Giải pháp phát triển cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội

phát triển cho vay

phát triển cho vay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——————–

 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI

 

 

Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60 34 20

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ KIM OANH

 

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt i
Danh mục bảng biểu ii
Danh mục hình iii
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 9

1.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 9
1.1.1. Khái niệm cho vay trong ngân hàng thương mại 9
1.1.2. Đặc điểm của cho vay trong ngân hàng thương mại 10
1.1.3. Các hình thức cho vay 11
1.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 21
1.2.1 Khái niệm 21
1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa 23
1.2.3 Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế 26
1.2.4 Khó khăn, thách thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa 27
1.3 Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM 33
1.3.1 Khái niệm cho vay n

gắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHTM ..33
1.3.2 Vai trò ngân hàng cho vay đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa ..34
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động và chất lượng cho vay DNNVV 38
1.4 Kinh nghiệm cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa 43

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI 48

2.1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội 48
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 48
2.1.2 Cơ cấu tổ chức 53
2.1.3 Tình hình hoạt động 56
2.1.4 Kết quả hoạt động 71
2.2. Thực trạng và đánh giá cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội 74
2.2.1 Thực trạng cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp nhỏ và vừa 74
2.2.2 Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa 82

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI 87

3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 87
3.1.1. Định hướng chung 87
3.1.2 Định hướng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vietinbank 88
3.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội 89
3.2.1. Định hướng chung 89
3.2.2. Định hướng phát triển cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa 90
3.3 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 93
3.3.1 Tăng cường hoạt động Marketing 93
3.3.2 Hoàn thiện cơ chế, chính sách cho vay nhằm đẩy mạnh cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa 104
3.2.3 Một số giải pháp phụ trợ quá trình cho vay ngắn hạn DNNVV 114
3.4. Kiến nghị 118
3.4.1. Đối với VietinBank 118
3.4.2. Đối với Ngân hàng nhà nước 119
3.4.3. Đối với DNNVV 120
KẾT LUẬN 122
TÀI LIỆU THAM KHẢO 125

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 AMC Bộ phận thẩm định giá độc lập
2 CIC Bản thông tin tín dụng
3 CNTT Công nghệ thông tin
4 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
5 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
6 L/C Thư tín dụng
7 NHNN Ngân hàng Nhà nước
8 NHTM Ngân hàng thương mại
9 NT$ Nhân dân tệ
10 MYR Malaysia Ringgit
11 PGD Phòng giao dịch
12 SBA Cơ quan Đặc trách doanh nghiệp nhỏ của Chính phủ
13 S$ Đô la Singapore
14 TCTD Tổ chức tín dụng
15 TMCP Thương mại cổ phần
16 USD Đô la Mỹ
17 VietinBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
18 VND Việt Nam đồng
19 VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
20 WTO Tổ chức thương mại thế giới

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Âu 22
2 Bảng 1.2 Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Á 22
3 Bảng 1.3 Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 23
4 Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu hoạt động- Ngân hàng Vietinbank 47
5 Bảng 2.2 Mô hình cơ cấu tổ chức Vietinbank- Chi nhánh Bắc Hà Nội 50
6 Bảng 2.3 Dư nợ chi nhánh qua các năm 54
7 Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ phân theo loại hình khách hàng vay vốn 56
8 Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn 58
9 Bảng 2.6 Nguồn vốn chi nhánh Bắc Hà Nội qua các năm 59
10 Bảng 2.7 Nguồn vốn chi nhánh Bắc Hà Nội phân theo kỳ hạn gửi 61
11 Bảng 2.8 Nguồn vốn chi nhánh Bắc Hà Nội phân theo loại tiền 62
12 Bảng 2.9 Doanh số mua bán ngoại tệ qua các năm 63
13 Bảng 2.10 Mở L/C nhập khẩu và thanh toán L/C nhập khẩu 64
14 Bảng 2.11 Doanh số phát hành bảo lãnh 65
15 Bảng 2.12 Số lượng thẻ phát hành và dịch vụ ngân hàng điện tử 66
16 Bảng 2.13 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 69
17 Bảng 2.14 Phân loại dư nợ theo nhóm nợ 71
18 Bảng 2.15 Tăng trưởng số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay ngắn hạn 72
19 Bảng 2.16 Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn ngắn hạn 73
21 Bảng 2.17 Cho vay DNNVV theo thời hạn vay vốn 74
22 Bảng 2.18 Dư nợ ngắn hạn DNNVV theo phương thức cho vay 75
23 Bảng 2.19 Dư nợ ngắn hạn DNNVV theo ngành hàng 76
24 Bảng 2.20 Dư nợ ngắn hạn DNNVV theo nhóm nợ 77
25 Bảng 2.21 Doanh số cho vay thu nợ ngắn hạn DNNVV 78
26 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp kết quả điều tra 93

 

DANH MỤC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 2.1 Dư nợ chi nhánh qua các năm 55
2 Hình 2.2 Cơ cấu dư nợ phân theo loại hình khách hàng vay vốn 57
3 Hình 2.3 Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay vốn 58
4 Hình 2.4 Nguồn vốn chi nhánh Bắc Hà Nội phân theo kỳ hạn gửi 61
5 Hình 2.5 Nguồn vốn chi nhánh Bắc Hà Nội phân theo loại tiền 62
6 Hình 2.6 Mở L/C nhập khẩu và thanh toán L/C nhập khẩu 64
7 Hình 2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 69

8
Hình 2.8 Tình hình dư nợ cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
74
9 Hình 2.9 Cho vay DNNVV theo thời hạn vay vốn 75
10 Hình 2.10 Doanh số cho vay thu nợ ngắn hạn DNNVV 78

11
Hình 3.1 Kế hoạch tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV giai đoạn 2013-2018

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.

 

Ngày 18/12/1986 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế nhiều thành phần được chấp nhận thế chỗ cho nền kinh tế bao cấp, trong suốt chặng đường gần 30 năm chuyển đổi đã mang lại nhiều thành tựu đáng kể cho nền kinh tế. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người chỉ 86 USD, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người năm 2011 lên tới 1.300 USD. Trong số những cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển kinh tế, việc trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO vào cuối năm 2006 có thể coi là cột mốc quan trọng nhất. Mọi lĩnh vực kinh tế, mọi ngành nghề được phát triển, mở rộng và hội nhập với nền kinh tế thế giới một cách mạnh mẽ. Đóng vai trò quyết định, là một trung gian tài chính quan trọng, ngành Ngân hàng cũng đã có những đóng góp đáng kể tới sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Ngân hàng thương mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế, là cầu nối giữa doanh nghiệp và nền kinh tế, là cầu nối nền tài chính Việt Nam với nền tài chính quốc tế.
Thành lập năm 1988, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã trở thành một Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội là chi nhánh cấp I của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, hoạt động và phát triển theo định hướng chung của toàn hệ thống. Với những điều kiện thuận lợi như là một trong năm chi nhánh Ngân hàng Công thương hoạt động hiệu quả nhất hệ thống, với lịch sử hoạt động hơn 10 năm tại địa bàn Bắc Hà Nội- quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội đã có những đóng góp hết sức quan trọng với sự phát triển của quận Long Biên, của thành phố Hà Nội và rộng hơn là của cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, giữa sự cạnh tranh gay gắt từ các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội đang phải đối mặt với không ít khó khăn

trong việc ổn định và phát triển các hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là hoạt động cho vay. Hiện nay, khi huy động vốn không còn là vấn đề quá lớn của các tổ chức tín dụng, hoạt động cho vay mới trở về đúng vai trò của nó, mang tính chất quyết định tới hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại. Với các tổ chức tín dụng của Việt Nam hiện nay, khi tín dụng vẫn đóng góp tới 80% tổng lợi nhuận thì định hướng phát triển của các Ngân hàng thương mại thời điểm hiện tại vẫn là bước đầu phát triển mô hình Ngân hàng bán lẻ với các dịch vụ Ngân hàng đi kèm, song song với việc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động cho vay. Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội cũng phải đặt ra chiến lược kinh doanh hiệu quả theo đúng định hướng tín dụng thời kỳ 2010-2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Tính đến thời điểm 31/05/2013, tỷ trọng cho vay doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội chiếm tới trên 70% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Phần dư nợ này chủ yếu tập trung vào các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn toàn quốc. Phần dư nợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ dao động từ 25-27% tổng dư nợ toàn chi nhánh (tùy mỗi thời điểm). Cơ cấu dư nợ phân theo quy mô doanh nghiệp chênh lệch như vậy sẽ dẫn tới hoạt động của chi nhánh quá phụ thuộc vào doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước, không phân tán được rủi ro. Mặt khác, sự mất cân đối về cơ cấu cho vay theo quy mô doanh nghiệp sẽ dẫn tới việc ngân hàng không thể tận dụng hết những ưu điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình tăng trưởng và phát triển tín dụng cũng như các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác trong những năm tiếp theo. Hơn nữa, định hướng phát triển của Ngân hàng công thương đến 2015 và tầm nhìn 2025 là phát triển hệ thống ngân hàng đa năng, đa tiện ích, phát triển mạnh khối ngân hàng bán lẻ, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và tái cấu trúc hoạt động hiện tại theo hướng phân tán rủi ro, kiểm soát rủi ro hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp. Đây là một bài toán khó, đòi hỏi Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội phải đưa ra những chiến lược điều chỉnh cho phù hợp. Mặt khác, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội tọa lạc tại quận Long Biên nên

không chỉ phát triển được việc cho vay các doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên mà còn có thể phát triển sang các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam… Với những ưu thế của mình về khả năng giải quyết việc làm, tận dụng thế mạnh kinh tế của địa phương, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đã thực sự góp phần vào sự đổi mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực và các địa bàn lân cận.
– Trên thực tế, trong thời điểm kinh tế hết sức khó khăn, sự cạnh tranh khốc liệt, vấn đề quản lý, kinh nghiệm quản lý, khả năng tiếp cận nguồn vốn khó khăn là hàng loạt những thách thức mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải thời điểm hiện nay. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cần sự tiếp sức của các Ngân hàng thương mại hơn bao giờ hết, trong đó việc được tiếp sức nguồn vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh là thực sự cần thiết, giúp khách hàng có thể duy trì hoạt động và vượt qua khó khăn trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. Đây chính là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát triển được hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển hoạt động kinh doanh và cân đối cơ cấu khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội.
– Nhận thấy sự cần thiết của việc nghiên cứu cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và tiềm năng phát triển của hoạt động này tại chi nhánh Bắc Hà Nội, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp phát triển cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội” cho luận văn thạc sỹ của mình.

2. Tình hình nghiên cứu

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò rất quan trọng với nền kinh tế hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng có những đóng góp quan trọng tới sự phát triển và ổn định chung của nền kinh tế. Mặc dầu vậy, tiếp cận vốn vay của các Ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn khó khăn. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về hoạt

động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại dưới dạng sách, bài nghiên cứu, các luận án, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ. Những nghiên cứu trên đều đã làm rõ những nội dung về hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bản chất và sự cần thiết khi cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này và một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay qua các giai đoạn. Một số tác giả tại Việt Nam đã đề cập đến vấn đề này:
– Về tín dụng ngân hàng và tín dụng doanh nghiệp: Có một số cuốn sách đã được xuất bản về lĩnh vực tín dụng ngân hàng như: “Tín dụng ngân hàng” của PGS.TS Lê Văn Tề, “Giáo trình tín dụng Ngân hàng” của tác giả Phạn Thị Cúc, “Giáo trình tín dụng ngân hàng” của TS. Lê Thẩm Dương, “Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng” của Nguyễn Thị Minh Kiều… Các cuốn sách này đưa ra một cái nhìn tổng quan và hệ thống hóa các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tại các ngân hàng thương mại, chức năng và vai trò to lớn của tín dụng tới hoạt động chung của ngân hàng và của cả nền kinh tế, các phương thức cho vay, quy trình cơ bản cho vay trong mỗi phương thức. Nội dung các cuốn sách cũng đã đưa ra 2 loại tín dụng cơ bản: Tín dụng doanh nghiệp và tín dụng cá nhân. Trong đó, các vấn đề xoay quanh tín dụng doanh nghiệp được đề cập một cách trọng tâm và khá đầy đủ. Tín dụng doanh nghiệp được chia làm 2 phương thức cơ bản: tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh và tín dụng trung và dài hạn cho hoạt động đầu tư với những đặc điểm khác nhau về mục đích sử dụng vốn, thời gian, nguồn thu từ hoạt động, đối tượng… Các cuốn sách cũng đánh giá rõ vai trò của tín dụng doanh nghiệp đối với các ngân hàng thương mại hiện nay cũng như trong thời gian tới.
Về khả năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tổ chức tín dụng cũng có một số công trình nghiên cứu điển hình liên quan đến đề tài nghiên cứu như:
“Tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: vì sao khó? ” của Trịnh Ngọc Lan trên website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ ra những nguyên nhân cơ bản vì sao việc tiếp cận các tổ chức tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại khó. Và vấn đề các ngân hàng thương mại cũng có những khó khăn gì trong việc tiếp cận, thẩm định và xử lý khi cho vay các đối tượng doanh nghiệp này. Nghiên cứu cũng đề cập

tới sự khó khăn trong việc thành lập các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tâm lý e ngại tính hiệu quả của quỹ và những vướng mắc trong việc huy động vốn, điều hành và hoạt động của quỹ.
– Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lý (2012) có đề tài luận án tiến sỹ về “Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Bình”. Đề tài này đã đánh giá sự đóng góp đặc biệt của doanh nghiệp nhỏ và vào mức tăng trưởng GDP, tạo việc làm và các vấn đề xã hội. Tác giả đã rất công phu trong việc tìm tòi, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, như của Mỹ, Nhật Bản, Trung quốc. Qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả cũng đã có những phiếu đánh giá thực tế đối với các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn để có những cái nhìn khách quan và giàu tính thực tiễn hơn. Những bài học này chính là những đóng góp mới, có giá trị thực tiễn của tác giả luận án.
– Tiến sỹ Võ Đức Toàn (2012) có đề tài luận án tiến sỹ về “Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Đề tài này đã nghiên cứu và hệ thống hóa lý thuyết về doanh nghiệp nhỏ và vừa, phân tích tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh qua các số liệu thống kê và chính sách của nhà nước với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó, tác giả cũng đã đưa ra được những khuyến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy tối đa những ưu điểm, góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
– Cùng với nhiều nghiên cứu của các cử nhân, thạc sỹ tại các trường đại học Thạc sỹ Tào Tiến Hiệp – Đại học kinh tế quốc dân với đề tài “ Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội”. Tác giả cũng đã đề cập tới việc nâng cao chất lượng thẩm định, yếu tố tiên quyết khi quyết định cho vay đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào thống kê, số liệu thu thập được tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà

Nội. Mặc dù còn nhiều vấn đề chưa được đề cập, nghiên cứu cũng mang lại những góc nhìn sâu về công tác thu thập số liệu và thẩm định tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn của chi nhánh.
– Thạc sỹ Trần Anh Chung, năm 2012 cũng đã có những nghiên cứu về việc nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ha Nội”. Luận văn tập trung nghiên cứu về chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VietinBank – Chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2009 – 2011 và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho loại hình doanh nghiệp này trong các năm tiếp theo. Thực tế hoạt động của Vietinbank- chi nhánh Bắc Hà Nội cho thấy chất lượng tín dụng, đặc biệt là tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua cơ bản là tốt, nhiều năm liền chi nhánh không có nợ quá hạn, nợ xấu. Quá trình cấp tín dụng, đến khi thu hồi nợ vay luôn nằm trong tầm kiểm soát của chi nhánh. Từ những thành tựu trong thực tế về kiểm soát chất lượng tín dụng, đề tài cũng chưa đề cập đến vấn đề phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tương xứng với những kết quả đã đạt được. Việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy và phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách hiệu quả và bền vững.
Còn lại là các bài nghiên cứu đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành, tập trung vào các khía cạnh khác nhau của việc phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tổ chức tín dụng, của các chi nhánh, các địa bàn riêng trên toàn quốc.
Tuy nhiên, mỗi ngân hàng, mỗi chi nhánh lại có hình thức hoạt động và chiến lược kinh doanh khác nhau. Ở mỗi thời kì phát triển của nền kinh tế thì các phương thức và xu thế cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng thay đổi. Đặc biệt diễn biến kinh tế trong giai đoạn vừa qua và dự báo trong thời gian sắp tới còn nhiều khó khăn, khi các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước đang gặp phải một số vấn đề trong đầu tư và kinh doanh thì việc trọng tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết. Phát huy những ưu điểm của mình như:

gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả trong hoạt động, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang dần khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc phát triển kinh tế một cách bền vững và ổn định. Các tổ chức tín dụng theo đó cũng có những xu hướng trọng tâm hơn vào phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, cân đối tỷ lệ đầu tư, giảm thiểu rủi ro theo ngành, khai thác triệt để những ưu thế mà các doanh nghiệp lớn không có được. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu phát triển mạnh cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2013-2015. Với nhiệm vụ đặt ra như vậy với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội, việc đầu tư nghiên cứu nhiều hơn nữa về phát triển và tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết.
Những luận cứ trên đây về yêu cầu thực tiễn cũng như tình hình nghiên cứu cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa khẳng định tính cấp thiết cần đầu tư khoa học cho việc nghiên cứu để phát triển cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Bắc Hà Nội trong khuôn khổ đề tài.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Mục đích: phân tích thực trạng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội nhằm thấy rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như cơ hội để mở rộng cho vay ngắn hạn đối với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển và mở rộng hơn nữa hoạt động cho vay với loại hình doanh nghiệp này.
– Nhiệm vụ nghiên cứu:
• Làm rõ vai trò cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sự nghiệp phát triển ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội nói riêng.
• Phân tích rõ thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội.

• Đưa ra định hướng và các giải pháp nhằm phát triển cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của luận văn: hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội.
– Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội trong giai đoạn 2009-2012 và định hướng phát triển giai đoạn 2013-2015 và các giai đoạn tiếp theo.

5. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích kinh tế, so sánh- đối chiếu, phân tích- tổng hợp số liệu, thống kê mô tả để nghiên cứu các vấn đề đặt ra dựa trên nguồn dữ liệu thu thập được tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Bắc Hà Nội.
6. Những đóng góp của luận văn
– Luận văn góp phần vào lý luận một cách có hệ thống của hoạt động ngân hàng ở Việt Nam.
– Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đặt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam.
– Giải pháp phát triển cho vay ngắn hạn phục doanh nghiệp nhỏ và vừa của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

7. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, Luận văn có kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội.
Chương 3: Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội.

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay trong ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm cho vay
Cho vay là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Cho vay ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế – xã hội. Quan hệ cho vay được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, cho vay được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật – hàng hóa. Về sau, cho vay đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ.
Cho vay, còn gọi là tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất. Do hoạt động này làm phát sinh một khoản nợ nên bên cho vay còn gọi là chủ nợ, bên đi vay gọi là con nợ. Do đó, tín dụng phản ánh mối quan hệ giữa hai bên – Một bên là người cho vay, và một bên là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên ràng buộc bởi cơ chế tín dụng, thỏa thuận thời gian cho vay, lãi suất phải trả… và phải thỏa mãn một số điều kiện khác, như mục đích vay vốn, nguồn trả nợ, tài sản bảo đảm…và một số các điều kiện khác theo chính sách tín dụng của từng hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó, ta có thể khái quát lại như sau: “Cho vay là sự chuyển giao tạm thời một số lượng tài sản hay giá trị của bên sở hữu sang bên sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, đến thời hạn thanh toán bên sử dụng phải hoàn trả lại cho bên sở hữu một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu” (Nguồn: Giáo trình Ngân hàng thương mại- Đại học Kinh tế quốc dân-PGS.TS Phan Thị Thu Hà).

1.1.1.2. Khái niệm cho vay trong ngân hàng thương mại

Có nhiều loại hình cho vay, như cho vay giữa các cá nhân, cho vay giữa các tổ chức, cho vay giữa cá nhân và tổ chức, cho vay các định chế tài chính,…Trong đó cho vay trong ngân hàng thương mại là quan hệ chuyển nhượng tài sản (vốn) giữa

ngân hàng với các chủ thể khác trong nền kinh tế. Ta có thể đưa ra khái niệm cho vay trong ngân hàng thương mại như sau: “Cho vay trong ngân hàng thương mại là hình thức cho vay mà các chủ thể cùng tham gia với một bên là tổ chức tín dụng và bên kia là tổ chức hay cá nhân. Trong quan hệ vay vốn này, ngân hàng đóng vai trò trung gian là người cho vay và cũng là người đi vay”.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *