HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SING VIỆT

HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN

HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN

 

HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SING VIỆT

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

 

 

 

MỤC LỤC

LỜI CẢM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC HÌNH iii
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 3
2.1. Mục đích nghiên cứu: 3
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Những đóng góp mới của luận văn 4
6. Kết cấu chính của luận văn 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả và hiệu quả huy động vốn của doanh nghiệp 8
1.2.1. Khái niệm vốn và phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp 8
1.2.2. Các hình thức huy động vốn 18
1.2.3. Hiệu quả và nâng cao hiệu quả huy động vốn của doanh nghiệp 29
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến huy động và hiệu quả huy động vốn của doanh nghiệp 41
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 45
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 46
2.1. Phương pháp luận nghiên cứu 46
2.2. Phương pháp nghiên cứu 46
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 51

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SING VIỆT 52

3.1. Tổng quan về công ty cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt 52
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt 52
3.1.2. Đặc điểm, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt 53
3.1.3. Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt 55
3.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt giai đoạn 2013-2015 58
3.2. Thực trạng huy động vốn tại công ty cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt …60 3.2.1. Thực trạng huy động vốn chủ sở hữu 60
3.2.2. Thực trạng huy động vốn vay 63
3.3. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại công ty cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt 68
3.3.1. Qui mô và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn 68
3.3.2. Chi phí huy độn vốn 69
3.3.3. Cơ cấu vốn 70
3.3.4. Khả năng tìm kiếm nguồn tài trợ mới 73
3.4. Đánh giá chung 73
3.4.1. Những kết quả đạt được 73
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 74
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 77

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SING VIỆT 78

4.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt 78
4.1.1. Định hướng phát triển chung của công ty cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt 78
4.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn của công ty cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt 79
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty cổ phần thương mại quốc tế Sing Việt 80
4.2.1. Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý 80
4.2.2. Khai thác hiệu quả kênh huy động vốn từ thuê tài chính và vốn góp liên doanh, liên kết 83
4.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để nhằm bảo toàn và phát triển vốn 87
4.2.5. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 91
4.2.6. Nâng cao công tác quảng bá sản phẩm, thực hiện thông qua các hoạt động xã hội nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu hình ảnh của công ty 93
4.3. Kiến nghị và đề xuất 94
4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 94
4.3.2. Kiến nghị với các tổ chức tín dụng 100
4.3.3. Kiến nghị với công ty 102
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 104
KẾT LUẬN 105
PHỤ LỤC 111

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 APEC Cộng đồng kinh tế ASEAN
2 CPTM Cổ phần thương mại
3 CTTC Cho thuê tài chính
4 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
5 ĐTMH Đầu tư mạo hiểm
6 FTA Hiệp định thương mại tự do
7 TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
8 TSCĐ Tài sản cố định
9 TSDH Tài sản dài hạn
10 TSLĐ Tài sản lưu động
11 TSNH Tài sản ngắn hạn
12 VCĐ Vốn cố định
13 VCSH Vốn chủ sở hữu
14 VKD Vốn kinh doanh

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

STT Bảng Nội dung Trang

Bảng 3.1 Kết quả SXKD của công ty CPTMQT Sing Việt 2013-2015

59

2
Bảng 3.2 Thực trạng huy động vốn chủ sở hữu
61

3

Bảng 3.3 Biến động vốn chủ sở hữu của công ty qua các năm

62

4
Bảng 3.4 Thực trạng huy động vốn vay
64

5

Bảng 3.5 Thực trạng huy động vốn vay ngân hàng thương mại

65

6

Bảng 3.6 Biến động các khoản chiếm dụng đương nhiên của công ty

67

7

Bảng 3.7 Tăng trưởng nguồn vốn kinh doanh của công ty các năm 2013-2015

68

8
Bảng 3.8 Chi phí huy động vốn vay của công ty qua các năm
69

9
Bảng 3.9 Cơ cấu vốn kinh doanh của công ty qua các năm 2013-2015
70

10
Bảng 3.10 Tình hình nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời
68

11
Bảng 4.1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty các năm tới

DANH MỤC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 55

2

Hình 3.2 Tỷ trọng huy động vốn vay ngân hàng thương mại

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Doanh nghiệp là tế bào cơ sở cho nền kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mỗi loại hình doanh nghiệp tùy theo quy mô lớn hay nhỏ sẽ có những cấp độ tác động khác nhau đến sự phát triển kinh tế. Có đến hơn 90% doanh nghiệp thuộc quy mô nhỏ và vừa tồn tại và hoạt động trong nền kinh tế các nước trên thế giới và luôn có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế mỗi quốc gia. Theo thống kê của lãnh đạo Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, DNNVV hiện nay chiếm tới gần 98% tổng số Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. DNNVV Việt Nam giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế…
Hiện nay, với xu hướng hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang tích cực, chủ động đẩy mạnh việc tiến hành đàm phán, ký kết và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đặc biệt là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), gia nhập cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Trong điều kiện đó, Doanh nghiệp Việt đang đứng trước những cơ hội tiếp cận các thị trường lớn trên thế giới nhưng cũng gặp nhiều những thách thức không hề nhỏ đó là việc các Doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực khả năng cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của mình để từ đó có thể nắm giữ và chiếm lĩnh thị phần. Một trong những vấn đề đặt ra cho yêu cầu này là cần có một lượng vốn kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng cao của doanh nghiệp trong việc đổi mới máy móc công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… Tuy nhiên, huy động nguồn vốn phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh đang là một trong những vấn đề nan giải cho các DNNVV Việt Nam. Các doanh nghiệp hiện nay luôn trong tình trạng thiếu vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tiếp cận nguồn vốn gặp nhiều khó khăn và hệ quả của tình trạng này là doanh nghiệp phải đối đầu với công nghệ lạc hậu, giá thành sản phẩm cao, bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh hấp dẫn, nguy cơ rời bỏ thị trường cao.
Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt được thành lập năm 2011, cho đến nay công ty đã phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng trên cả nước với quy mô công ty 20 -100 nhân viên, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là: Sản xuất và phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng Trà gừng và Bột ngũ cốc dinh dưỡng. Với hơn 5 năm hoạt động, công ty còn nhiều những khó khăn và một trong số những khó khăn nhất đó là khả năng tiếp cận nguồn vốn của công ty từ đó đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh. Với mong muốn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt, từ đó có thể giúp Doanh nghiệp khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, tôi xin chọn đề tài “Hiệu quả huy động vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt” làm đề tài nghiên cứu của mình.
Để giải quyết những mục tiêu nghiên cứu này, đề tài đưa ra câu hỏi tổng quát là “Làm thế nào để nâng cao khả năng huy động vốn kinh doanh cho công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt ?”
Để trả lời câu hỏi đó, đề tài đặt ra những câu hỏi liên quan sau:
– Những lợi thế của công ty và vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh?
– Những yếu tố tác động đến hoạt hoạt động huy động vốn tại công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt?
– Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt hiện đang sử dụng những biện pháp nào để huy động nguồn vốn kinh doanh và hiệu quả của quá trình huy động vốn như thế nào?

 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

2.1. Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu thực trạng hiệu quả huy động vốn cho sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn cho công ty trong giai đoạn 2016 – 2020.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta hiện nay.
– Phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn tại công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt, kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân trong giai đoạn từ năm 2013 – 2015.
– Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hiệu quả huy động vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt .
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
– Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả huy động vốn tại công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt .
– Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt .
– Phạm vi thời gian: Từ năm 2013 đến 2015, giải pháp đến năm 2020.

4. Phương pháp nghiên cứu

Ngoài phương pháp triết học biện chứng và duy vật lịch sử, tác giả còn sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê để xử lý số liệu, nguồn dữ liệu được sử dụng chủ yếu là dữ liệu thứ cấp.

Các số liệu được thu thập thông qua các tài liệu nghiên cứu, các báo cáo đã được công bố qua các năm như: Báo cáo của Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của công ty… và các báo cáo trong nội bộ công ty liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Từ các số liệu thu thập được, qua việc tham khảo, kế thừa các nghiên cứu khác cũng như ý kiến phân tích đánh giá của bản thân tác giả để đưa ra các nhận định, kết quả cho đề tài.

5. Những đóng góp mới của luận văn

– Làm rõ thêm những vấn đề về hiệu quả huy động vốn tại doanh nghiệp. Tìm hiểu kinh nghiệm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại các doanh nghiệp, rút ra bài học thực tiễn. Luận văn góp phần bổ sung và nâng cao hiệu quả huy động vốn tại các doanh nghiệp.
– Qua khảo sát thực trạng hiệu quả huy động vốn, nêu bật những việc làm được và chưa làm được, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn của Công ty CPTM Quốc tế Sing Việt.

6. Kết cấu chính của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt, khóa luận được chia thành 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả và nâng cao hiệu quả huy động vốn trong doanh nghiệp
Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng hoạt động huy động vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt.
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Huy động vốn là chủ đề khá quen thuộc đối với các DNNVV trong tình hình kinh tế – xã hội hiện nay. Đã có rất nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về DNNVV cũng như đề cập đến nội dung cụ thể về giải pháp huy động vốn cho các DNNVV. Những công trình này đã có những đóng góp tích cực trong việc củng cố nền tảng hệ thống lý luận về huy động vốn kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Tuy nhiên, việc huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của DNNVV có phạm vi nghiên cứu rất rộng và liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau trong nền kinh tế. Các công trình nghiên cứu đã có được công bố trên các tạp chí, luận văn, luận án, đề tài khoa học… mà tác giả được tiếp cận đến nay chủ yếu đề cập đến vấn đề chung nhất về DNNVV, hoặc nghiên cứu thực tiễn ở các quốc gia khác nhau để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Có thể kể đến một số công trình tiêu biểu như sau:
– “Giải pháp huy động vốn cho DNNVV. Vốn nước ngoài đối với phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam’’, (biên soạn: Vũ Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Tiến Thuận, Vũ Duy Vĩnh, 2004) đã đưa ra cơ sở lý luận về huy động vốn kinh doanh, đặc biệt là khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ nước ngoài vào Việt Nam;
– Luận án tiến sĩ : “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” – Nguyễn Minh Tuấn (Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, 2008), đã nghiên cứu và hệ thống hoá các vấn đề lý luận về dịch vụ ngân hàng gắn với DNNVV, đề cập những vấn đề quản lý rủi ro, chi phí giao dịch và chi phí hành chính, sự cần thiết có hệ thống kế toán tài chính đặc thù cho DNNVV… , xem xét các DNNVV như là các khách hàng tiêu dùng cá nhân, phân loại các DNNVV thành nhóm đại chúng và nhóm có nhiều lợi nhuận. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chuyên sâu, có khả năng ứng dụng thực tiễn;

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *