Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

quản trị rủi ro trong ngân hàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

 

Hà Nội – 2017

 

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN II
BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT V
DANH MỤC BẢNG VI
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VII
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU,CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 4
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG8 1.2.1.Khái niệm 8
1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến Rủi ro tín dụng 12
1.3. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16
1.3.3. Nội dung hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 21
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách và các biện pháp quản lý rủi rotín dụng 32
1.3.5. Một số yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi rotín dụng tại ngân hàng thương mại. 36
2.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 41
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42

CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG QUẢN LÝRỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) GIAI ĐOẠN 2014 – 2016 46
3.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) 46

3.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) 46
3.1.2. Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của HDBank 46
3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK GIAI ĐOẠN 2014 – 2016 51
3.2.1. Tình hình Rủi ro tín dụng tại HDBank giai đoạn 2014 – 2016. 51
3.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại HDBank giai đoạn 2014 – 2016 51
3.3 .ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK GIAI ĐOẠN 2014-2016 69
3.3.1. Những kết quả đạt được 69
3.3.2. Những hạn chế, tồn tại 71

Chương 4.Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

4.1. ĐỊNH HƯỚNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN TỚI 76
4.2. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 78
4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 83
4.3.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng ngân hàng, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách an toàn tín dụng có tính hướng dẫn và bắt buộc 83 4.3.2.Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 84
4.3.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của NHNN đối với các TCTD có nợ xấu cao 84
4.3.4. Hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc xử lý nợ 84
KẾT LUẬN 86

BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

2 DaiABank Ngân hàng TMCP Đại Á
3 HDBank Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh
4 HĐQT Hội đồng Quản trị
5 NHNN Ngân hàng Nhà nước
6 NHTM Ngân hàng Thương mại
7 RRTD Rủi ro tín dụng
8 TCTD Tổ chức tín dụng
9 USD Đô la Mỹ

DANH MỤC BẢ NG

5 Bảng 3.4 Tình hình dư nợ qua các năm 50
6 Bảng 3.5 Thu dịch vụ ròng của HDBank giai đoạn 2014-2016 50
7 Bảng 3.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của HDBank. 51
8 Bảng 3.8 Phân loại nợ theo bảng cân đối 52
9 Bảng 3.11 Các mức xếp hạng trong hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ của HDBank 61
10 Bảng 3.12 Bảng tỷ lệ dự phòng rủi ro theo phân loại nợ 63
11 Bảng 4.1 Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 78

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

1 Sơ đồ 1.1 Sơ đồ phân loại rủi ro tín dụng 10
2 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ các hình thức rủi ro tín dụng 11
3 Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức bộ máy HDBank 46
4 Biểu đồ 3.7 Biểu đồ cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng 52
5 Sơ đồ 3.9 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng tại HDBank 55

7 Sơ đồ 3.13 Mô hình phê duyệt đề xuất tín dụng của HDBank 64
8 Sơ đồ 3.14 Mô hình phê duyệt rủi ro tín dụng của HDBank 64

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng tại Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu. Tuy nhiên, hoạt động này luôn tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, bởi hệ thống thông tin thiếu minh bạch và không đầy đủ, trình độ cán bộ còn nhiều hạn chế… Do đó, yêu cầu xây dựng một mô hình Quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả và phù hợp với Việt Nam. Rủi ro tín dụng luôn tồn tại và nợ xấu là một thực tế hiển nhiên ở bất cứ Ngân hàng nào. Tuy nhiên sự khác biệt cơ bản giữa các Ngân hàng có năng lực Quản lý rủi ro tín dụng là khả năng khống chế nợ xấu ở. Với áp lực cạnh tranh, giành giật thị phần giữa của các ngân hàng ngày càng diễn ra gay gắt do sự phát triển mạnh mẽ của số lượng các ngân hàng thương mại trong những năm gần đây.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Hệ thống hoá lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
– Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng công tác quản lý tốt, giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

– Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
– Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2016.

4. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu; cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại
Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chương 3.Thực trạng quản lýrủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) giai đoạn 2014 – 2016.
Chương 4.Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU,CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Ở nước ngoài đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý rủi ro hoạt động Ngân hàng, trong đó có đề cập đến Quản lý rủi ro đối với hoạt động tín dụng, điển hình như nghiên cứu của Joel Bessis (Risk Management in Banking), David H. Pyle (Banking rish Management: Theory). Cũng đã có một số nghiên cứu tập trung vào Quản lý rủi ro tín dụng, tiêu biểu như nghiên cứu của Tiến sỹ Edward I. Altman- Trường Đại học New York (Managing Credit risk: the challenge for the new millennium), John B. Caouette (Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge), Morton Glantz (Loan Risk Management).

quản trị rủi ro trong ngân hàng

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *