Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội

Quản trị rủi ro tín dụng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội – 2019

 

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC HÌNH iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
1.1.1. Một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 5
1.1.2. Khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 13
1.2. Rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại 

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN . 30

2.1. Phương pháp nghiên cứu 3

2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu 30
2.1.2. Phương pháp xử lý số liệu 30
2.2. Thiết kế luận văn 33
2.2.1. Khung phân tích 33
2.2.2. Các bước triển khai 34
Tiểu kết chương 2 36

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH………………………………… 37

3.1. Khái quát về Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nôị 37
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 37
3.1.2. Cơ cấu tổ chứ c 38
3.1.3. Hoạt đôṇ g kinh doanh 40
3.2.3. Phân tích đánh giá khách hàng 46
3.2.4. Kiểm soát rủi ro tín dụng 48
3.2.5. Công tác báo cáo quản trị rủi ro tín dụng 51
3.2.6. Chất lượng tín dụng của chi nhánh 51

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VIETINBANK

4.1. Định hướng hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – Chi nhánh Đông Hà Nội 63
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nội 65
4.2.5. Một số giải pháp khác 71
4.3. Một số kiến nghi 72
4.3.1. Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Viêṭ Nam nói chung và chi nhánh Đông Hà nội nói riêng 72
4.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nướ c 75
4.3.3. Đối vớ i các cơ quan ban ngành liên quan 77
Tiểu kết chương 4 80
KẾT LUẬN 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Viết tắt Nội dung
1 BCTC Báo cáo tài chính
2 BĐS Bất động sản
3 CBNV Cán bộ nhân viên
4 CBTD Cán bộ tín dụng
5 CN Chi nhánh
6 CNTT Công nghệ thông tin
7 CPI Lạm phát
8 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
9 GTCG Giấy tờ có giá
10 HĐQT Hội đồng quản trị
11 KHCN Khách hàng cá nhân
12 KHDN Khách hàng doanh nghiệp
13 LC Thư tín dụng
14 LNST Lợi nhuận sau thuế
15 NH Ngân hàng
16 NHCT Ngân hàng Công thương
17 NHNN Ngân hàng Nhà nước

DANH MỤC HÌNH

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 3.1 Cơ cấu trình độ nhân sự Vietinbank- Chi nhánh Đông Hà Nội 40
2 Bảng 3.2 Tỷ lệ nợ xấu tại VietinBank – chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2012 – 2018 42
3 Bảng 3.3 Lợi nhuận tại VietinBank – chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2012 – 2018 43
4 Bảng 3.4 Cho vay theo kỳ hạn tại VietinBank – chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2012 – 2018 45
5 Bảng 3.5 Thực hiện quản trị rủi ro tín dụng tại các phòng nghiệp vụ 46
6 Bảng 3.6 Mối quan hệ hạng khách hàng và quyết định cấp tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nội 47

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

2 Hình 2.1 Khung phân tích 34
5 Hình 3.3 Về tín dụng của VietinBank – chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2012 – 2018 42
6 Hình 3.4 Tỷ lệ cho vay của Vietinbank – chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2012 – 2018 44

 

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế ngày càng phát triển, đặc biệt là trong xu thế hội nhập, cạnh tranh quốc tế, nhu cầu về dịch vụ Ngân hàng ngày càng cao. Trong thời gian qua, vấn đề rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam đã trở nên cấp thiết khi có các con số về nợ xấu được công bố. Việt Nam hệ thống tổ chức tín dụng, năng lực tài chính quản trị của các NHTM. Khuôn khổ pháp lý về chuẩn mực an toàn của các TCTD được cải thiện. Các NHTM Việt Nam áp dụng chuẩn an toàn vốn Basel II. Tuy nhiên,  bởi hệ thống ngân hàng đang gánh số nợ xấu cao so với chuẩn quốc tế.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nội, những mặt đạt được và những hạn chế. 
– Phân tích đánh giá thực trạng quản tri ̣rủ i ro taị Ngân hàng thương m ại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nôị .
– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản tri ̣rủ i ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh
Đông Hà Nôị.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Những giải pháp nào để hoàn thiện hoạt động quản tri ̣rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nôị tiếp theo?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luâṇ tín dụng tại ngân hàng thương mại.
Phạm vi nghiên cứu:
– Về không gian: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam– Chi nhánh Đông Hà Nôị .

Quản trị rủi ro tín dụng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng. Qua Ngân hàng thương mại, các chính sách tài chính tiền tệ của Quốc gia. Quản lý rủi ro tín dụng là vấn đề được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà lãnh đạo Ngân hàng. Hiện tại, có nhiều công trình nghiên cứu, thảo luận khoa học xung quanh vấn đề quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng. Luận án tiến sỹ kinh tế của tác giả Nguyễn Đức Tú với đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt.Nam” năm 2013 [16].  Trong luận văn này, tác giả cũng đã hệ thống hóa vấn đề lý luận và thực tiễn về rủi ro và quản tị rủi ro tín dụng.

 

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *