Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ

Chính sách phát triển công nghiệp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
——–o0o———

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP
TỈNH PHÚ THỌ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

 

Hà Nội – 2014

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt i
Danh mục các bảng ii
MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG 5

1.1 CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG 7

1.1.1 Khái niệm Công nghiệp tại địa phương 7
1.1.2 Vai trò của công nghiệp 11
1.2 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 16
1.2.1 Khái niệm và chức năng … 16
1.2.2 Nội dung chính sách phát triển  25
1.3 KINH NGHIỆM TẠI ĐỊA PHƯƠNG 35
1.3.1 Chính sách phát triển của tỉnh Đồng Nai 36
1.3.2 Chính sách của tỉnh Bình Dương 37
1.3.3 Những bài học kinh nghiệm cho Phú Thọ 39

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41

2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
2.1.1. Chọn điểm nghiên cứu 41
2.1.2. Thu thập số liệu 43
2.1.3. Phương pháp phân tích 46
2.2. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 48

Chương 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ 52

3.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN  TỈNH PHÚ THỌ 52

3.1.1. Điều kiện tự nhiên 52
3.1.2. Kinh tế – xã hội tỉnh 57
3.1.3 Thuận lợi và khó trên địa bàn 65
3.1.5. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp 69

3.2. THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH TỈNH PHÚ THỌ 81

3.2.1 Chính sách đầu tư 81
3.2.2 Chính sách tiếp cận đất đai 86
3.2.3. Chính sách thương mại 88
3.2.4 Khoa học, công nghệ 91
3.2.5 Cải thiện môi trường kinh doanh 92
3.2.6 Phát triển nguồn nhân lực 94
3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 106

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH PHÚ THỌ 109

4.1 PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ TẠI TỈNH PHÚ THỌ .. 109
4.1.1 Những thuận lợi và khó khăn tác động đến hoạch định chính sách công nghiệp tỉnh Phú Thọ 109
4.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ 110
4.2 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 116
4.2.1 Chính sách công nghiệp nhằm tạo nên sản phẩm hàng hoá có giá trị gia tăng cao 116
4.2.2 Chính sách công nghiệp trên cơ sở huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế 117
4.2.3 Chính sách phát triển công nghiệp phải phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển vùng 119
4.3 HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH PHÚ THỌ 122
4.3.1 Hoàn thiện Chính sách đầu tư phát triển 2020
4.3.2. Chính sách hỗ trợ  129
4.3.3. Hoàn thiện Chính sách thương mại, thị trường 129
4.3.4. Hoàn thiện Chính sách khoa học, công nghệ 131
KẾT LUẬN 141
TÀI LIỆU THAM KHẢO 142

PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU

Chính sách công nghiệp hiệu quả trong mối quan hệ liên ngành, phát huy lợi thế so sánh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời chính sách công nghiệp thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế. Chủ động hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.  Việt Nam kinh tế kém phát triển, để có thể theo kịp sự phát triển của nền kinh tế thế giới, định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước phải có chiến lược và chính sách phát triển kinh tế phù hợp, thực hiện từng bước CNH-HĐH đất nước một cách vững chắc. Phú Thọ là tỉnh miền núi thuộc trung du miền núi phía Bắc, cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội. Phú Thọ có hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông từ các tỉnh phía Tây Đông Bắc. Xuất phát từ đó tôi lựa chọn đề tài “Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung
Đề xuất một số giải pháp chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ để Phú Thọ.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Góp phần hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển công nghiệp.
– Đề ra định hướng và những giải pháp chính sách công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
3. Đối tượng nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: Chính sách phát triển công nghiệp địa phương tỉnh Phú Thọ
– Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới hạn trong công nghiệp địa phương tỉnh Phú Thọ.
+ Về thời gian: Năm 2000 – 2013
+Về không gian: tỉnh Phú Thọ.

4. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu; kết luận; mục lục; phụ lục; danh mục tài liệu tham khảo; luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng chính sách công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ
Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện các phát triển công nghiệp tỉnh Phú

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1.1 Các công trình nghiên cứu
Trong cuốn “Phân tích kinh tế về chính sách công nghiệp” của tác giả Motoshigte Ito; “ Một số kinh nghiệm của Nhật Bản” (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 1998) đã phác họa bức tranh toàn cảnh thực trạng và biến động của đát nước Nhật Bản trong suốt chiều dài lịch sử. Tác giả tập trung làm rõ khái niệm, nguồn gốc hình thành và đặc trưng của vấn đề công nghiệp – vấn đề ngày càng trở nên nóng bỏng và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội Nhật Bản. 
Trong quá trình nghiên cứu về sự thần kỳ của Đông Á Donges(1980). Điểm chung của các tác giả này là đánh giá vai trò của nhà nước trong hoạch định chính sách, tầm nhìn của các nhà hoạch định trong việc thúc đảy nền kinh tế phát triển. Các tác giả đã điểm lại tình hình thực tế trong việc xây dựng, triển khai thực hiện chính sách công, vai trò của nhà nước trong việc thực thi các chính sách đó, từ đó đưa ra một số bài học, kinh nghiệm.

1.1.2. Những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu

Mặc dù nhiều công trình nghiên cứu trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến vấn đề chính sách công nghiệp như các công trình nghiên cứu khoa học các cấp, bài tạp chí, sách chuyên khảo, tham khảo. Đặc biệt đề tài lựa tỉnh Phú Thọ làm địa điểm nghiên cứu với những đặc thù và điều kiện riêng thì chưa có công trình nào đề cập tới với những lý do sau:
Một là vai trò của chính quyền địa phương trong quá trình hoạch định, thực thi, đánh giá quá trình phát triển.
Hai là có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thành công chiến lược phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế của một quốc gia. Chính sách đúng đắn và có hiệu quả tạo nên hình ảnh của các quốc gia. Cùng với quá trình phát triển ở mỗi quốc gia, phát triển vùng địa phương ngày càng được coi trọng. 

Ba là Phân tích thực trạng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh trong giai đoạn 2000-2013; 

1.2 CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1.2.1 Khái niệm Công nghiệp tại địa phương
Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm công nghiệp tại địa phương. Có quan điểm cho rằng khái niệm công nghiệp tại địa phương là một khái niệm được dùng để chỉ một bộ phận của ngành công nghiệp được tiến hành ở địa phương, hay chính xác hơn là các hoạt động sản xuất mang tính chất công nghiệp tại địa phương để bao hàm toàn bộ những hoạt động phi nông nghiệp diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của mỗi địa phương, tức là bao gồm cả xây dựng và các hoạt động dịch vụ khác. Nó bao gồm các ngành tiểu thủ công nghiệp, thủ công cổ truyền, các ngành nghề công nghiệp mới, các tổ chức hoạt động dịch vụ nông thôn với các quy mô khác nhau. Nói đến công nghiệp tại địa phương là nói đến phát triển ngành nghề công nghiệp, các tổ chức hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp ở địa phương.

Chính sách phát triển công nghiệp

Hãy đồng hành với Dịch vụ viết thuê Luận văn Thạc sĩ của Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *