3.2 Tình hình sử dụng lao động của Tổng công ty xét theo trình độ nhân sự3
Hình 3.3 Tình hình sử dụng lao động của Tổng công ty xét theo giới tính
Hình 3.5 Tiền lương và thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tại Tổng công ty qua các năm

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.

Con người là nguồn lực đóng vai trò quan trọng nhất, là nguồn tài nguyên, là yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí được thành lập từ năm 1990, trải qua 25 năm trưởng thành và phát triển với điểm khởi đầu là chủ yếu sản xuất hóa phẩm, hóa chất phục vụ ngành Dầu khí với đội ngũ lao động là công nhân tham gia sản xuất là chủ yếu, qua từng giai đoạn phát triển Tổng công ty đã dần phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh khác trong đó mục tiêu chủ yếu là chuyển dần từ doanh nghiệp sản xuất sang doanh nghiệp có thế mạnh về kinh doanh.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài luận văn:
Dựa trên lý luận và thực tế về quản lý nhân sự tại Tông công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tìm ra những thực trạng còn tồn tại và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện chung của công tác quản lý nhân sự tại Tổng Công ty.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:
– Nghiên cứu lý luận chung về quản lý nhân sự.
– Nghiên cứu nguồn nhân lực và thực trạng còn tồn tại của công tác quản lý nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí
– Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian nghiên cứu: Luận văn sử dụng các tài liệu thứ cấp phục vụ cho việc phân tích thực trạng công tác quản lý nhân sự từ Ban Tổ chức và phát triển nguồn nhân lực và một số phòng ban khác của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.
+ Về thời gian nghiên cứu: Phân tích số liệu liên quan đến công tác quản tý nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí luận văn giới hạn khoảng thời gian từ năm 2012 – 2014.

4. Đóng góp của luận văn

– Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản quản lý nhân sự.
– Đánh giá tương đối toàn diện thực trạng công tác quản lý nguồn nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí
– Đề xuất được một số phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tác quản lý nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí
5. Kết cấu của luận văn
Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan tài liệu, lý luận về quản lý nguồn nhân lực Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng quản lý nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí
Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhân sự tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.
Kết luận

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu.

– Cuốn sách “Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp” – Tác giả: Nguyễn Tấn Thịnh – Xuất bản năm 2008 – Nhà Xuất bản: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Cuốn sách này đưa ra được các khái niệm, nội dung cơ bản của hoạt động quản lý nhân lực trong doanh nghiệp từ lúc hình thành nguồn nhân lực đến việc tổ chức sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực đó trong doanh nghiệp. 
– Giáo trình “ Quản trị nhân lực” NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân(2007) đồng chủ biên ThS. Nguyễn Văn Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân.

1.2. Công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều tài liệu nêu lên lý thuyết tổng quan về Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp, ở đây luận văn xin được đưa ra các lý luận chung về quản lý nhân lực được trích từ “ Giáo trình nhân lực” Đồng chủ biên: ThS. Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân- NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân 2007 như sau:

1.2.1. Khái niệm:
Quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý, hiệu quả.

1.2.2. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực.

Yếu tố giúp ta nhận biết được một doanh nghiệp hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay không thành công chính là lực lượng nhân sự của doanh nghiệp đó cụ thể là những con người với lòng nhiệt tình và óc sáng kiến của mình mọi thứ còn lại như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản lý nhân lực có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

quản lý nguồn nhân lực

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *