GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ – NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CÔNG TY TNHH INTOPS VIỆT NAM

giai quyet van de

Giai quyet van de
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ – NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CÔNG TY TNHH INTOPS VIỆT NAM

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

 

XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN

Hà Nội – 2016

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ii
DANH MỤC CÁC BẢNG iii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iv
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu 4
1.2. Khái niệm về vấn đề và GQVĐ 5
1.2.1. Vấn đề 5
1.2.2. GQVĐ 6
1.3. Quy trình GQVĐ 6
1.3.1. XĐVĐ (Define problems) 7
1.3.2. Xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề (Detemine the root cause (s) of
the problem) 9
1.3.3. Phát triển các giải pháp có thể (Develop Alternative Solutions) 14
1.3.4. Lựa chọn giải pháp tối ưu (Select the best Solution) 16
1.3.5. Thực thi giải pháp (Implement the chosen solution) 17
1.3.6. Đánh giá việc thực thi giải pháp (Evaluate the implementation) 19
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác GQVĐ 20
1.4.1. Nhân tố nội tại 20
1.4.2. Nhân tố ngoại tại 23
1.5. Thực trạng GQVĐ trong các doanh nghiệp tại Việt Nam 24

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25

2.1. Quy trình nghiên cứu 25
2.2. Mô hình lý thuyết 25
2.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu thứ cấp 26
2.4. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu sơ cấp. 27
2.4.1. Thu thập số liệu sơ cấp trên cơ sở điều tra 27
2.4.2. Thu thập số liệu sơ cấp trên cơ sở phỏng vấn sâu người thực hiện
GQVĐ. 30

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẠI CÔNG TY TNHH INTOPS VIỆT NAM 32

3.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Intops VN 32
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 32
3.1.2. Tổ chức bộ máy và lĩnh vực sản xuất kinh doanh 34
3.1.3. Đặc điểm thị trường và kết quả sản xuất kinh doanh 36
3.2. Thực trạng công tác GQVĐ tại Công ty TNHH Intops VN 38
3.2.1. Nhận thức về bản chất, nội dung và tầm quan trọng của công tác GQVĐ. 38 3.2.2. Thực trạng XĐVĐ 42
3.2.3. Thực trạng xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề 46
3.2.4. Thực trạng phát triển các giải pháp có thể. 52
3.2.4. Thực trạng lựa chọn giải pháp tối ưu 55
3.2.5. Thực trạng thực thi giải pháp tối ưu 60
3.2.6. Thực trạng đánh giá việc thực thi giải pháp tối ưu đã chọn 63
3.3. Đánh giá việc thực hiện công tác GQVĐ tại Intops VN 64
3.3.1. Đánh giá về hoạt động GQVĐ 64
3.3.2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động GQVĐ tại Intops VN 67

CHƯƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 70

4.1. Những định hướng phát triển công tác GQVĐ tại Intops VN 70
4.1.1. Định hướng phát triển của công ty 70
4.1.2. Những định hướng phát triển công tác GQVĐ tại Intops VN 70
4.2. Đề xuất các giải pháp phát triển công tác GQVĐ tại Intops VN. 71
4.2.1. Đánh giá hiệu quả GQVĐ. 71
4.2.2. Quan tâm tới đánh giá việc thực thi giải pháp tối ưu. 72
4.2.3. Đầu tư nâng cao kỹ năng của người lao động GQVĐ. 72
4.2.4. Đánh giá lại thứ tự ảnh hưởng của các yếu tố tới hoạt động GQVĐ. 73
4.2.5. Vai trò của lãnh đạo 75
4.2.6. Phát huy trí tuệ tập thể trong GQVĐ 76
4.2.7. GQVĐ trong môi trường khác biệt văn hóa 76
KẾT LUẬN 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 GQVĐ Giải quyết vấn đề
2 Intops VN Công ty TNHH Intops Việt Nam
3 SEV Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
4 VN Việt Nam
5 XĐVĐ Xác định vấn đề
6 QC Phòng chất lượng
7 R&D Phòng nghiên cứu phát triển
8 CNC Phòng cắt tự động
9 TGĐ Tổng giám đốc
10 TP Trưởng phòng

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

 

STT Tên hình
Nội dung
Trang

1 Hình 2.1 Hình 2.1 Tiến trình GQVĐ theo “Mô hình six steps problem solving”
7

2 Hình 2.2
Mô hình 5 Why
10

3 Hình 2.3
Mô hình xương cá
11

4 Hình 2.4
Mô hình bản đồ tư duy về các câu hỏi của sự kiện
13

5 Hình 3.1
Biểu đồ tổ chức bộ máy của công ty
34

6 Hình 3.2
Sơ đồ quản lý của công ty TNHH Intops VN
39

7 Hình 3.3
Biểu đồ 5 Why xác định nguyên nhân delay sản phẩm
50

8 Hình 3.4
Mô hình xương cá xác định nguyên nhân đình công

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

STT Tên bảng Nội dung Trang
1 Bảng 2.1 Các câu hỏi để XĐVĐ 8
2 Bảng 2.2 Bảng các yếu tố ảnh hưởng tới giải pháp 16
3 Bảng 2.3 Bảng kế hoạch hành động 18
4 Bảng 3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn Intops Hàn Quốc 32
5 Bảng 3.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Intops VN 33
6 Bảng 3.3 Số lượng thiết bị và kế hoạch sản phẩm sản xuất hàng tháng 36
7 Bảng 3.4 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Intops VN 37
8 Bảng 3.5 Thứ tự trình phê duyệt thanh toán tại công ty TNHH Intops VN 40
9 Bảng 3.6 Tiêu chí XĐVĐ nhân sự xảy ra ngày 06/02/2013 45
10 Bảng 3.7 Phân tích GREAT cho giải pháp thay đổi công nghệ 59
11 Bảng 3.8 Phân tích GREAT cho giải pháp bổ sung ngành nghề khác 59
12 Bảng 3.9 Kế hoạch tổ chức tổng kết cuối năm 2013 62
13 Bảng 4.1 Mẫu bảng tổng kết kết quả điều tra về mức ảnh hưởng của các yếu tố tới GQVĐ 74

 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

 

STT Tên biểu Nội dung Trang
1 Biểu đồ 3.1 Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Intops VN 38
2 Biểu đồ 3.2 Mức độ đánh giá về quá trình GQVĐ 41
3 Biểu đồ 3.3 Đánh giá áp dụng mô hình 6 bước GQVĐ 41
4 Biểu đồ 3.4 Mức độ đồng ý về nhận định quyết định là kết quả của GQVĐ 42
5 Biểu đồ 3.5 Mức độ hiểu biết về vấn đề 42
6 Biểu đồ 3.6 XĐVĐ theo mục tiêu đề ra 43
7 Biểu đồ 3.7 XĐVĐ theo khả năng có thể đạt được 43
8 Biểu đồ 3.8 Đánh giá áp dụng phương pháp thảo luận với người có liên quan để XĐVĐ 46
9 Biểu đồ 3.9 Áp dụng phương pháp chuyên gia để xác định vấn đề 47
10 Biểu đồ 3.10 Hiểu biết của người lao động về nguyên nhân 47
11 Biểu đồ 3.11 Xác đinh nguyên nhân cốt lõi vấn đề 47
12 Biểu đồ 3.12 Áp dụng mô hình 5 WHY xác định nguyên nhân cốt lõi 48
13 Biểu đồ 3.13 Áp dụng mô hình xương cá xác định nguyên nhân cốt lõi. 49
14 Biểu đồ 3.14 Phối hợp 5 WHY và xương cá xác định ngyên nhân cốt lõi 52

STT Tên biểu Nội dung Trang
15 Biểu đồ 3.15 Áp dụng mô hình Mind mapping hỗ trợ xác định nguyên nhân cốt lõi 54
16 Biểu đồ 3.16 Vai trò của việc phát triển các giải pháp có thể 55
17 Biểu đồ 3.17 Áp dụng mô hình Brainstorming phát triển các giải pháp có thể 55
18 Biểu đồ 3.18 Áp dụng thảo luận nhóm phát triển các giải pháp có thể 56
19 Biểu đồ 3.19 Áp dụng phương pháp lấy phiếu đánh giá phát triển các giải pháp có thể 56
20 Biểu đồ 3.20 Đánh giá cần thiết phải lựa chọn giải pháp tối ưu 57
21 Biểu đồ 3.21 Đánh giá thế nào là giải pháp tối ưu 57
22 Biểu đồ 3.22 Áp dụng Braintorming lựa chọn giải pháp tối ưu 58
23 Biểu đồ 3.23 Áp dụng Mind mapping lựa chọn giải pháp tối ưu 60
24 Biểu đồ 3.24 Áp dụng GREAT lựa chọn giải pháp tối ưu 61
25 Biểu đồ 3.25 Đánh giá nhận định thực thi giải pháp tối ưu có phải là khâu cuối cùng 63
26 Biểu đồ 3.26 Áp dụng mô hình Action planning tại Intops VN 64
27 Biểu đồ 3.27 Đánh giá vai trò của đánh giá việc thực thi giải pháp tối ưu 65

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Cuộc sống là một chuỗi những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải giải quyết và GQVĐ mỗi ngày. Nếu chúng ta GQVĐ, chúng ta sẽ thành công. Ngược lại, chúng ta sẽ phải loay hoay trong vòng luẩn quẩn “thử và sửa sai”, dần dần mất tự tin và ta sẽ thất bại. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất là chúng ta chưa biết cách GQVĐ và GQVĐ hiệu quả. Vậy vấn đề là gì? Tại sao phải GQVĐ?
GQVĐ trong kinh doanh là nội dung chủ yếu của quản trị doanh nghiệp. Đặc trưng của nghề quản trị là luôn đối mặt với những biến động, sự thay đổi của điều kiện kinh doanh, các yếu tố sản xuất, do vậy để điều hành có hiệu quả các nhà quản trị đòi hỏi cần phải có khả năng ứng xử, và GQVĐ. Những lý thuyết và cơ sở khoa học cho việc GQVĐ trong doanh nghiệp đã được hình thành và đúc kết qua thời gian.
Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, thị trường không ngừng thay đổi, tạo ra một áp lực cho nhà quản trị phải đối phó với các vấn đề muôn hình vạn trạng và thường là trong tình thế khẩn trương. Những vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp là tất yếu và rất đa dạng. Vấn đề đặt ra là các nhà quản trị nhận diện đúng vấn đề và luôn chủ động có các biện pháp GQVĐ một cách khéo léo và có hiệu quả.
Công ty TNHH Intops VN được thành lập từ tháng 01/2010, hoàn thiện xây dựng vào tháng 10/2010 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2011 – là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Địa chỉ của công ty tại KCN Yên Phong – xã Long Châu – huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh. Ngành nghề sản xuất chính là sản xuất vỏ và linh kiện vỏ điện thoại di động công nghệ cao, 100% sản phẩm của công ty được bán cho công ty Sam Sung Electronics Việt Nam. Các hoạt động GQVĐ của ban lãnh đạo cũng như quản lý các phòng ban trong công ty diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Nhằm đánh giá được hoạt động GQVĐ của công ty cũng như ảnh hưởng của hoạt động này tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tôi chọn đề tài : ‘Giải quyết vấn đề – nghiên cứu tình huống công ty TNHH Intops VN’

Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi liên quan việc GQVĐ của công ty như sau :
1. Thực chất/bản chất của ra GQVĐ là gì?
2. Mô hình lý thuyết của GQVĐ là gi?
3. Những yếu tố nào ảnh hưởng tới hoạt động GQVĐ?
4. Thực trạng công tác GQVĐ tại Công ty TNHH Intops VN?
5. Tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại và giải pháp giải quyết trong hoạt động GQVĐ tại Công ty TNHH Intops VN là gì?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận của ra GQVĐ.
– Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới công tác GQVĐ.
– Phân tích thực trạng công tác GQVĐ tại công ty TNHH Intops VN thông qua hoạt động ra quyết định GQVĐ.
– Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao công tác GQVĐ tại công ty TNHH Intops VN.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác GQVĐ trong công ty.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
– Phạm vi không gian: Đề tài chỉ tập trungvào công tác GQVĐ tại công ty TNHH Intops VN – KCN Yên Phong – Xã Long Châu – huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh thông qua hoạt động ra quyết định.
– Phạm vi thời gian : Thu thập số liệu và phân tích, đánh giá thực trạng GQVĐ tại công ty trong giai đoạn 2011- 2014 và giải pháp cho những năm tiếp theo.

4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu

– Nghiên cứu và hệ thống hóa những lý thuyết, lý luận căn bản về GQVĐ trong doanh nghiệp. Qua đó đánh giá vai trò quan trọng của GQVĐ với quá trình phát triển của doanh nghiệp trong thời đại hội nhập.

– Trình bày, đánh giá, phân tích tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Intops VN.
– Đánh giá và phân tích về hoạt động GQVĐ hiện tại của công ty TNHH Intops VN thông qua hoạt động ra quyết định, đưa ra những đánh giá, nhận xét về những thành công, hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế đó.
– Đề xuất một số giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm xây dựng và phát triển hoạt động GQVĐ tại công ty TNHH Intops VN.

5. Kết cấu của luận văn Phần giới thiệu

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu gồm 4 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về GQVĐ. Chương 2. Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng hoạt động GQVĐ tại Công ty TNHH Intops VN. Chương 4. Đề xuất giải pháp, kiến nghị

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu

GQVĐ là một trong những hoạt động tất yếu khách quan không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kỹ năng GQVĐ đang trở thành một chuyên đề không thể thiếu trong các khóa đào tạo quản trị kinh doanh. Về lý luận có nhiều nghiên cứu về GQVĐ, có thể kể đến:
PGS. TS Trần Anh Tài, 1998, Giáo trình quản trị học. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đây là giáo trình chung của trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có các nội dung về ra quyết định trong điều kiện ổn định, ra quyết định trong điều kiện không ổn định; ra quyết định tập thể, ra quyết định cá nhân
PGS. TS Ngô Kim Thanh, 2014, Giáo trình kỹ năng quản trị. NXB. Đại học Kinh tế Quốc dân.
Giáo trình kỹ năng quản trị là môn học mang tính thực hành, là cầu nối giữa các môn học có tính lý thuyết và các môn học kỹ năng chuyen sâu về từng mảng hoạt động quản trị kinh doanh cụ thể, trong đó có kỹ năng GQVĐ. Ra quyết định liên quan đến GQVĐ và GQVĐ cần phải ra quyết định. Vì vậy chúng ta sẽ đồng thời xem xét việc GQVĐ và ra quyết định.
PGS. TS Hoàng Văn Hải, 2013, Ra quyết định quản trị. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đây là cuốn sách mang nội dung chủ đạo và xuyên suốt là vận dụng tư tưởng quản trị hài hòa Đông – Tây vào việc ra quyết định đúng đắn và hiểu quả, giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển bền vững trong môi trường bất định.

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *