Xây dựng Chiến lược phát triển của Báo Đầu tư đến năm 2025

Xây dựng chiến lược phát triển

MỤC LỤC…………………………………………………………………………………… 5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………. i

DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………………….. ii

DANH MỤC HÌNH…………………………………………………………………….. iii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ……………………………………………………………….. iv

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………… 1

 

CHƯƠNG 1.   TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC…………………………… 4

Tổng quan tình hình nghiên cứu……………………………………………. 4
Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển…………………………………….. 4
Khái niệm chiến lược và chiến lược phát triển…………………………. 4
Đặc điểm của chiến lược………………………………………………………. 7
Vai trò của chiến lược………………………………………………………….. 7
Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp………………………………….. 7
Các loại chiến lược phát triển……………………………………………….. 8
Quy trình hoạch định chiến lược……………………………………………. 9
Xác định nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức………………………………… 9
Xác định mục tiêu hoạt động của tổ chức……………………………… 10
Phân tích môi trường hoạt động………………………………………….. 11
Xây dụng các phương án chiến lược…………………………………….. 14
Lựa chọn chiến lược…………………………………………………………… 15

CHƯƠNG 2.   PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU…….. 29

 

Quy trình nghiên cứu…………………………………………………………. 29
Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………. 30
Thu thập dữ liệu thứ cấp……………………………………………………. 31
Thu thập dữ liệu sơ cấp……………………………………………………… 31
Xử lý dữ liệu…………………………………………………………………….. 32

 

CHƯƠNG 3.   PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BÁO ĐẦU TƯ……………………………………………………….. 33

 

Giới thiệu khái quát về Báo Đầu tư……………………………………… 33
Giới thiệu chung……………………………………………………………….. 33
Cơ cấu tổ chức Tòa soạn……………………………………………………. 35
Kết quả sản xuất kinh doanh………………………………………………. 35
Phân tích môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược phát triển của Báo Đầu tư……………………………………………………………………………. 37
Phân tích môi trường vĩ mô………………………………………………… 37
Phân tích môi trường vi mô………………………………………………… 43
Ma trận hình ảnh cạnh tranh………………………………………………. 47
Ma trận EFE đối với Báo Đầu tư…………………………………………. 48
Phân tích môi trường nội bộ ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược kinh doanh của Báo Đầu tư……………………………………………………………………………. 49
Marketing………………………………………………………………………… 49
Công nghệ sản xuất…………………………………………………………… 50
Nguồn nhân lực………………………………………………………………… 51
Tiềm lực tài chính……………………………………………………………… 52
Công tác quản trị………………………………………………………………. 53
Ma trận I-E………………………………………………………………………. 54
Ma trận SWOT…………………………………………………………………. 56

 

CHƯƠNG 4.   ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BÁO ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2025………………………………. 59

 

Đề xuất định hướng phát triển của Báo Đầu tư đến năm 2025…. 59
Tầm nhìn, sứ mệnh của Báo Đầu tư…………………………………….. 59
Định hướng phát triển của Báo Đầu tư đến năm 2025……………. 60
Lựa chọn chiến lược dựa trên Ma trận QSPM………………………… 61
Giải pháp tập trung vào các lĩnh vực hiện có………………………… 63
Giải pháp liên doanh, liên kết……………………………………………… 64
Giải pháp tập trung và phát triển nguồn lực…………………………. 64
Đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược…………………………………. 68
Chiến lược phát triển tổ chức………………………………………………. 68
Chiến lược kinh doanh……………………………………………………….. 68

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………… 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………….. 71

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu viết tắt Nguyên nghĩa
1 AS Điểm hấp dẫn
2 CBCNV Cán bộ công nhân viên
3 CPI Chỉ số giá tiêu dùng
4 EFE External Factor Evaluation Matrix (Ma trận các yếu tố bên ngoài)
5 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
6 IFE Internal Factor Evaluation Matrix (Ma trận các yếu tố bên trong)
7 QSPM Quantitative Strategic Planning Matrix
8 SWOT Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức)

DANH MỤC BẢNG

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Mô hình ma trận EFE 20
2 Bảng 1.2 Mô hình ma trận IFE 21
3 Bảng 1.3 Ma trận I-E 22
4 Bảng 1.4 Ma trận SWOT 25
5 Bảng 1.5 Mô hình ma trận QSPM 27
6 Bảng 3.1 Kết quả kinh doanh giai đoạn 2012 – 2017 của Báo Đầu tư 35
7 Bảng 3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 47
8 Bảng 3.3 Ma trận EFE của Báo Đầu tư 48
9 Bảng 3.4 Tình hình nguồn nhân lực của Báo Đầu tư giai đoạn 2012 – 2017 51
10 Bảng 3.5 Ma trận IFE của Báo Đầu tư 53

DANH MỤC HÌNH

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.1 Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh của doanh nghiêp̣ 12
2 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 30
3 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức Báo Đầu tư 35

 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

STT Biểu đồ Nội dung Trang
1 Biểu đồ 3.1 Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 40

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hiện nay đã tạo ra các phương tiện và các phương thức truyền thông mới. Chính điều này đã và đang tác động, làm thay đổi bối cảnh chung cũng như diện mạo. Môi trường internet mở cùng với sự phát triển của công nghệ đã dần thay đổi phương thức tiếp cận thông tin. Thậm chí, nếu như trước đây, mỗi bài báo là sản phẩm của cả tập thể từ phóng viên. Biên tập viên cho tới Tổng biên tập, thì ngày nay, những tác phẩm văn học.  Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, báo chí đã và đang được đánh giá ngày càng đúng hơn với vai trò của nó. Mặc dù Việt Nam chưa công nhận báo chí tư nhân nhưng nhiều cơ quan báo chí trực thuộc các bộ.

2.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích chính là lựa chọn được chiến lược phát triển phù hợp cho Báo Đầu tư, giai đoạn đến năm 2025.

Các nhiệm vụ chính đặt ra, bao gồm:

Nghiên cứu lý luận, lựa chọn cơ sở lý thuyết và hệ thống hóa về chiến lược phát triển, từ đó làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển của Báo Đầu tư.

Phân tích, đánh giá môi trường bên ngoài, môi trường nội bộ, nhận diện ưu điểm, nhược điểm, các vấn đề còn tồn tại mà Báo Đầu tư cần giải quyết.

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Báo Đầu tư

Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng chiến lược phát triển cho Báo Đầu tư Phạm vi thời gian: : Thời gian nghiên cứu của đề tài từ năm 2012 đến

năm 2018 và đề xuất xây dựng chiến lược phát triển cho Báo Đầu tư từ nay đến năm 2025.

4.  Những đóng góp của luận văn nghiên cứu

Luận văn phân tích chiến lược phát triển của Báo Đầu tư giai đoạn 2012 – 2018 và xây dựng chiến lược phát triển cho Báo Đầu tư giai đoạn 2019 – 2025.

Luận văn đề xuất các giải pháp chiến lược hoàn thiện cho Báo Đầu tư và đưa ra những điều kiện để triển khai thành công chiến lược.

5.  Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương như sau:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển của tổ chức

Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

Chương 3. Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược phát triển của Báo Đầu tư

Chương 4. Đề xuất và lựa chọn chiến lược phát triển của Báo Đầu tư đến năm 2025

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

1.1.    Tổng quan tình hình nghiên cứu

Sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp, tổ chức luôn được quyết định phần lớn bởi chiến lược phát triển. Có một số lượng đáng kể giáo trình, tài liệu làm rõ về chiến lược, giúp người đọc nói chung và các nhà quản lý doanh nghiệp nói riêng nắm vững được nội dung. Cách thức xây dựng cũng như lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp. Ví dụ: Chiến lược cạnh tranh của Michaek E.Porter. Nhà xuất bản trẻ; Chiến lược Đại dương Xanh của W. Chan Kim – Renée Mauborgne, NXB Lao động – Xã hội.

1.2.    Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển

1.2.1.      Khái niệm chiến lược và chiến lược phát triển

Sự giao thoa về ngôn ngữ giữa thuật ngữ chiến lược với các khái niệm và phạm trù của các lĩnh vực này đã tạo ra những cái mới. Chiến lược kinh tế xã hội, Chiến lược ngoại giao, Chiến lược dân số. Chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu, ở phạm vi vi mô thuật ngữ chiến lược cũng có sự kết hợp với các khái niệm, phạm trù quản lý doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược phát triển- Trung Tâm Luận Văn MBA-VIP

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *