Cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định

nguồn vốn fdi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Hà Nội – 2015

LỜI CAM ĐOAN

 

Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng ở bất kỳ công trình khoa học nào.
Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.

 

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Đào Thị Phương Liên đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới các cơ quan như: Tổng cục Thống kê Nam Định, UBND tỉnh Nam Định, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định và các cơ quan hữu quan khác đã hỗ trợ, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện cho tôi có cơ sở số liệu để nghiên cứu hoàn thành luận văn.
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm

2 BOT Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao

3 BTO Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh

4 BT Hợp đồng xây dựng – chuyển giao

5 CNH – HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
6 ĐBSH Đồng bằng sông Hồng
7 ĐTNN Đầu tư nước ngoài
8 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
9 FPI Xuất khẩu tư bản gián tiếp
10 FIE Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
11 GCNĐT Giấy chứng nhận đầu tư
12 HTX Hợp tác xã
13 H30 Xe tải có tải trọng 30 tấn
14 HL93 Tải trọng làn trong
15 IMF Quỹ tiền tệ thế giới
16 JICA Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản
17 ITPC Trung tâm Thương mại và xúc tiến đầu tư TPHCM
18 KCN Khu công nghiệp
19 KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình
20 KT – XH Kinh tế – xã hội
21 LTTP Lương thực, thực phẩm
22 MTĐT Môi trường đầu tư
23 ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

24 PCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
25 PPP Hợp tác công tư
26 TNCs Công ty xuyên quốc gia
27 UBND Ủy ban nhân dân
28 XB 80 Xe bánh xích có tải trọng 80 tấn

29 XTĐT Xúc tiến đầu tư
29 UNCTAD Ủy ban thương mại và phát triển Liên hợp quốc
30 UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc.
31 VLXD Vật liệu xây dựng

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

STT SỐ HIỆU NỘI DUNG TRANG
1 Bảng 3.1 Diện tích, dân số, mật độ dân số phân theo đơn vị hành chính (Năm 2011) 50
2 Bảng 3.2 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Nam Định theo ngành năm 2005 – 2008 58
3 Bảng 3.3 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Nam Định theo ngành tính đến hết năm 2011 58
4 Bảng 3.4 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Nam Định theo ngành tính đến hết năm 2013 59
5 Bảng 3.5 Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo huyện, thị Nam Định từ năm 2005 đến 2011 61
6 Bảng 3.6 Tình hình đầu tư theo đối tác tại Nam Định đến hết năm 2011 63
7 Bảng 3.7 Tình hình đầu tư theo đối tác tại Nam Định đến hết năm 2013 63
8 Bảng 3.8 Biểu tổng hợp chung phân theo thời gian của các dự án FDI ( tính đến hết năm 2013) 88
9 Bảng 3.9 Hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Nam Định (từ năm 2005 – 2011) 90
10 Bảng 3.10 Tỷ lệ góp vốn của khu vực FDI vào nguồn vốn phát triển của tỉnh. 92
11 Bảng 3.11 Thu ngân sách từ doanh nghiệp của Nam Định 93
12 Bảng 3.12 Thống kê lực lượng lao động trực tiếp của khu vực FDI Nam Định 94

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………….. 1
1.Tính cấp thiết của đề tài 1
2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3
4. Kết cấu của luận văn 4

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH………………………………………………………………………….6

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu………………………………………….6
1.1.1. Tình hình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 6
1.1.1.1. Những công trình nghiên cứu về FDI trong đó có đề cập đến môi trường đầu tư 6
1.1.1.2. Những công trình nghiên cứu trực tiếp về môi trường đầu tư 7
1.1.2. Tình hình nghiên cứu của các tác giả trong nước 8
1.1.2.1. .1.Sách, báo, tạp chí 8
1.1.2.2. Đề tài, luận văn, luận án 11
1.2. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh…………………………………………….12
1.2.1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 12
1.2.2. Môi trường thu hút FDI và các yếu tố cấu thành môi trường thu hút FDI
…………………………………………………………………………………………………………. 15

1.2.2.1. Môi trường thu hút FDI 15
1.2.2.2. .2. Các yếu tố cấu thành môi trường thu hút FDI 16
1.2.3. Sự cần thiết, nội dung cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh 22
1.2.3.1. Sự cần thiết phải cải thiện môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
…………………………………………………………………………………………………………. 22
1.2.3.2. Nội dung cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh 24
1.2.4. Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 29
1.2.4.1. Kinh nghiệp quốc tế 29
1.2.4.2. Kinh nghiệm trong nước 33
1.2.4.3. .3. Bài học cho tỉnh Nam Định 37

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU………………39

2.1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng…………………………………39
2.1.1. Các phương pháp nghiên cứu sử dụng chung cho toàn bộ luận văn 39
2.1.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử .. 39
2.1.1.2. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học gắn liền với phương pháp lịch sử – cụ thể 39
2.1.1.3. Phương pháp phân tích – tổng hợp 40
2.1.2. Các phương pháp nghiên cứu điển hình của từng chương 41
2.1.2.1. Phương pháp sử dụng trong chương 1 41
2.1.2.2. .2. Các phương pháp sử dụng trong chương 3 41
2.1.2.3. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong chương 4 42
2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu……………………………43
2.3. Các công cụ được sử dụng để nghiên cứu………………………………43

 

Chương 3: THỰC TRẠNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI NAM ĐỊNH…………………………44

3.1 Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội Tỉnh Nam Định có ảnh hưởng đến cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh………………………………………………………………….44 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 44
3.1.1.1. Vị trí địa lý 44
3.1.1.2. Khí hậu 45
3.1.1.3. Tài nguyên, khoáng sản 46
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 48
3.1.2.1. Dân cư và lao động 48
3.1.2.2. Thị trường tiêu thụ 51
3.2. Tình hình cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định………………………………………………………55
3.3. Đánh giá chung về thực trạng cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài……………………90 3.3.1. Thành tựu 90
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 95
3.3.2.1. Hạn chế 95
3.3.2.2 Nguyên nhân 97

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TIẾP TỤC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH…………………………….100

4.1 Những căn cứ cho việc đề xuất phương hướng và giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Nam Định…………………100
4.1.1. Định hướng thu hút FDI của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 100
4.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 104
4.2. Phương hướng tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh Nam Định…………………………………………111
4.3 Một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh Nam Định…………………………114
KẾT LUẬN…………………………………………………………………125

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………….127

PHỤ LỤC…………………………………………………………………..130

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời kỳ mở của của nền kinh tế, việc huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý, thúc đẩy cạnh tranh làm tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm… tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
FDI là một trong những nguồn quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt về vốn, ngoại tệ của các nước nhận đầu tư, đặc biệt là những nước kém phát triển.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc tìm ra giải pháp để cải thiện môi trường thu hút FDI vào Nam Định ngày càng trở lên cần thiết. Với tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI, cùng việc nghiên cứu để tìm ra những giải pháp đã trở thành vấn đề cấp bách. Đó là lý do em lựa chọn đề tài: “Cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

+ Không gian: là tỉnh Nam Định và một số các tỉnh, địa phương khác có liên quan.
+ Thời gian: các dự án FDI đã và đang triển khai trong thời gian 2005 – 2013 (vì đây là thời điểm Nam Định thực hiện quá trình quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030), xem xét lượng vốn đăng ký, lượng vốn thực hiện, xem xét hiệu quả dự án và tình hình hoạt động doanh nghiệp FDI.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: Nhằm tìm hiểu lý do tại sao tình hình thu hút FDI tại Nam Định thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh để từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị tháo gỡ sự kìm hãm, gia tăng cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và góp phần thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH.

4. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phần Nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 4 chương.
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
Chương 4: Phương hướng và giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định.

 

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Tại Việt Nam và trên thế giới, có nhiều công trình nghiên cứu về FDI và môi trường đầu tư. Các công trình chủ yếu chú trọng vào tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại một số quốc gia, vùng, khu vực, tình hình thực hiện nguồn vốn FDI, vai trò nguồn vốn FDI đến nước chủ đầu tư và nước nhận đầu tư, ảnh hưởng của một số khía cạnh của môi trường đầu tư đến thu hút FDI và xúc tiến đầu tư nước ngoài (ĐTNN).

1.1.1. Tình hình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài

1.1.1.1. Những công trình nghiên cứu về FDI trong đó có đề cập đến môi trường đầu tư
Vấn đề đầu tư nước ngoài cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đã được nghiên cứu từ lâu, trên mọi phương diện, nhưng ý nghĩa, vai trò của đầu tư nước ngoài luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay.
Bài báo: Foreign direct investment and economic growth: Evidence from Malaysia. Tác giả: Shaari, Mohd Shahidan Bin; Hong, Thien Ho; Shukeri, Siti Norwahida. Nguồn: International Business Research, 2012. 

Nguồn vốn fdi
dịch vụ viết thuê luận văn

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *