Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Vạn Phước đến năm 2025

chiến lược kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Vạn Phước đến năm 2025

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

HÀ NỘI, 2017

 

 

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.. 1

Tính cấp thiết của đề tài 1
Mục đích nghiên cứu của luận văn. 2
Đối tương, phạm vi nghiên cứu của luận văn. 2
Phương pháp nghiên cứu. 2
Nội dung kết cấu của luận văn. 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA MỘT TỔ CHỨC.. 4

1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược. 4

1.1.1. Chiến lược. 4

.1.2 Quản trị chiến lược. 4

1.1.3 Hoạch định chiến lược. 7

1.2. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. 10

1.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài 10

1.2.2 Phân tích môi trường bên trong. 15

1.3. Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh. 17

1.3.1 Các công cụ xây dựng chiến lược. 17

1.3.2. Các loại chiến lược. 20

1.3.3 Lựa chọn chiến lược. 23

1.4 Các giải pháp (nguồn lực) để thực hiện chiến lược. 24

1.4.1 Giải pháp về nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức. 24

1.4.2 Giải pháp về Marketing. 24

1.4.3 Giải pháp về công nghệ và kỹ thuật 24

1.4.4 Giải pháp về nguồn lực tài chính. 25

TÓM TẮT CHƯƠNG 1. 25

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH VẠN PHƯỚC.. 27

2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Vạn Phước. 27

2.1.1. Lịch sử hình thành. 27

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức. 27

2.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh  và định hướng phát triển. 34

2.1.4 Kết quả đạt được của nhà trường giai đoạn 2014-2016. 34

2.2 Phân tích môi trường bên ngoài 36

2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô. 36

2.2.2 Phân tích môi trường ngành. 42

2.2.3.  Ma trận các yếu tố bên ngoài 46

2.3 Phân tích môi trường bên trong. 49

2.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong. 49

2.3.2 Các điểm mạnh và điểm yếu. 61

2.3.3 Ma trận yếu tố bên trong. 62

TÓM TẮT CHƯƠNG 2. 65

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH VẠN PHƯỚC.. 66

3.1 Các chiến lược đề xuất 66

3.1.1 Mục tiêu chung của Nhà trường. 66

3.1.2 Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty TNHH Vạn Phước. 67

3.2. Các phương án chiến lược đề xuất 70

3.2.1. Chiến lược mở rộng thị trường. 71

3.2.2. Chiến lược phát triển sản phẩm mới 72

3.2.3. Chiến lược liên doanh, liên kết 74

3.2.4. Lựa chọn chiến lược cho Công ty TNHH Vạn Phước. 74

3.3. Đề xuất giải pháp nguồn lực để triển khai chiến lược lựa chọn. 76

3.3.1 Giải pháp về phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy. 76

3.3.2 Giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất 83

3.3.3. Giải pháp về mở rộng hình thức đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. 84

3.3.4 Giải pháp về nâng cao quản lý tài chính. 88

3.4. Kiến nghị 89

TÓM TẮT CHƯƠNG 3. 90

KẾT LUẬN.. 92

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1.      Tính cấp thiết của đề tài

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, thực tiễn phát triển giáo dục của Công ty TNHH Vạn Phước khẳng định được những định hướng đúng đắn của chiến lược trong 5, 10 năm tới. Căn cứ vào các lý luận khoa học đã được trau dồi trong quá trình học tập cùng với việc phân tích tình hình thực tế của xã hội, của Nhà trường, với mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển của Công ty TNHH Vạn Phước, tôi mạnh dạn chọn đề tài Xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Vạn Phước đến năm 2025“, làm đề tài nghiên cứu của mình.

2.      Mục đích nghiên cứu của luận văn

            Xây dựng chiến lược tổng thể cho Công ty TNHH Vạn Phước, đề xuất giải pháp nhằm phát triển Công ty TNHH Vạn Phước đến năm 2025.

Để đạt được mục đích trên, luận văn đề ra các mục tiêu cụ thể sau đây:

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển.
  • Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển thông qua việc phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của Công ty TNHH Vạn Phước
  • Đề xuất các chiến lược phát triển cho Công ty TNHH Vạn Phước đến năm 2025.

3.      Đối tương, phạm vi nghiên cứu của luận văn

Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Vạn Phước .

Phạm vi nghiên cứu:

  • Không gian nghiên cứu: Công ty TNHH Vạn Phước trên phạm vi thành phố Hà Nội.
  • Thời gian nghiên cứu: Các số liệu được lấy từ trong giai đoạn 2012 đến 2016.

4.      Phương pháp nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu dựa trên phương pháp nghiên cứu mô tả, cùng với việc sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp và phân tích số liệu được thu thập tại các phòng kế toán, phòng hành chính bán hàng và phòng kinh doanh trong Công ty TNHH Vạn Phước.

4.1. Phương pháp thu thập số liệu

Sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp các nhà quản trị cũng như các cán bộ phòng tổ chức cán bộ, phòng tài chính kế toán, nhằm thu thập được các thông tin liên qua như: tình hình hoạt động, tình hình nhân sự, tài chính của Trường trong thời gian qua và định hướng phát triển của Trường trong thời gian tới.

Thu thập các dữ liệu cần thiết chủ yếu tại phòng tài chính từ các nguồn sẵn có như tài liệu của phòng kế toán và phòng hành chính qua các năm 2014 -2016, báo, tạp chí và internet.

4.2. Phương pháp xử lý số liệu

            Tiến hành phân tích thống kê miêu tả bằng kỹ thuật lập bảng, so sánh ngang , so sanh chéo các số liệu thu được, sắp xếp theo thứ tự các dữ liệu đã được thu thập, rút ra mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu đã thực hiện và đưa ra kết luận cho vấn đề nghiên cứu và các phương hướng làm cơ sở đưa ra giải pháp.

5.      Nội dung kết cấu của luận văn

            Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn này gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở phương pháp luận về chiến lược của một tổ chức.

Chương 2: Phân tích các căn cứ xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty TNHH Vạn Phước

Chương 3: Xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH Vạn Phước

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH  CỦA MỘT TỔ CHỨC

1.1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược

1.1.1. Chiến lược

 Theo Phillip Kotler, “cha đẻ” của marketing hiện đại: “Chiến lược là chất keo kết dính nhằm vào việc tạo lập và đưa ra một lời xác nhận về giá trị nhất quán và rõ rệt đến thị trường mục tiêu của bạn. Nếu doanh nghiệp không có một lợi thế độc đáo so với các đối thủ cạnh tranh, thì nó chẳng có lý do gì để tồn tại cả

Theo Johnson và Scholes: “Chiến lược là việc xác định định hướng phạm vi hoạt động của một tổ chức trong dài hạn, ở đó tổ chức phải giành được lợi thế thông qua việc kết hợp các nguồn lực trong một môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường và đáp ứng mong muốn của các tác nhân có liên quan đến tổ chức”.

1.1.2 Quản trị chiến lược kinh doanh  

chiến lược kinh doanh

Hãy đồng hành với dịch vụ viết thuê luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *