Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Phú Thọ

các loại rủi ro trong ngân hàng

Các loại rủi ro trong ngân hàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o———

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

 

LUẬN VĂN  QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

Hà Nội – 2015

 

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG i
DANH MỤC SƠ ĐỒ i
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 các loại rủi ro trong ngân hàng

1.1. Tín dụng. 6
1.1.1. Khái niệm. 6
1.1.2. Đặc điểm. 6
1.1.3. Các nguyên tắc tín dụng 8
1.1.4. Vai trò của tín dụng. 9
1.1.5. Các loại hình tín dụng Ngân hàng thương mại. 16
1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 19
1.2.1 Khái niệm rủi ro 19
1.2.2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP thương mại 20
1.2.3. Rủi ro tín dụng: 22
1.3. Quản lý rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng TMCP thương mại 27

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 40 các loại rủi ro trong ngân hàng

2.1. Phương pháp luận: 40
2.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 40
2.3. Câu hỏi nghiên cứu 41
2.4. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu: 41

2.7. Khung nghiên cứu áp dụng 43

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CƯU LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ 

3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long và Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà. 44
3.1.2 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – chi nhánh Phú Thọ(nay là BIDV – Chi nhánh Hùng Vương) 45
3.2. Tình hình hoạt động Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu long – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2014 (nay là BIDV – Chi nhánh Hùng Vương) 50
3.2.1. Khái quát kết quả hoạt động 50
3.2.2. Thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng 55
3.3. Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng tại MHB Chi nhánh Phú Thọ 64
3.3.1 Kết quả đạt được 64
3.3.2. Những tồn tại, hạn chế 66
3.3.3. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng 68

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG BIDV – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 72

4.1. Mục tiêu, định hướng phát triển của BIDV Chi nhánh Hùng Vương. 72
4.1.1 Mục tiêu trong năm 2015: 72
4.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng 74
4.2.1 Hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình cho vay. 74

4.2.2 Nâng cao năng lực trình độ CBTD. 75
4.2.3 Hoàn thiện cơ chế đảm bảo tiền vay 76
4.2.4 Chủ động giải quyết các khoản nợ có vấn đề. 76
4.3 Một số kiến nghị. 81
KẾT LUẬN 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87các loại rủi ro trong ngân hàng

Bảng 3.2: Bảng cơ cấu tín dụng theo thời gian. 53
Bảng 3.3: Bảng cơ cấu thu từ hoạt động dịch vụ theo thời gian. 54
Bảng 3.5: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của MHB CN Phú Thọ 56

 

DANH MỤC BẢNG Các loại rủi ro trong ngân hàng

 

Stt Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 3.1 Tình hình huy động vốn tại CN Phú Thọ 52
2 Bảng 3.2 Bảng cơ cấu tín dụng theo thời gian. 53
3 Bảng 3.3 Bảng cơ cấu thu từ hoạt động dịch vụ theo thời gian. 54
4 Bảng 3.4 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. 55
5 Bảng 3.5 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của MHB CN Phú Thọ 56

 

PHẦN MỞ ĐẦU c ác loại rủi ro trong ngân hàng

Nhiều ngân hàng thương mại đã chuyển hướng cho vay mạnh mẽ vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp FDI. Trong các hoạt động của ngân hàng, hoạt động tín dụng luôn chiếm vai trò quan trọng, nhất là đối với các Ngân hàng tại Việt Nam. Hoạt động tín dụng đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, quyết định sự thành bại của một ngân hàng. Vì vậy, việc quản lý rủi ro tín dụng là vấn đề quan trọng và cần thiết với bất kỳ một Ngân hàng thương mại nào để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình trong một môi trường Từ nhận thức đó nên tôi chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Phú Thọ” để nghiên cứu.

2. Tình hình nghiên cứu

– Đề tài “Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Phú Thọ” của Thạc sĩ Nguyễn Thị Việt Hà bảo vệ tại đại học Bách Khoa năm 2010, đã nghiên cứu về hoạt động tín dụng từ 2005 đến 2009 và đưa ra một số giải pháp nhằm quản lý hoạt động tín dụng một cách hiệu quả hơn, trong đó hướng tới cải biến quy trình cấp tín dụng tại Ngân hàng.
– Đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh Phú Thọ” của Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hải nghiên cứu về công tác quản lý rủi ro tại Ngân hàng, trong đã đề cập tới vấn đề quản lý rủi ro tín dụng như một phần quan trọng trong công tác quản lý rủi ro nói chung.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận văn. các loại rủi ro trong ngân hàng

+ Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại.
Luận cứ thực tiễn:
+ Nghiên cứu Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MHB – Chi nhánh Phú Thọ.
+ Đưa ra một số giải pháp về Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MHB – Chi nhánh Phú Thọ.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Các loại rủi ro trong ngân hàng

Chi nhánh MHB – Phú Thọ được thành lập từ tháng 12/2004, là Ngân hàng thương mại quốc doanh 100% vốn nhà nước, đến năm 2012 hệ thống Ngân hàng MHB được cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần nhưng vốn Nhà nước vẫn giữ 92%, Chi nhánh Phú Thọ được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Phú Thọ.
Tháng 4/2015 Ngân hàng Nhà nước quyết định hệ thống Ngân hàng MHB được sáp nhập vào hệ thống Ngân hàng BIDV Việt Nam, sau quá trình sáp nhập Ngân hàng MHB – Chi nhánh Phú Thọ được giữ nguyên làm Chi nhánh cấp I trực thuộc BIDV Việt Nam và đổi tên thành BIDV – Chi nhánh Hùng Vương kể từ ngày 23/5/2015.
– Phạm vi nghiên cứu:
+ Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MHB – Chi nhánh Phú Thọ(nay là BIDV – Chi nhánh Hùng Vương)
+ Thực trạng được tập trung nghiên cứu là giại đoạn 2010 – 2014.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp điều tra, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp suy luận, phán đoán và tổng hợp để nghiên cứu luận văn.

6. Kết cấu của luận văn:

Ngoài phần mở đầu và kết luận còn 4 chương nghiên cứu:
Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu về quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại
Chương 3: Thực trạng về rủi ro và Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MHB – Chi nhánh Phú Thọ(nay là BIDV – Chi nhánh Hùng Vương) Chương 4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân BIDV – Chi nhánh Hùng Vương

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Các loại rủi ro trong ngân hàng

1.1. Tín dụng

Trong nền kinh tế thị trường, nhiều loại hình quan hệ tín dụng cùng tồn tại như tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước, tín dụng thuê mua, tín dụng tiêu dùng, tín dụng quốc tế. Trong đó tín dụng ngân hàng có thể được coi là quan hệ tín dụng quan trọng nhất, phổ biến nhất với nền kinh tế và thường xuyên được quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, quan niệm phổ biến về tín dụng ngân hàng là: Tín dụng ngân hàng được hiểu là việc cho vay của Ngân hàng thương mại với các chủ thể của nền kinh tế.

các loại rủi ro trong ngân hàng

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất. Các loại rủi ro trong ngân hàng

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *