Phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

phát triển dịch vụ Internet Banking

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM KHOA NGÂN HÀNG

 

 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 

Chuyên ngành : Ngân hàng

Niên khóa 2017 – 2019

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN I
LỜI CẢM ƠN II
DANH MỤC VIẾT TẮT VII
DANH MỤC HÌNH VIII
DANH MỤC BẢNG IX
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1
1.2. Xác định vấn đề nghiên cứu 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.4. Câu hỏi nghiên cứu 2
1.5. Ý nghĩa của đề tài 2
1.6. Kết cấu dự kiến của luận văn 3

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2017 – 2017 3

2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thuơng Việt Nam 3
2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh 4
2.1.3. Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng Vietinbank 5
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2017-2019 5

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6

3.1. Cơ sở lý thuyết 6
3.1.1. Sản phẩm Internet Banking 6
3.1.3. Một số lý thuyết liên quan 14
3.2. Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu 18
3.3. Tổng quan các nghiên cứu trước 20
3.3.1. Các nghiên cứu liên quan dịch vụ internet banking 20
3.3.2. Đánh giá yếu tố trong mô hình các nghiên cứu 24
3.4. Khoảng trống nghiên cứu 26
3.5. Đề xuât mô hình và giả thiết nghiên cứu 26
3.5.1. Mô hình nghiên cứu 26
3.5.2. Giả thuyết nghiên cứu 27
3.6. Xây dựng và xử lý thang đo 28
3.7. Xử lý số liệu 31
Kết luận chương 3 33

CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 34

4.1. Giới thiệu về dịch vụ Internet Banking Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 34
4.2. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh doanh dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2017 – 2019 35
4.3. Đánh giá chung thực trạng phát triển dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng Vietinbank 42
4.3.1. Kết quả đạt được 42
4.3.2. Những tồn tại hạn chế 43
4.3.3. Nguyên nhân hạn chế 44
4.4. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng về dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 46
4.4.1. Đặc điểm của mẫu khảo sát 46
4.5. Phân tích và đánh giá thang đo 49
Tóm tắt chương 4 61

CHƯƠNG 5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 62

5.1. Định hướng phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn tới 62
5.1.1. Định hướng phát triển chung 62
5.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ Internet Banking 63
5.2. Giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 64
5.3. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo 72
5.4. Kết luận 73
PHỤ LỤC 75

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1. Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng Vietinbank 5
Hình 2. 1: Mô hình thuyết hành động hợp lý TRA 16
Hình 2. 2. Lý thuyết về hành vi dự định (TPB) 17
Hình 2. 3. Yếu tố ảnh hưởng hành vi mua của khách hàng 18
Hình 4. 1. Biểu đồ tốc độ tăng trưởng thị phần Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2017 – 2019 38
Hình 4. 2. Biểu đồ thị phần khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Bankingcủa Ngân hàng Vietinbank- Ngân hàng Vietinbank và các chi nhánh ngân hàng thương mại khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 39
Hình 4. 3. Biểu đồ so sánh tăng trưởng số lượnng khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng Vietinbank so với các ngân hàng khác 41

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1: Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam gia đoạn 2017-2019 5
Bảng 3. 1. Bảng tổng hợp nhân tố của các nghiên cứu trước đây 25
Bảng 3. 2. Thang đo nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng khách hàng về dịch vụ Internet Banking của khách hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 28
Bảng 3. 3. Biến phụ thuộc sự hài lòng dịch vụ Internet Banking của khách hàng 31
Bảng 4. 1. Tình hình doanh thu và lợi nhuận từ dịch vụ Internet Banking giai đoạn 2017 – 2019 35
Bảng 4. 2. Doanh thu dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng Vietinbank so với các ngân hàng khác trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 36

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh và tác động đến hầu hết các lĩnh vực. Cuộc cách mạng này là một xu thế lớn và có phạm vi ảnh hưởng không chỉ ở một vài quốc gia mà rộng khắp toàn cầu. Trước bối cảnh đó, từng lĩnh vực kinh tế – xã hội bắt buộc phải có những hành động để đón đầu, tiếp nhận. Ngành ngân hàng đã và đang chứng kiến những tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng này. Dịch vụ Internet Banking cũng do đó mà cũng được chú trọng đầu tư phát triển. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam với những lợi thế nhất định, đã có sự chú trọng, đầu tư cho dịch vụ Internet Banking. 

1.2. Xác định vấn đề nghiên cứu

Dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam vẫn còn những điểm yếu kém so với các đối thủ cạnh tranh. Tác giả tập trung vào phân tích thực trạng, nguyên nhân và từ đó đề xuất giải pháp khắc phục và phát triển.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đến năm 2025.

1.4. Câu hỏi nghiên cứu

Thực trạng dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong giai đoạn 2017 – 2019 như thế nào?
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam?
Giải pháp nào phù hợp để phát triển dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong giai đoạn tới?

1.5. Ý nghĩa của đề tài

Về mặt lý luận: luận văn sẽ góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ internet banking tại Ngân hàng thương mại.
Về mặt thực tiễn: luận văn đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc sự hài lòng dịch vụ internet banking. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số giải pháp để có thể phát triển sản phẩm internet banking của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Các giải pháp kiến nghị của luận văn có thể được sử dụng để cho các cấp lãnh đạo của Ngân hàng. Luận văn có thế được sử dụng là tài liệu tham khảo cho các trường khối kinh tế và tài chính ngân hàng.

1.6. Kết cấu dự kiến của luận văn

Ngoài các phần: Các trang bìa, mục lục, bảng chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục. Kết cấu chính của luận văn gồm 5 chương:
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chương 3: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Thực trạng dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chương 5: Kết luận và đề xuất giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

CHƯƠNG 2.GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2017 – 2017

2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thuơng Việt Nam

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng Công Thương về xử lý nợ, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách và hoạt động kinh doanh.
Giai đoạn III (từ năm 2009 – 2013): Thực hiện thành công cổ phần hóa, đổi mới mạnh mẽ, phát triển đột phá các mặt hoạt động ngân hàng.
Giai đoạn IV (từ năm 2014 đến nay): Tập trung xây dựng và thực thi quản trị theo chiến lược, đột phá về công nghệ, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh gắn với bảo đảm hiệu quả, an toàn, bền vững.

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn: Trở thành một Tập đoàn tài chính ngân hàng dẫn đầu Việt Nam, ngang tầm khu vực, hiện đại, đa năng, hiệu quả cao.
Sứ mệnh: Là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế.
Giá trị cốt lõi: Hướng đến khách hàng, dịch vụ và phong cách phục vụ đồng nhất, một VietinBank duy nhất đáp ứng tốt nhất.
Hướng đến sự hoàn hảo: Năng động, sáng tạo, hiện đại: “Lãnh đạo luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo, minh bạch.

phát triển dịch vụ Internet Banking

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *