Giải pháp marketing cho sản phẩm Cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa

Giải pháp marketing

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM BIDV SMART BANKING TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ VĂN HUY

Đà Nẵng – Năm 2019

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 9
1. Tính cấp thiết của đề tài 9
2. Mục tiêu nghiên cứu 11
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 11
4. Phương pháp nghiên cứu 12
5. Ý nghĩa nghiên cứu 12

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIẾN TRÌNH MARKETING 17

1.1. Phân tích thị trường 17
1.1.1. Khái niệm 17
1.1.2. Nội dung phân tích thị trường 17
1.2. Phân đoạn thị trường 23
1.2.1. Khái niệm 23
1.2.2. Nội dung phân đoạn thị trường 23
1.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu 25
1.4. Định vị thị trường 26
1.5. Giải pháp marketing 27
1.5.1. Xây dựng mục tiêu chiến lược marketing 27
1.5.2. Xây dựng chính sách marketing 28
1.5.3. Các công cụ xây dựng chiến lược marketing 29

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 38

2.1. Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và Chi nhánh Khánh Hòa 38
2.1.1. Giới thiệu về SHB và SHB Chi nhánh Khánh Hòa 38
2.1.2. Mô hình tổ chức hoạt động 39
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 45
2.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường sản phẩm Smart Banking tại Chi nhánh Khánh Hòa 45
2.2.2. Phân tích môi trường kinh doanh 46
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN 95
2.3.1. Những kết quả đạt được 95
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 96
2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 96

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 99

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SHB 99
3.2. PHÂN QUYỀN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI SHB CN NAM GIA LAI 101
3.3. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 102
3.4. GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHB CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 104
3.4.1. Giải pháp về sản phẩm 104
3.4.4. Giải pháp về xúc tiến hỗn hợp 109
3.4.5. Giải pháp về nguồn nhân lực 111
3.4.6. Các giải pháp khác 113
3.5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT 113
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
PHỤ LỤC 119

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
NH Ngân hàng
CN Chi nhánh
KH Khách hàng
DV Dịch vụ

 

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

2.1. Biểu đồ số lượng KH đăng ký DV từ 2016-2018 19
2.2. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ KH đã kích hoạt DV hay chưa năm 2016 19

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Số hiệu bảng Tên bảng Trang
2.1. Số liệu KH đăng ký DV từ 2016-2018 15
3.1. Biểu phí dịch vụ 31
3.2. Hạn mức giao dịch của Cho vay tiêu dùng cá nhân 34

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Cho vay tiêu dùng cá nhân là dịch vụ ngân hàng trên sản phẩm Cho vay tiêu dùng cá nhân thông minh giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)… có kết nối 3G/ Wifi/ GPRS.  Với mong muốn tìm kiếm các giải pháp, chính sách dựa trên nền tảng lý thuyết.  Marketing để xây dựng và phát triển dịch vụ, tác giả đã lựa chọn đề tài “Giải pháp marketing cho sản phẩm Cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa ” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ Ngân hàng.
Phân tích thực trạng marketing cho sản phẩm Cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa.
Đề xuất một số Giải pháp marketing cho sản phẩm Cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa .
Về thời gian: Thời gian về số liệu: Sử dụng số liệu và các tài liệu của Ngân hàng qua các năm 2016- 2018.

4. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp thu thập số liệu: Thông qua quan sát tìm hiểu tình hình thực tế đơn vị, đồng thời thu thập số liệu qua các báo cáo Ngân hàng và sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu thu thập được.
– Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu sau khi thu thập được chọn lọc, phân tích và tính toán cho hoàn chỉnh bằng phương pháp thống kê kinh tế với công cụ xử lý số liệu hỗ trợ là phần mềm Microsoft Excel 2003.

5. Ý nghĩa nghiên cứu

– Về mặt khoa học: Luận văn sẽ góp phần hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động marketing đối sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử của NH.
– Về mặt thực tiễn: Luận văn sẽ thực hiện phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing đối với sản phẩm SHB smartbanking tại NH SHB CN Nam Gia Lai, từ đó đề xuất được các giải pháp phù hợp hoàn thiện hoạt động marketing tại đơn vị.

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Phạm Ngọc Ái được biên soạn để phục vụ cho các sinh viên kinh tế, các nhà quản trị và đội ngũ các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh và marketing.
– Website: https://www.SHB.com.vn/ cung cấp thông tin tổng quan về NH SHB. Giáo trình Quản trị marketing của tác giả Philip Kotler (2013). Giáo trình Quản trị marketing của tác giả Trương Đình Chiến (2014), xuyên suốt toàn bộ nội dung của giáo trình là quan điểm tập trung vào định hướng hoạt động quản trị. Sách kinh tế Maketing ngân hàng của tác giả Trịnh Quốc Trung( 2014) được xem là một hướng chuyên sâu. Giáo trình Hành vi người tiêu dùng của tác giả Vũ Huy Thông (2014). Hiểu về hành vi mua sắm, sử dụng sản phẩm của khách hàng luôn là yêu cầu hết sức quan trọng.

7. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương.
Chương 1: Cở sở lý luận về tiến trình marketing
Chương 2: Thực trạng marketing cho sản phẩm Smart Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Tuyên Quang
Chương 3: Giải pháp marketing cho sản phẩm Smart Banking tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Tuyên Quang.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIẾN TRÌNH MARKETING

1.1. Phân tích thị trường
1.1.1. Khái niệm
“Phân tích thị trường được tiến hành thông qua phân tích các yếu tố trong môi trường Marketing, sự thay đổi các yếu tố môi trường có thể tạo ra những cơ hội thuận lợi hoặc cũng có thể gây ra những nguy cơ đối với hoạt động marketing của doanh nghiệp. Điều cơ bản là phải phân tích và nhận biết được những biến đổi nào có thể trở thành cơ hội mà doanh nghiệp có thể khai thác, hoặc những tác động nào của môi trường có thể tạo thành những nguy cơ và mức độ tác động của các nguy cơ này đối với doanh nghiệp như thế nào” [7, tr.19].

1.1.2. Nội dung phân tích thị trường

1.3.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài
“Những thay đổi trong môi trường vĩ mô có thể có tác động trực tiếp đến bất kỳ lực lượng nào đó trong ngành, làm biến đổi sức mạnh tương đối giữa các thế lực và làm thay đổi tính hấp dẫn của một ngành. Môi trường vĩ mô bao gồm 6 yếu tố: Kinh tế, Công nghệ, Văn hóa xã hội, Nhân khẩu học, Chính trị pháp luật,và Tự nhiên”:

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *