Quản lý rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thái Thụy

Quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Quản lý rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thái Thụy – Quản trị rủi ro tín dụng

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội – 2020

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro cho vay 6
1.2.1. Khái niệm rủi ro cho vay của ngân hàng thương mại 6
1.2.1.1 Rủi ro và rủi ro trong kinh doanh 6
1.2.2. Quản lý rủi ro cho vay của ngân hàng thương mại 11
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro cho vay của ngân hàng thương mại 22
1.3. Một số bài học kinh nghiệm quản lý rủi ro cho vay của một số ngân hàng… 26
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro cho vay ở một số ngân hàng thương mại . 26
1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng Agribank chi nhánh Thái Thụy 28

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31

2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31
2.2.Phương pháp xử lý số liệu 31
2.3 Phương pháp thống kê mô tả 31
2.4 Phương pháp so sánh 31
2.5 Phương pháp phân tích 32

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI THỤY 33

3.1. Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thái Thụy 33
3.1.1 Giới thiệu về chi nhánh Thái Thụy 33
3.1.2. Thực trạng hoạt động cho vay tại Agribank Thái Thụy 43
3.2 Thực trạng công tác quản lý rủi ro cho vay tại Agribank Thái Thụy 48
3.2.1. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý cho vay 48
3.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác quản lý rủi ro cho vay tại ngân hàng AgriBank chi nhánh Thái Thụy 60
3.3.1. Những kết quả đạt được 60
3.3.2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân 63

Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÁI THỤY 66

4.1. Định hướng hoạt động quản lý rủi ro cho vay 
4.1.2. Định hướng quản lý rủi ro cho vay 67
4.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro cho vay
4.2.6. Nâng cao năng lực và đạo đức đội ngũ cán bộ tín dụng 76
4.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 78
4.2.9. Hoàn thiện các giải pháp xử lý rủi ro, nợ xấu 79
4.3. Kiến nghị 82
KẾT LUẬN 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

 

DANH MỤC BẢNG

 

1 Bảng 3.1 Tình hình huy động vốn của Agribank Thái Thụy giai đoạn 2014 – 2018 36
2 Bảng 3.2 Tình hình cho vay của Agribank Thái Thụy 2014 -2018 38

4 Bảng 3.4 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của Agribank Thái Thụy 41
5 Bảng 3.5 Kết quả kinh doanh của Agribank Thái Thụy giai đoạn 2014 42
6 Bảng 3.6 Tình hình cho vay doanh nghiệp của Agribank Thái Thụy giai đoạn 2014 – 2018 43
7 Bảng 3.7 Cho vay hộ gia đình và cá nhân tại chi nhánh Thái Thụy giai đoạn 2014 – 2018 45

 

MỞ ĐẦU Quản trị rủi ro tín dụng

 

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Là chi nhánh của một ngân hàng thương mại có quy mô lớn trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, nhận thức được sự quan trọng đó. Tuy hiệu quả hơn nhưng so với yêu cầu quản lý rủi ro cho vay của chi nhánh vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa chặt chẽ.
Là một nhân viên đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thái Thụy, tác giả nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên nên đã lựa chọn đề tài “Quản lý rủi ro cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thái Thụy”

 

2. Câu hỏi nghiên cứu

Luận văn này nhằm trả lời cho câu hỏi nghiên cứu :
– Khung lý thuyết về quản lý rủi ro cho vay là gì?

– Phân tích thực trạng về quản lý rủi ro cho vay tại địa bàn nghiên cứu như thế nào?
– Đề xuất các giải pháp để tăng cường quản lý rủi ro cho vay ra sao?

3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu
– Về mặt lý luận:
+ Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về hoạt động quản lý rủi ro cho vay, xác định nội dung quản lý rủi ro cho vay, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động này.
– Về mặt thực tiễn:
+ Tác giả phân tích thực trạng quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay tại Agribank Thái Thụy dựa trên khung lý thuyết tại chương 1, sau đó nhìn nhận các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.
+ Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro cho vay cho trong bối cảnh mới hiện nay.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý rủi ro cho vay của Agribank Thái Thụy.

– Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Ngân hàng NN & PT Nông thôn Chi nhánh Thái Thụy;
+ Về thời gian: Giai đoạn 2014 – 2018
+ Các công tác nâng cao chất lượng quản lý rủi ro cho vay tại chi nhánh.

5. Bố cục luận văn

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI THỤY
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÁI THỤY

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Luận án tiến sĩ kinh tế “Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam” năm 2012 của tác giả Nguyễn Đức Tú đã nêu ra những mặt hạn chế của công tác quản lý rủi ro như: chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa nhất quán , mô hình quản lý rủi ro tín dụng đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay, quy trình cấp tín dụng còn nhiều thủ tục rườm rà, hệ thống đo lường rủi ro tín dụng thiếu đồng bộ, xuất hiện tình trạng tín dụng tập trung vào một số ngành hàng. Thông qua hệ thống các chỉ tiêu được phân tích, luận văn đã tập trung đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các phương pháp quản lý rủi ro. Từ đó, tác giả đánh giá hiệu quả công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng BIDV và đưa ra các giải pháp, đề xuất kiến nghị để góp phần vào nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

Quản trị rủi ro tín dụng

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *