Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin giai đoạn 2017 – 2020

hoạch định chiến lược kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VINACOMIN  2016 – 2020

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

HÀ NỘI, 2017

 

MỤC LỤC 
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Kết cấu của luận văn 3

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. Khái niệm quản trị chiến lược 4
1.1.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh 4
1.1.2. Quản trị chiến lược 5
1.1.3.Các loại chiến lược 10
1.1.4. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh 13
1.1.5. Vai trò của việc hoạch định chiến lược kinh doanh 13
1.2. Hoạch định chiến lược kinh doanh 14
1.2.1. Các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh 14
1.2.2. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh 15
1.2.3. Xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của Công ty 18
1.3. Phân tích môi trường kinh doanh 19
1.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô 19
1.3.2. Phân tích môi trường vi mô( môi trường ngành) 21
1.3.3. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp 24
1.4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh 30
1.4.1. Một số mô hình phân tích sử dụng trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh 30
1.4.2. Lựa chọn chiến lược kinh doanh 36
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 37

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN 38

2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin 38
2.1.1. Lịch sử phát triển 38
2.1.2. Cơ cấu tổ chức 39
2.1.3. Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh 44
2.1.4. Kết quả kinh doanh 2014 – 2016 46
2.2. Phân tích môi trường vĩ mô 48
2.2.1. Môi trường kinh tế 48
2.2.2. Các yếu tố chính trị 50
2.2.3 Môi trường văn hóa xã hội và môi trường tự nhiên 51
2.2.4 Môi trường khoa học công nghệ 54
2.2.5 Môi trường quốc tế, toàn cầu 55
2.3. Phân tích môi trường ngành 57
2.3.1. Khách hàng 59
2.3.2. Nhà cung ứng 60
2.3.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 60
2.3.4. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 61
2.3.5. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 68
2.4. Phân tích môi trường nội bộ 69
2.4.1. Tình hình tài chính 70
2.4.2. Nguồn nhân lực của công ty 74
2.4.3. Thương hiệu và uy tín của Công ty 77
2.4.4. Máy móc thiết bị thi công 78
2.4.5. Về kinh nghiệm của công ty 80
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 90

CHƯƠNG 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VINACOMIN ĐẾN GIAI ĐOẠN NĂM 2020 92

3.1. Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược công ty đến 2020 92
3.1.1. Phương hướng của Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin 92
3.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược kinh doanh 95
3.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược cho Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin 97
3.3. Các phương án chiến lược cạnh tranh 102
3.3.1. Chiến lược giữ vững thị trường về địa chất, khoan thăm dò và khai khoáng 102
3.3.2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 104
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 124
KẾT LUẬN 125
TÀI LIỆU THAM KHẢO 126

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

             Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin là Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin đã khẳng định được những định hướng đúng đắn của chiến lược phát triển công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường và nắm vững cơ sở dữ liệu địa chất phục vụ cho công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản của Tập đoàn Công nghiệp Than. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc hoạch định chiến lược kinh doanh, tôi đã chọn đề tài: “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin giai đoạn 2017 – 2020 làm đề tài luận văn cao học.

2. Mục tiêu nghiên cứu

– Phân tích, đánh giá phân tích môi trường kinh doanh  của Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin, chỉ ra những yếu tố còn hạn chế của Công ty ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

– Trên cơ sở định hướng, chiến lược phát triển của ngành than và xu thế hội nhập quốc tế để đề xuất các chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin giai đoạn 2017 – 2020.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin.

Phạm vi nghiên cứu:

– Không gian nghiên cứu: Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin trên phạm vi thành phố Quảng Ninh.

– Thời gian nghiên cứu: Các số liệu được lấy từ trong giai đoạn 2014 đến 2016.

4. Phương pháp nghiên cứu

            Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả với phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, lập bảng so sánh trên cơ sở tài liệu nội bộ của Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin và các đối thủ cạnh tranh.

            Các phân tích được đưa ra dựa trên quan điểm có xét đến đặc tính của ngành nghề và đặc thù của doanh nghiệp, môi trường kinh doanh. Từ đó, đánh giá và xét tính hiệu quả, ưu nhược điểm và hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin.

5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích các căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin.

Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường – Vinacomin.

 

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm về hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược

1.1.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh

1.1.1.1. Chiến lược

Thuật ngữ chiến lược xuất phát từ lĩnh vực quân sự với ý nghĩa để chỉ ra các kế hoạch lớn và dài hạn trên cơ sở chắc chắn rằng cái gì đối phương có thể làm được, cái gì đối phương không thể làm được. Từ đó cùng với sự phát triển của trao đổi hàng hóa, thuật ngữ chiến lược kinh doanh ra đời, theo quan điểm truyền thống chiến lược là việc xác định những mục tiêu cơ bản dài hạn của một tổ chức để từ đó đưa ra các chương trình hành động cụ thể cùng với việc sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý nhằm để đạt được các mục tiêu đã đề ra.   

1.1.1.2. Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là những mục tiêu, phương hướng kinh doanh trong thời gian tương đối dài thường là 5-10 năm và được thống nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững.

Và là bản phác thảo các phương hướng hoạt động trong dài hạn. Nhưng khi thực tế không giống kế hoạch, doanh nghiệp phải kết hợp giữa mục tiêu định trước và mục tiêu hiện tại, thay đổi các chiến lược sao cho phù hợp nhất với tình hình, điều kiện công ty ở từng thời điểm.

hoạch định chiến lược kinh doanh

Hãy đồng hành với dịch vụ viết thuê luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *