HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN XUÂN MAI, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

TÀI CHÍNH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG ii
DANH MỤC HÌNH iii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH HỘ GIA ĐÌNH 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
1.1.1. .1. Tổng quan các nghiên cứu 5
1.1.2. .2. Khoảng trống nghiên cứu 13
1.2. Cơ sở lý luận hiểu biết tài chính hộ gia Ďình 14
1.2.1. Các khái niệm liên quan Ďến hiểu biết tài chính 14
1.2.2. .2. Vai trò, tầm quan trọng của hiểu biết tài chính hộ gia Ďình 21
1.2.3. Đo lường hiểu biết tài chính hộ gia Ďình trong bài nghiên cứu 27
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiểu biết tài chính hộ gia Ďình 33
Kết luận chương 1 35

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36

2.1. Quy trình nghiên cứu của Ďề tài 36
2.2. Cách tiếp cận nghiên cứu và mô hình nghiên cứu Ďề xuất 38
2.2.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 38
2.2.2. .2. Mô hình nghiên cứu Ďề xuất 40
2.3. Phương pháp nghiên cứu 42
2.3.1. .1. Nghiên cứu Ďịnh tính 42
2.3.2. Nghiên cứu Ďịnh lượng 42
2.4. Mẫu nghiên cứu 42
2.5. Phương pháp phân tích dữ liệu 44
2.5.1. .1. Thống kê mô tả 44
2.5.2. .2. Phân tích hổi quy Ďa biến 45
Kết luận chương 2 47

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN XUÂN MAI – CHƯƠNG MỸ – HÀ NỘI 48

3.1. Giới thiệu tổng quan về thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội 48
3.1.1. Giới thiệu chung về thị trấn Xuân Mai 48
3.1.2. Các Ďơn vị, tổ chức Ďóng trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai 48
3.1.3. .3. Tình hình kinh tế xã hội của thị trấn Xuân Mai 49
3.2. Thực trạng hiểu biết tài chính của hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai 52
3.2.1. Đánh giá mức Ďộ hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai 52
3.2.2. Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự hiểu biết tài chính cá nhân của các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai. 68
3.3. Đánh giá chung 74
3.3.1. Các mặt Ďạt Ďược 74
3.3.2. Các mặt hạn chế nguyên nhân 75
Kết luận chương 3 76

CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN XUÂN MAI CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI 77

4.1. Giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính cho các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai 77
4.1.1. Giải pháp 77

4.1.2. .2. Kiến nghị Ďối với nhà nước 81
KẾT LUẬN 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
PHỤ LỤC

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
2 BHYT Bảo Hiểm Y Tế
3 FIDM Fashion Institute of Design & Merchandising
4 HĐND Hội Đồng Nhân Dân
5 LienVietPostBank Ngân hàng Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt
6 MBbank Ngân hàng Quân Đội
7 Người AIAN Người Mỹ bản Ďịa
8 OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
9 THCS Trung học cơ sở
10 Techcombank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam
11 Vietinbank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
12 UBND Uỷ ban Nhân dân

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Các khía cạnh Ďược Ďo lường trong việc xác Ďịnh năng lực hành vi tài chính 28
2 Bảng 1.2 Các chỉ số Ďo lường năng lực hành vi tài chính 32
4 Bảng 2.1 Liệt kê các nhân tố ảnh hưởng Ďến mức Ďộ hiểu biết tài chính 39
5 Bảng 3.2. Thống kê nhân khẩu học và kinh tế xã hội người Ďược hỏi 53
6 Bảng 3.3 Thống kê các câu hỏi về Ďiểm số hiểu biết tài chính 57
7 Bảng 3.4 Hành vi tài chính của người Ďược hỏi 59
8 Bảng 3.5 Thống kê sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 62
9 Bảng 3.6 Thống kê thái Ďộ người trả lời về hiểu biết tài chính hộ gia Ďình 66
10 Bảng 3.7 Thống kê thái Ďộ người trả lời về hiểu biết tài chính hộ gia Ďình 67
11 Bảng 3.8 Thống kê mô tả 69
12 Bảng 3.9 Kiểm Ďịnh sự phù hợp của mô hình 71
13 Bảng 3.10 Kiểm Ďịnh F 71
14 Bảng 3.11 Kết quả phân tích hồi quy bội 72

 

DANH MỤC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.1 Khung khái niệm của năng lực hành vi tài chính 18
2 Hình 1.2 Các yếu tố bên ngoài ảnh hướng Ďến năng lực hành vi tài chính 34
4 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 36
5 Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu Ďề xuất 41

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Biểu Ďồ 3.1 Thu ngân sách nhà nước thị trấn Xuân Mai 2014-2018 50
2 Biểu Ďồ 3.2 Thu nhập bình quân Ďầu người thị trấn Xuân Mai 2014-2018 51
3 Biểu Ďồ 3.3 Thu nhập 55
4 Biểu Ďồ 3.4 Chi tiêu 56
5 Biểu Ďồ 3.5 Điểm hiểu biết tài chính 58
6 Biểu Ďồ 3.7 Vay mượn 60
7 Biểu Ďồ 3.8 Tham gia khóa học tài chính 61
8 Biểu Ďồ 3.9 Sử dụng dịch vụ internetbanking 64
9 Biểu Ďồ 3.10 Biểu Ďồ histogram cho các biến X2,X3,X5,X8 70

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Giáo dục về tài chính cho các cá nhân, hộ gia Ďình Ďã có lịch sử hàng trăm năm Ďược giảng dạy tại các trường Ďại học với các tên gọi như : “ kinh tế học gia Ďình” hay “ kinh tế tiêu dùng”, nhưng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khi mà các quyết Ďịnh tài chính sai lầm trong lĩnh vực bất Ďộng sản ở Mỹ Ďã góp phần Ďưa nền kinh tế thế giới Ďi vào suy thoái thì các nghiên cứu về tài chính cá nhân, hộ gia Ďình mới phát triển. Các nhà nghiên cứu về tài chính cá nhân Ďã chỉ ra rằng việc người dân trong các hộ gia Ďình có hiểu biết tài chính họ sẽ Ďưa ra các kế hoạch tài chính, quản lý thu nhập chi tiêu, Ďầu tư, tiết kiệm, hưu trí hợp lý hơn tránh những rủi ro không Ďáng có từ Ďó chất lượng cuộc sống Ďược nâng lên giúp ổn Ďịnh nền kinh tế nói chung . Trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm ngày càng trở nên phức tạp thì việc nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân ngày càng trở nên bức thiết. Chính vì lẽ Ďó hiện nay phổ cập kiến thức tài chính cho các cá nhân hộ gia Ďình Ďang là trụ cột chính trong chiến lược phát triển tại nhiều quốc gia. Nhưng theo khảo sát Tài chính toàn cầu S& P chỉ có 33% người trưởng thành trên thế giới có kiến thức tài chính. Điều này khiến cho 3,5 tỷ người trưởng thành còn lại, phải vật lộn Ďể trả các hóa Ďơn của họ. Việt Nam cũng nằm trong nhóm các quốc gia mà người dân có hiểu biết tài chính thấp. Nên Việt Nam hiện là một trong 25 quốc gia mà WB và một nhóm các Ďối tác ưu tiên tập trung “Phổ cập tiếp cận tài chính Ďến năm 2020”. Thực tế, hiện nay có một số ngân hàng và công ty ở Việt Nam Ďã triển khai các chương trình về phổ biến kiến thức tài chính hướng tới Ďối tượng người học từ học sinh các cấp cho tới người tiêu dùng trưởng thành. Giáo dục tài chính Ďể cải thiện mức Ďộ hiểu biết tài chính của người Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng; qua Ďó góp phần hoàn thiện các chương trình giáo dục tài chính hiệu quả ở Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, hoạt Ďộng giáo dục tài chính vẫn chưa Ďược tổ chức một cách thống nhất theo một chiến lược quốc gia cũng như chưa Ďược thực hiện theo một lộ trình nhằm nâng cao hiểu biết tài chính cho cộng Ďồng. Để thực hiện lộ trình nâng cao hiểu biết tài chính của người dân thì việc nghiên cứu thực trạng hiểu biết tài chính tại các Ďịa phương, phân tích các nhân tố làm ảnh hưởng Ďến mức Ďộ hiểu biết tài chính tại Ďịa phương và tìm ra giải pháp phù hợp nâng cao hiểu biết tài chính cho các cá nhân, hộ gia Ďình của từng Ďịa phương Ďóng vai trò rất quan trọng do mỗi Ďịa phương có những Ďặc thù riêng, phong tục tập quán riêng cần có những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả trong chiến lược phổ cập tài chính của Việt Nam. Tại Việt Nam cũng chưa có nhiều nghiên cứu ở các Ďịa bàn nghiên cứu của Ďịa phương. Thị trấn Xuân Mai nằm trên Ďiểm giao nhau giữa Quốc lộ 6 và Quốc lộ 21A nay là Đường Hồ Chí Minh, cách trung tâm thủ Ďô Hà Nội 33km về phía tây, là một trong 5 Ďô thị trong chuỗi Ďô thị vệ tinh của Hà Nội, bao gồm: Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Phú Xuyên – Sóc Sơn và Mê Linh trong tương lai. Nơi tập trung nhiều khu, cụm, Ďiểm công nghiệp Ďã, Ďang hình thành và Ďi vào hoạt Ďộng cùng hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với vị trí quan trọng và tình hình kinh tế xã hội Ďang phát triển mạnh nhưng thu nhập bình quân của người dân vẫn ở mức thấp hơn so với mức trung bình của cả nước. Các ngân hàng cũng Ďang mở rộng thêm chi nhánh tại Ďịa bàn nên việc nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân trên Ďịa bàn lúc này là rất cần thiết. Chính vì vậy tác giả Ďã chọn Ďề tài : “Hiểu biết tài chính của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội” làm Ďề tài luận văn của mình. Bài nghiên cứu Ďã tìm hiểu Ďược thực trạng hiểu biết tài chính của người dân trong các hộ gia Ďình tại Ďịa bạn và sử dụng phần mềm spss23.0 chạy mô hình hồi quy Ďa biến

Ďể Ďưa ra các nhân tố ảnh hưởng Ďến hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn. Từ Ďó Ďã Ďưa ra giải pháp và kiến nghị phù hợp góp phần hoàn thiện chương trình giáo dục, nâng cao hiểu tài chính cho người dân trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

2. Câu hỏi nghiên cứu

– Các nhân tố ảnh hưởng tới hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội ?
– Phải thực hiện các giải pháp gì Ďể nâng cao sự hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình trên Ďịa bản thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội?

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:

3.1. Mục tiêu tổng quát:
Đánh giá thực trạng hiểu biết tài chính hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng Ďến hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình từ Ďó Ďề xuất giải pháp phù hợp Ďể nâng cao hiểu biết tài chính cho các hộ gia Ďình trên Ďịa ban.
3.2. Mục tiêu cụ thể:
– Tìm hiểu về cơ sở cơ sở lý luận về hiểu biết tài chính
– Nghiên cứu thực trạng hiểu biết tài chính hộ gia Ďình của hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội
– Đưa ra các nhân tố ảnh hưởng Ďến hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai- Chương Mỹ – Hà Nội
– Đề xuất các giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu sự hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội. Trong Ďó một người là vợ hoăc chồng trong gia Ďình sẽ là Ďại diện trả lời câu hỏi khảo sát.
– Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi nội dung: Sự hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình
+ Phạm vi không gian: Nghiên cứu tại Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội
+ Phạm vi thời gian: khoảng từ năm 2017 – 2019.

5. Kết cấu luận văn

Gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan vấn Ďề nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiểu biết tài chính hộ gia Ďình
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Đánh giá thực trạng hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính của các hộ gia Ďình trên Ďịa bàn thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH HỘ GIA ĐÌNH

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Tổng quan các nghiên cứu
1.1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài
Có khá nhiều nghiên cứu ở nước ngoài về hiểu biết tài chính sau Ďây tác giả tổng hợp một số nghiên cứu về Ďề tài liên quan Ďến hiểu biết tài chính:
NaoyukiYoshino và cộng sự (2015) với bài viết: “Giáo dục tài chính ở Châu Á Ďánh giá và khuyến nghị” Ďã chỉ ra rằng Ďiểm số hiểu biết tài chính của một số quốc gia ở châu Á Ďược chọn còn thấp. Khi nền kinh tế phát triển, khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính sẽ tăng lên, nhưng các hộ gia Ďình và doanh nghiệp vừa và nhỏ cần biết cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ một cách khôn ngoan và có hiệu quả. Quản lý tiết kiệm và Ďầu tư hiệu quả hơn Ďể Ďóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung. Hơn nữa khi các hộ gia Ďình Ďến Ďộ tuổi về hưu thì khả năng tài chính trở nên căng thằng, các hộ gia Ďình cần phải có kế hoạch tài chính khi về hưu. Chính vì vậy các quốc gia ở châu Á cần thúc Ďẩy giáo dục tài chính. Từ Ďó cần phải có các cuộc Ďiều tra quốc gia về kiến thức tài chính Ďể Ďưa ra chiến lược phù hợp cho mỗi quốc gia Ďể chương trình giáo dục tài chính Ďược thành công.
Kashif Arif (2015) “Hiểu biết về tài chính và các yếu tố khác ảnh hưởng Ďến quyết Ďịnh Ďầu tư của cá nhân”. Nghiên cứu này nhằm Ďánh giá hiểu biết tài chính của các nhà Ďầu tư cá nhân ở Pakistan. Ngoài ra nghiên cứu kiểm tra mối quan hệ giữa kiến thức tài chính ảnh hưởng Ďến quyết Ďịnh Ďầu tư. Sau khi thực hiện khảo sát và tính Ďiểm hiểu biết tài chính của các nhà Ďầu tư cá nhân. Nghiên cứu kết luận rằng nhà Ďầu tư lớn tuổi có kiến thức tài chính hơn những người trẻ vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Nam giới có xu hướng có kiến thức tài chính nhiều hơn nữ giới. Những người Ďã kết hôn có kiến thức tài chính nhiều hơn những người Ďộc thân. Những người làm việc trong các tổ chức ngân hàng, tài chính có xu hướng hiểu biết tài chính hơn với những người làm việc trong lĩnh vực khác. Và Ďưa ra yếu tố quyết Ďịnh Ďến quyết Ďịnh của các nhà Ďầu từ kết quả của báo cáo tài chính và tính trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Từ Ďó Ďưa ra khuyến nghị cho các công ty Ďể có nhiều hơn các nhà Ďầu tư trong tương lai.

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *