Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH NN Một thành viên XSKT Cần Thơ

Văn hóa doanh nghiệp 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Trường Đại học FPT

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ

Người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

Cần Thơ, tháng 08 năm 2019

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.. viii

DANH MỤC HÌNH.. ix

DANH MỤC BẢNG.. x

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.. 1

Lý do chọn đề tài 1
Mục tiêu nghiên cứu. 1
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
Ý nghĩa nghiên cứu. 2
5. Kết cấu của luận văn. 3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP  .. 4

2.1. Cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp. 4

2.1.1. Khái niệm . 4

2.1.2. Các cấp độ biểu hiện . 8

2.1.3. Vai trò  11

2.2. Mô hình nghiên cứu. 12

2.2.1. Tổng quan nghiên cứu. 12

2.2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 20

Kết luận chương 2. 21

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.. 22

3.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu. 22

3.2. Phương pháp nghiên cứu. 23

3.2.1. Các nguồn dữ liệu. 23

3.2.2. Nghiên cứu định tính. 24

3.2.3. Nghiên cứu định lượng. 24

3.3. Mẫu nghiên cứu. 25

3.3.1. Tổng thể mẫu nghiên cứu. 25

3.3.2. Kỹ thuật lấy mẫu. 25

3.3.3 Cỡ mẫu. 25

3.4. Xây dựng và xử lý thang đo. 26

3.4.1. Thiết kế phiếu khảo sát 26

3.4.2. Thang đo nghiên cứu. 27

3.5. Phân tích dữ liệu khảo sát 29

3.5.1. Đánh giá bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. 29

3.5.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA). 29

3.5.3. Kiểm định sự phù hợp mô hình. 30

Tóm tắt chương 3. 31

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.. 32

4.1 Giới thiệu tổng quan về đơn vị nghiên cứu. 32

4.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu. 36

4.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu và tỷ lệ hồi đáp. 36

4.2.2. Thống kê mô tả mẫu. 36

4.3 Kiểm định và đánh giá thang đo. 39

4.3.1. Nghiên cứu sơ bộ. 39

4.3.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA.. 43

4.4. Phân tích hồi quy đa biến. 46

4.5. Kiểm định sự khác biệt của các đặc điểm nhân khẩu học đến  51

Tóm tắt chương 4. 54

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . 55

5.1. Kết luận. 55

5.2. Gợi ý chính sách quản trị 56

5.2.1. Hàm ý quản trị về các giá trị được thừa nhận. 56

5.2.2. Hàm ý quản trị về các giá trị ngầm định cơ bản. 56

5.2.4. Hàm ý quản trị về Các giá trị hữu hình. 58

5.2.4. Hàm ý quản trị về Văn hóa định hướng nhóm.. 58

5.3. Hạn chế nghiên cứu. 59

Tài liệu tham khảo. 60

PHỤ LỤC.. 63

 DANH MỤC BẢNG

Bảng 4. 1. Kết quả khảo sát phiếu điều tra yếu tố ảnh hưởng . 38

Bảng 4. 2. Bảng mẫu điều tra phân chia theo giới tính. 39

Bảng 4. 3. Bảng phân chia mẫu khảo sát theo độ tuổi 39

Bảng 4. 4. Bảng phân chia mẫu khảo sát theo trình độ. 40

Bảng 4. 5. Bảng phân chia mẫu khảo sát theo thu nhập. 40

Bảng 4. 6. Phân tích Cronbach’s Alpha các biến trong mô hình nghiên cứu. 41

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế làm cho môi trường kinh doanh thay đổi một cách nhanh chóng. Điều này đúng với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Hình thức hoạt động xổ số kiến thiết đã và đang gặp nhiều tác động, cạnh tranh trực tiếp từ những loại hình dịch vụ giải trí có thưởng khác. Mặt khác, đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, do đó Công ty phải xây dựng định hướng phát triển phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) phù hợp được xem như một giải pháp tăng cường lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tăng năng suất làm việc, tăng cường tính tự giác của nhân viên (Nguyễn Mạnh Quân, 2007). 

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Phân tích các yếu tố văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH NN Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ để có cái nhìn tổng quan hơn về thực trạng. Từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH NN Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ.
Đo lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH NN Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ.
Đề xuất các hàm ý nhằm giúp Công ty TNHH NN Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát triển.

3. Câu hỏi nghiên cứu

1/ Các yếu tố nào ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH NN Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ?
2/ Mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng  như thế nào?

3/ Đề xuất các hàm ý quản trị gì để giúp Công ty TNHH NN Một thành viên

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH NN Một thành viên XSKT Cần Thơ.

4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu tại Công ty TNHH NN Một thành viên XSKT Cần Thơ.
Phạm vi về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu VHDN của Công ty trong khoảng thời gian 5 năm, từ năm 2015 đến 2019, khảo sát thực tế được thực hiện từ 12/ 2019 đến 01/2020.

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp 

2.1.1. Khái niệm Văn hóa doanh nghiệp 

Thuật ngữ “văn hóa doanh nghiệp” đã tồn tại từ khá lâu trong các nước có nền kinh tế phát triển. Nếu văn hóa đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội. Các nhà nghiên cứu đã tổng kết các doanh nghiệp có nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Văn hóa doanh nghiệp là một khái niệm mới các tổ chức công và các nhóm phi lợi nhuận. Luôn luôn được chú ý và gây nhiều tranh cãi(Linnenluecke và Griffiths, 2010).
Theo nhà nghiên cứu xã hội học Mỹ E.Schein (2010) của các nhân viên trong tổ chức. Các quy tắc này đã tỏ ra hữu hiệu trong quá khứ. Trong định nghĩa này tác giả đã đề cao các giá trị được đúc kết từ những phương pháp. Các giá trị này đã ăn sâu vào nếp nghĩ, hành vi hoạt động. Cũng theo quan điểm của Schein, các giá trị đạt được là một quá trình chắt lọc.

Văn hóa doanh nghiệp 

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *