Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera)

Hiệu quả sử dụng vốn

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera)

 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ
———————

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
MÃ SỐ: 60 31 01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: THẠC SỸ TẠ ĐỨC KH

 

MỤC LỤC

Danh mục nhưng từ viết tắt 4
DANH MỤC SƠ ĐỒ 5
DANH MỤC BẢNG 5
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 5
PHẦN MỞ ĐẦU 7
1. Tính cấp thiết của đề tài 7
2 – Tình hình nghiên cứu 8
3 – Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: 9
4. Mục đích nghiên cứu của luận văn 9
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
6. Phương pháp nghiên cứu: 10
7. Kết cấu luận văn 10

Chương 1: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 11

1.1 Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 11
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn 11
1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 12
1.1.3. Phân loại vốn của doanh nghiệp 12
1.2. Hiệu quả  vốn của doanh nghiệp. 23
1.2.1 Khái niệm hiệu quả  vốn của doanh nghiệp. 23
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 30
1.3.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 30
1.3.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 34

CHƯƠNG 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) 39

2.1 Khái quát về Tổng công ty Viglacera 39
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty Viglacera. 39
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 41
2.1.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng 49
2.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất 50
2.2 Thực trạng hiệu quả sửdụng vốn tại Tổng công ty Viglacera 53
2.3 : Đánh giá về hiệu quảsử dụng vốn của Tổng công ty Viglacera 75
2.3.1 Những kết quả đạt được. 75
2.3.2 Những hạn chế 76

Chương 3: giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty thủy tinh và gốm sứ xây dựng 78

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển trong thời gian tới. 78
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệuquả sử dụng vốn tại Tổng công ty Thủy tinh và gốm sứ xây dựng 81
3.2.1. Tăng nhanh vòng quay hàng tồn kho và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống kho hàng 81
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu và xây dựng chính sách tín dụng thương mại hợp lý 83
3.2.3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn bằng tiền. 84
3.2.4 Xác định nhu cầu vốn kinh doanh cho kỳ kế hoạch 85
3.3 Một số kiến nghị 89
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước: 89
3.3.2 Kiến nghị đối với Bộ xây dựng 90
Kết luận 91
Tài liệu tham khảo 95

 

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

 

HĐQT Hội đồng Quản trị
CB-CNV Cán bộ công nhân viên
VPĐD Văn phòng đại diện
WTO Tổ chức thương mại thế giới

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Bảng 2.1: Sản lượng sản xuất của Tổng công ty qua các năm từ 2004 – 2008
…………………………………………………………………………………………………………. 50
Bảng 2.2: Sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty qua các năm 2004- 2008 51
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty qua các năm 2004-2008 51
Bảng 2.4: Bảng cơ cấu tài sản của Tổng công ty Tổng công ty 53
Bảng 2.5: Bảng cơ cấu Nguồn vốn của Tổng công ty Viglacera 57
Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty Viglacera 60

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1 : Mô tả xu hướng doanh thu và chi phí của Tổng công ty Viglacera từ năm 2004 đến 2008 52
Biểu đồ 2.2: Mô tả xu hướng lợi nhuận của Tổng công ty Viglacera từ năm 2004 đến 2008 52

Biểu đồ 2.3: Mô tả xu hướng hàng tồn kho của Tổng công ty Viglacera từ năm 2004 đến 2008 54
Biểu đồ 2.4: Mô tả xu hướng nợ phải thu của Tổng công ty Viglacera từ năm 2004 đến 2008 55
Biểu đồ 2.5: Mô tả xu hướng nợ phải trả của Tổng công ty Viglacera từ năm 2004 đến 2008 58
Biểu đồ 2.6: Mô tả xu hướng vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Viglacera từ năm 2004 đến 2008 59
Biểu đồ 2.7: Mô tả xu hướng hiệu xuất vốn của Tổng công ty Viglacera từ năm 2004 đến 2008 64

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam xây dựng kinh tế thị trường ngày càng phát triển, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động đi trước đón đầu với những công nghệ mới của nền kinh tế tri thức trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình phát triển nền kinh tế đó đòi hỏi cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Bên cạnh các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thì không ít các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc quản lý và sử dụng vốn, nhiều doanh nghiệp không đảm bảo tái sản xuất giản đơn, vốn sản xuất kinh doanh mất dần đi sau mỗi chu kỳ kinh doanh. Một số doanh nghiệp luôn ở tình trạng thiếu vốn, kinh doanh thua lỗ và nguy cơ phá sản luôn rình rập những doanh nghiệp làm ăn yếu kém. 

2 – Tình hình nghiên cứu

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng là ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân luôn cần một lượng vốn đầu tư rất lớn. Việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng nên đã và đang được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu.
Việc huy động một lượng vốn rất lớn cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng đã và đang gặp nhiều khó khăn nhưng việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế cũng gặp không ít khó khăn.

3 – Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:

+ Mục tiêu nghiên cứu :

Phân tích thực trạng về sử dụng vốn từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty.
+ Để đạt được những mục tiêu trên luận văn có nhiệm vụ:

– Làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
– Phân tích thực trạng quản lý sử dụng vốn ở Tổng công ty Tổng công Thủy tinh và Gốm xây dựng qua đó rút ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong sử dụng vốn có hiệu quả.
– Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn ở Tổng công Thủy tinh và Gốm xây dựng.

4. Mục đích nghiên cứu của luận văn

– Hệ thống hóa những lý luận về vốn và hiệu quảsử dụng vốn trong các doanh nghiệp
– Phân tích đánh giá thực trạng hiệu quảsử dụng vốn ở Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera).
– Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về vốn sản xuất của Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Vốn cố định, vốn lưu động).
– Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera).

6. Phương pháp nghiên cứu:

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học phổ biến như phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê kinh tế, phân tích, tổng hợp, so sánh…

7. Kết cấu luận văn

Chương 1: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera).
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera).

Chương 1: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

1.1 Vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn

Một doanh nghiệp muốn tồn tại, thực hiện được những chức năng nhiệm vụ của mình phải có những tài sản nhất định, đó là: Đất đai, nhà xưởng, kho tàng, máy móc, thiết bị, cửa hàng, các phương tiện vận chuyển bảo quản hàng hóa, vật tư hàng hóa. Các tài sản trên là cơ sở vật chất của doanh nghiệpg quá trình vận động, tiền có thể thay đổi hình thái biểu hiện nhưng khi kết thúc vòng tuần hoàn phải trở về hình thái ban đầu với giá trị lớn hơn.

 

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *