GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ TĨNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
============

 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ TĨNH

 

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ SỐ: 60 34 05

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ ĐỨC THANH

HÀ TĨNH – 2007

 

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC BIỂU, SƠ ĐỒ v
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh 5
1.1.1. Những khái niệm cơ bản 5
1.1.2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
11
của doanh nghiệp
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 13
1.2.1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 13
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn lực (các
16
chỉ tiêu bộ phận)
1.2.3. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế – xã hội khác 23
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
24
của doanh nghiệp
1.3.1. Những nhân tố nội bộ doanh nghiệp 25
1.3.2. Những nhân tố của môi trường kinh doanh 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ TĨNH

2.1. Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh và đặc điểm cơ bản ảnh hưởng
34
tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh 34
2.1.2. Những đặc điểm cơ bản của Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh 36

2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh những năm qua tại
51
Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh
2.2.1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp của Công ty thời gian qua 51
2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực 55
2.3. Đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
64
trong những năm qua
2.3.1. Những kết quả đã đạt được 64
2.3.2. Những tồn tại và hạn chế 65
2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại và hạn chế 66

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ TĨNH

3.1. Triển vọng thị trường và phương hướng phát triển sản xuất
69
kinh doanh trong thời gian tới
3.1.1. Dự báo thị trường 69
3.1.2 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty
71
trong thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
75
doanh tại công ty Cổ phần in Hà tĩnh trong thời gian tới
3.2.1. Giải pháp về công nghệ 76
3.2.2. Giải pháp về quản lý sản xuất 77
3.2.3. Giải pháp về tài chính 80
3.2.4. Giải pháp về marketing – mix 87
3.2.5. Giải pháp về nguồn nhân lực 92
3.3. Một số kiến nghị đối với cấp trên và các ngành chức năng 96
3.3.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước 96
3.3.2. Đối với các ngành, đơn vị có liên quan 96
KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

WTO Tổ chức thương mại thế giới VCĐ Vốn cố định
VLĐ Vốn lưu động

ĐH Đại học

CĐ Cao đẳng

NV Nhân viên

SXKD Sản xuất kinh doanh UBND Uỷ ban nhân dân CSH Chủ sở hữu
CBCNV Cán bộ công nhân viên PGĐ Phó giám đốc
TNHH Trách nhiệm hữu hạn HĐKD Hoạt động kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp

 

DANH MỤC BIỂU, SƠ ĐỒ

 

Biểu 2.1: Cơ cấu nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Biểu 2.2: Một số máy móc thiết bị chủ yếu của Công ty
Biểu 2.3: Tình hình lao động của Công ty

Biểu 2.4: Một số mặt hàng chủ yếu của Công ty

Biểu 2.5: Tổng hợp tình hình doanh thu, chi phí của Công ty Biểu 2.6: Thu nhập bình quân người lao động Công ty
Biểu 2.7: Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh Biểu 2.8: Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí
Biểu 2.9: Chỉ tiêu tỷ suất doanh lợi doanh thu Biểu 2.10: Chỉ tiêu tỷ suất nợ phải thu tổng hợp Biểu 2.11: Chỉ tiêu nợ phải trả tổng hợp
Biểu 2.12: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn

Biểu 2.13: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định Biểu 2.14: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động Biểu 2.15: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động Biểu 2.16: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng hàng tồn kho Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh

Sơ đồ 2.2: Mô hình cơ cấu bộ máy của Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh

PHẦN MỞ ĐẦU

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

 

Sau hai mươi năm Đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, ngày nay, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bước tiến mới của hội nhập đã mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế đất nước cũng như cho từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc thực hiện các cam kết quốc tế (đa phương và song phương), sức ép cạnh tranh càng đè nặng lên mỗi doanh nghiệp.
Trong điều kiện phải đối mặt với các quan hệ cạnh tranh ngày càng phức tạp và gay gắt, một nhân tố đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của nền kinh tế, đó là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp nào có hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt sẽ nắm được quyền chủ động trên thị trường, tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức do nền kinh tế mang lại.
Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh đang phải đối mặt với những cơ hội, thách thức và hạn chế như: khả năng cạnh tranh trên thị trường chưa cao, kỹ năng quản lý và sử dụng nguồn lực hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng thị trường,… Trong hoàn cảnh đó, đề tài “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh” được chọn làm chủ đề cho luận văn thạc sĩ này với mục đích nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty trong thời gian tới.

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Từ khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp đã rất quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đã có một số cuộc hội thảo, công trình nghiên cứu và các bài viết trên các tạp chí về vấn đề này. Một số luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh được thực hiện như: Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Minh An về đề tài “Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam” (2003), luận văn thạc sĩ về đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận Tải Duyên Hải” của tác giả Nguyễn Tuấn Anh (2005), luận văn thạc sỹ “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ trên địa bản tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà (1998), luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam” của tác giả Nguyễn Quang Đoàn (2005) và còn rất nhiều đề tài khác.
Các nghiên cứu trên đã hệ thống được cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh và những kinh nghiệm thực tế quí báu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có đề tài nào nghiên cứu và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh.

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

 

– Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh, đánh giá những thành công đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng, từ đó chỉ ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.– Nhiệm vụ nghiên cứu:

Một là: Hệ thống hóa những cơ sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hai là: Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua, đánh giá thành công, hạn chế, nguyên nhân thực trạng đó.
Ba là: Đưa ra các định hướng và đề xuất giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

– Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh.
– Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Phạm vi thời gian: Luận văn chọn mốc thời gian từ năm 2003 đến

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống của khoa học kinh tế là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp giữa lôgíc và lịch sử, phân tích và tổng hợp. Ngoài ra luận văn còn sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh định lượng nhằm tạo một phương pháp tiếp cận phù hợp với đối tượng và mục tiêu nghiên cứu.

6. NHỮNG DỰ KIẾN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN

 

Về lý luận: Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó chỉ ra cách thức vận dụng các lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
Về thực tiễn:

– Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn cho thấy một bức tranh toàn cảnh về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh, những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của thực trạng đó.
– Đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được cấu trúc thành 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh.

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

1.1.1. Những khái niệm cơ bản

1.1.1.1. Doanh nghiệp

a. Khái niệm doanh nghiệp

Hiện nay trên phương diện lý thuyết có khá nhiều định nghĩa thế nào là doanh nghiệp, mỗi định nghĩa đều mang trong đó một nội dung và một giá trị nhất định, đây cũng là điều đương nhiên, vì mỗi tác giả, mỗi nhà nghiên cứu đứng trên nhiều quan điểm khác nhau khi tiêp cận doanh nghiệp để phát biểu: Có thể xét đến một số quan điểm như sau:
* Xét theo quan điểm pháp luật: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trú sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
* Xét theo quan điểm chức năng: Doanh nghiệp là một đơn vị tổ chức sản xuất mà tại đó người ta kết hợp các yếu tố sản xuất khác nhau do người lao động thực hiện nhằm bán ra trên thị trường những sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ để nhận được khoản tiền chênh lệch giữa giá bán sản phẩm với giá thành của sản phẩm ấy.

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *