GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,CHI NHÁNH HÀ NỘI

huy đông vốn của ngân hàng thương mại

Huy đông vốn của ngân hàng thương mại
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,CHI NHÁNH HÀ NỘI

 

Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60 34 20

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG VĂN BẰNG

MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu viết tắt i
Danh mục các bảng ii
Danh mục các biểu đồ iii
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thương mại 5
1.1.1. NHTM và vai trò, chức năng của NHTM…. 5
1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại 11
1.2. Vốn của ngân hàng thương mại 14
1.2.1. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại 14
1.2.2. Cơ cấu vốn của Ngân hàng thương mại 15
1.2.3. Vai trò của hoạt động huy động vốn của NHTM 19
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả huy động vốn của NHTM………22
1.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM 26
1.3.1. Phân loại căn cứ theo thời gian. 26
1.3.2. Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động 26
1.3.3. Phân loại theo công cụ huy động 28
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM 33
1.4.1. Yếu tố khách quan 33
1.4.2. Yếu tố chủ quan 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH HÀ NỘI 41

 

2.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội 41
2.2. Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội 42
2.2.1. Tình hình huy động vốn tại ngân hàng MHB CN Hà Nội………. 43
2.2.2. Sản phẩm huy động 55
2.2.3. Chi phí huy động 57
2.3. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội 59
2.3.1. Kết quả đạt được 59
2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại 60
2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu 62

Chương 3 : Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội 65

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới 65
3.1.1.Định hướng chung 65
3.1.2. Định hướng huy động vốn 66
3.2. Một số thuận lợi, khó khăn khi thực hiện huy động vốn 67
3.2.1. Thuận lợi 67
3.2.2. Khó khăn 68
3.3. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội 69
3.3.1. Mở rộng mạng lưới giao dịch: 69
3.3.2. Đổi mới tổ chức, quản lý cho phù hợp, hiệu quả hơn 70
3.3.3. Xây dựng kế hoạch huy động vốn rõ ràng cho từng giai đoạn…71
3.3.4. Xây dựng các chính sách về khách hàng, và giao tiếp khuếch trương 71

3.3.5. Đa dạng hoá các hình thức huy động 73
3.3.6. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 76
3.3.7. Nâng cao chất lượng sử dụng vốn huy động 77
3.3.8. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên.78
3.4. Một số kiến nghị 79
3.4.1. Kiến nghị đối với chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam.79 3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng MHB 80
KẾT LUẬN 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

 

Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 CNH – HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa
2 DN Doanh nghiệp
3 NH HDBank Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
4 NH MHB Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
5 NHTG Ngân hàng trung gian
6 NHTM Ngân hàng thương mại
7 NHTW Ngân hàng Trung ương
8 TCKT Tổ chức kinh tế
9 TCTD Tổ chức tín dụng

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

 

Stt Số hiệu bảng Tên bảng Trang
1 Bảng 2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch huy động vốn 44
2 Bảng 2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch huy động vốn của NH HDBank Hoàn Kiếm 45
3 Bảng 2.3 Biến động của nguồn vốn huy động 46
4 Bảng 2.4 Biến động nguồn vốn huy động của NH HDBank Hoàn Kiếm 48
5 Bảng 2.5 Tình hình huy động vốn từ Doanh nghiệp 49
6 Bảng 2.6 Tình hình huy động vốn từ dân cư 51
7 Bảng 2.7 Cơ cấu tiền gửi dân cư 53
8 Bảng 2.8 Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền 2009 – 2012 55
9 Bảng 2.9 Chi phí trả lãi bình quân 57
10 Bảng 2.10 Chi phí trả lãi bình quân của NH HDBank Hoàn Kiếm 58

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Stt Số hiệu bảng Tên bảng Trang
1 Biểu 2.1 Tình hình tăng trưởng vốn huy động 47

 

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngân hàng thương mại cổ phần(NHTM)là một doanh nghiệp đặc biệt hoạt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ – tín dụng, hoạt động thường xuyên và chủ yếu là huy động vốn, cho vay và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Đối với hoạt động ngân hàng, vốn là điều kiện tiên quyếtcó ý nghĩa sống còn với hoạt động kinh doanh.Có thể nói không có hoạt động huy động vốn thì coi như không có hoạt động của NHTM.Thực tế tại các ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay vốn tự có chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ còn lại là vốn huy động, vốn đi vay và vốn khác.Trong đó vốn huy động luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất và ổn định nhất. Do vậy, có thể khẳng định vốn huy động hay công tác huy động vốn luôn có vai trò to lớn quyết định đến khả năng hoạt động và phát triển của ngân hàng.
Tại Việt Nam việc huy động vốn (khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trong công chúng, hộ gia đình, trong các tổ chức kinh tế xã hội hay các tổ chức tín dụng khác) của ngân hàng thương mại cũngcòn nhiều bất hợp lý. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô không ổn định,việc tài trợ cho các danh mục tài sản không còn phù hợp với quy mô, kết cấu từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời, buộc ngân hàng phải đối mặt với các rủi ro…Do đó, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng.
Với mục tiêu xây dựng Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (NH MHB) thành một trong những ngân hàng có danh tiếng lớn trong khu vực và trên toàn thế giới, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội nói riêng đang nỗ lực cố gắng để ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên đấu trường quốc tế.
Nhận thức được vai trò của hoạt động huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “ Giảipháp tăng huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội”cho luận văn thạc sỹ của mình.
Với mong muốn tích lũy thêm kiến thức cho bản thân, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cũng như những thành công của ngân hàng, tác giả hy vọng qua việc nghiên cứu có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc định hướng phát triển cho Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới.

2. Tình hình nghiên cứu:

Từ trước đến nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu về hiệu quả hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chỉ mới đề cập sơ lược lý thuyết về công tác tăng cường hiệu quả huy động vốn, mà chưa đi sâu vào nghiên cứu các việc đo lường, đánh giá, mối quan hệ huy động vốn, sử dụng vốn….tại các NHTM hiện nay.

3. Mục đích nghiên cứu

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn của NHTM.
– Đánh giá thực trạng huy động vốn của Ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua, từ đó rút ra những kết quả đã đạt được cùng với những mặt hạn chế và nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn.
– Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn, tạo cơ cấu vốn huy động hợp lý tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của khóa luận lànhững lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nói chung và Ngân hàng MHB nói riêng.
– Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn của Ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nộiqua các năm 2009, 2010, 2011 và năm 2012.

5. Phương pháp nghiên cứu

– Để phù hợp với nội dung, yêu cầu, mục đích của đề tài đề ra, phương pháp được thực hiện trong quá trình nghiên cứu gồm phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá thực trạng phát triển, rút ra nguyên nhân và tìm hướng giải quyết.
– Trên sơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
– Bên cạnh đó, đề tài cũng vận dụng kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học liên quan để làm phong phú và sâu sắc hơn các cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

– Đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại.
– Đánh giá đúng thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội. Nêu lên những ưu nhược điểm trong hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nộivà từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được chia thành ba chương như sau:

– Chương1 : Những vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại.
– Chương2: Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội, giai đoạn 2009 – 2012.
– Chương3: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hà Nội.

 

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠTĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM

 

1.1. Khái quát chung về ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại ra đời và phát triển gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và nền kinh tế.Trong các nước phát triển hầu như không có một công dân nào là không có quan hệ giao dịch với một NHTM nhất định nào đó.NHTM được coi như là một định chế tài chính quen thuộc trong đời sống kinh tế. Khi nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động dịch vụ của ngân hàng càng đi sâu vào tận cùng những ngõ ngách của nền kinh tế và đời sống con người. Mọi công dân đều chịu tác động từ các hoạt động của ngân hàng, dù họ chỉ là khách hàng gửi tiền, một người vay hay đơn giản là người đang làm việc cho một doanh nghiệp có vay vốn và sử dụng các dịnh vụ ngân hàng.
NHTM là một sản phẩm độc đáo của nền sản xuất hàng hoá trong kinh tế thị trường, một tổ chức có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế.Bản chất, chức năng, các hoạt động nghiệp vụ của các ngân hàng hầu như là giống nhau song quan niệm về ngân hàng lại không đồng nhất giữa các nước trên thế giới.

1.1.1. NHTM và vai trò, chức năng của NHTM

 

1.1.1.1.Khái niệm
Để đưa ra được một định nghĩa về NHTM, người ta thường phải dựa
vào tính chất, mục đích hoạt động của nó trên thị trường tài chính.Với mỗi quốc gia khác nhau, hình thành một khái niệm khác nhau về ngân hàng thương mại .

Theo Luật Ngân hàng Đan Mạch năm 1930: Những nhà băng thiết yếu bao gồm những nghiệp vụ nhận tiền gửi, buôn bán vàng bạc, hành nghề thương mại và các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân, đứng ra bảo hiểm…

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *