Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ

phát triển công nghiệp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o———

 

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP
TỈNH PHÚ THỌ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

Hà Nội – 2014

 

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt……………………………………………………………………….. i

Danh mục các bảng……………………………………………………………………….. ii

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………… 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG………………………………………………. 5

1.1. CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG………………………………………. 7
1.2. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN C………………………. 16
Khái niệm và chức năng của chính sách phát triển  … 16
Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương……………….. 28
1.3. KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN  TẠI ĐỊA PHƯƠNG…………………………………………………………………………. 35
Chính sách tỉnh Đồng Nai………….. 36

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………… 41

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………….. 41
Chọn điểm nghiên cứu……………………………………………………. 41
Thu thập số liệu…………………………………………………………….. 43
Phương pháp phân tích………………………………………………….. 46
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………. 48
Chỉ tiêu về kết quả sản xuất công nghiệp……………………………. 48
Các chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển của công nghiệp……. 48
Kết quả kinh doanh công nghiệp……………………………………… 50

Chương 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ………………………………………………………………………………….. 52

3.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN  TỈNH PHÚ THỌ…. 52
Điều kiện tự nhiên………………………………………………………….. 52
Điều kiện kinh tế – xã hội tỉnh Phú Thọ……………………………… 57
Tốc độ phát triển ngành công nghiệp………………………………… 68

3.2. CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ……………………………………………………………………………….. 81

Chính sách đầu tư phát triển …………………………… 81
Chính sách tiếp cận đất đai………………………………………………. 86

3.2.3. Chính sách thương mại thị trường……………………………………. 88

Chính sách khoa học, công nghệ………………………………………. 91
Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh……………………….. 92
Chính sách phát triển nguồn nhân lực……………………………….. 94

3.3  ĐÁNH  GIÁ  CHUNG  VỀ  CHÍNH  SÁCH  PHÁT  TRIỂN  CN TỈNH PHÚ THỌ………………………………………………………….. 106

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH PHÚ THỌ……………………………… 109

4.1. PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN  TẠI TỈNH PHÚ THỌ .. 109
Những thuận lợi và khó khăn tác động đến hoạch định chính sách phát triển tỉnh Phú Thọ………………………………………………. 109

4.1.2. Mục tiêu tỉnh Phú Thọ 110

4.2. QUAN ĐIỂM  HOÀN  THIỆN  CHÍNH  SÁCH  PHÁT  TRIỂN ……………………………………….. 116

Chính sách phát triển công nghiệp nhằm tạo nên sản phẩm hàng hoá có giá trị gia tăng cao……………………………………………………………….. 116
Chính sách phát triển công nghiệp trên cơ sở huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế………………………………………………………………… 117
Chính sách phát triển công nghiệp cần khắc phục bất lợi thế và tạo ra lợi thế so sánh mới trên quan điểm hiệu quả………………………………………. 120
4.3. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH PHÚ THỌ……………………………………………………………………………… 122
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………. 141

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………. 142

 

MỞ ĐẦU

1.  Tính cấp thiết của đề tài

Chính sách công nghiệp là một bộ phận hữu cơ và quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế. Phú Thọ là tỉnh miền núi thuộc trung du miền núi phía Bắc, cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội và địa bàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cầu nối các tỉnh đồng bằng Sông Hồng với các tỉnh miền núi Tây Bắc và Đông Bắc. Phú Thọ cách Hà Nội 80 km. Có hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông từ các tỉnh phía Tây Đông Bắc.  Xuất phát từ một tỉnh nông nghiệp là chính, việc phát triển công nghiệp. Trong đó việc xây dựng các KCN tập trung, phát triển các cụm công nghiệp làng nghề. Như vậy, tỉnh Phú Thọ phải có chiến lược công nghiệp và quan trọng là xây dựng chính sách phát triển CN tại địa phương phù hợp. Tuy nhiên, chính sách phát triển CN tại địa phương ở nhiều tỉnh trong đó có tỉnh Phú Thọ còn tồn tại nhiều bất cập.

2.  Mục tiêu nghiên cứu

2.1.  Mục tiêu chung

Mục tiêu bao trùm của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chính sách phát triển CN tỉnh Phú Thọ, luận văn đề xuất một số giải pháp chính sách phát triển CN tỉnh Phú Thọ để Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII đã đề ra.

2.2.    Mục tiêu cụ thể

  • Góp phần hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển CN.
  • Đề ra định hướng và những giải pháp chính sách phát triển CN tỉnh Phú Thọ đến năm

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

  • Đối tượng nghiên cứu: Chính sách phát triển CN địa phương tỉnh Phú Thọ.
  • Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới hạn trong công nghiệp địa phương tỉnh Phú Thọ.

+ Về thời gian: Năm 2000 – 2013.

+Về không gian: tỉnh Phú Thọ.

+Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nội dung chính sách CN.

4.  Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu; kết luận; mục lục; phụ lục; danh mục tài liệu tham khảo; luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển CN.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 3: Thực trạng chính sách phát triển công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ.

Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện các chính sách phát triển CN tỉnh Phú.

Chương 1. SỞ LÝ LUẬN  

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

“Chính sách công nghiệp và chính sách của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng” của tác tác giả Shinji Fukawa; tác giả Goro Ono với tác phẩm “Chính sách công nghiệp cho công cuộc đổi mới;  Tác giả tập trung làm rõ khái niệm, nguồn gốc hình thành và đặc trưng của vấn đề công nghiệp. Vấn đề ngày càng trở nên nóng bỏng và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội Nhật Bản. Điều này không chỉ cho ta thấy bức tranh của xã hội Nhật Bản. Mà nó còn gợi mở cho chúng ta nhìn nhận được nhiều vấn đề của công nghiệp Việt Nam.

Nghiên cứu tạiViệt Nam 

“Lý thuyết về lợi thế so sánh: Sự vận dụng trong chính sách công nghiệp và thương mại của Nhật Bản” (Trần Quang Minh, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000); “Kinh tế học phát triển về công nghiệp hoá và cải cách nền kinh tế” (PGS.TS Đỗ Đức Định, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004). “Một số vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam” (GS.TS Đỗ Hoài Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2003); “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam: Phác thảo lộ trình” (PGS.TS Trần Đình Thiên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2002); “Tăng trưởng và công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam” (TS. Võ Trí Thành, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2007).

1.1.2. Những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu

Mặc dù nhiều công trình nghiên cứu trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến vấn đề chính sách công nghiệp như các công trình nghiên cứu khoa học các cấp, bài tạp chí, sách chuyên khảo, tham khảo,… Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu trong điều kiện thời gian mới, không gian mới với nhiều yếu tố tác động đan xen nhiều chiều. Đặc biệt đề tài lựa tỉnh Phú Thọ làm địa điểm nghiên cứu với những đặc thù và điều kiện riêng thì chưa có công trình nào đề cập tới.

Một là vai trò của chính quyền địa phương trong  quá  trình hoạch định, thực thi, đánh giá các chính sách phát triển CN của tỉnh trong quá trình phát triển.

Hai là Chính sách công nghiệp có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thành công chiến lược phát triển CN, phát triển kinh tế của một quốc gia. Chính sách công nghiệp đúng đắn và có hiệu quả tạo nên hình ảnh của các quốc gia, của mỗi địa phương trong cả nước. Cùng với quá trình phát triển ở mỗi quốc gia, phát triển vùng địa phương ngày càng được coi trọng. Chính sách phát triển vùng, địa phương ngày càng được quan tâm, đổi mới đã góp phần thay đổi bộ mặt của các nước đang phát triển với việc hình thành các trung tâm kinh tế lớn là động lực phát triển, các KKT, KCN có sức cạnh tranh toàn cầu, là công cụ thực hiện chiến lược marketing địa phương. Đồng thời gắn bó, tạo dựng chính sách  phát  triển  công  nghiệp  nông thôn, góp phần phát triển đất nước theo hướng bền vững.

Ba là Phân tích thực trạng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh trong giai đoạn 2000-2013; làm rõ quan hệ tác động của các chính sách phát triển công nghiệp tới sự phát triển công nghiệp quy mô lớn hiện đại và phát triển công nghiệptruyền thống, công nghiệp nông thôn;

Bốn là xây dựng các quan điểm, phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện một số chính sách chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn đến năm 2020;

Năm là đưa ra những kiến nghị để góp phần hoàn thiện chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển CN nói chung, công nghiệp ở các địa phương nói riêng trong quá trình CNH-HĐH.

1.2  CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1.2.1 Khái niệm Công nghiệp tại địa phương

Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm công nghiệp tại địa phương. Có quan điểm cho rằng khái niệm công nghiệp tại địa phương là một khái niệm được dùng để chỉ một bộ phận của ngành công nghiệp được tiến hành ở địa phương, hay chính xác hơn là các hoạt động sản xuất mang tính chất công nghiệp tại địa phương để bao hàm toàn bộ những hoạt động phi nông nghiệp diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của mỗi địa phương, tức là bao gồm cả xây dựng và các hoạt động dịch vụ khác. Nó bao gồm các ngành tiểu thủ công nghiệp, thủ công cổ truyền, các ngành nghề công nghiệp mới, các tổ chức hoạt động dịch vụ nông thôn với các quy mô khác nhau. 

1.3  CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

1.3.1 Khái niệm và chức năng của chính sách phát triển CN

Có nhiều quan niệm về phạm trù “chính sách”. Theo từ điển giải thích thuật ngữ hành chính: “chính sách là sách lược và kế hoạch cụ thể đạt được mục đích nhất định, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế”. Kinh tế gia Franc Ellis lại cho rằng: “Chính sách được xác định như là đường lối hành động mà chính phủ lựa chọn đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế, kể cả các mục tiêu mà Chính phủ tìm kiếm và sự lựa chọn các phương pháp để theo đuổi các mục tiêu đó”. 

phát triển công nghiệp

Dịch vụ viết thuê Luận văn của Luận Văn MBA88 để được phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *