GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Động lực làm việc của nhân viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
———————————————–

 

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS TRẦN KIM DUNG

MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT vii
DANH MỤC HÌNH viii
DANH MỤC BẢNG ix

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHẬN DIỆN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6

1.1. Giới thiệu công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai 6
1.1.1. Sơ đồ tổ chức 6
1.1.2. Sứ mệnh 8
1.1.3. Chức năng 8
1.1.4. Nhiệm vụ 8
1.1.5. Cơ sở vật chất 8
1.2. Triệu chứng, dấu hiệu về động lực làm việc của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 9
1.3. Những ảnh hưởng xảy ra khi nhân viên không có động lực 11

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 13

2.1. Tạo động lực cho người lao động 13
2.1.1. Các khái niệm cơ bản 13
2.1.2. Vai trò của tạo động lực lao động 13
2.1.3. Tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp 15
2.2. Các nghiên cứu về tạo động lực cho nhân viên 21
2.2.1. Các học thuyết về động lực làm việc 21
2.2.2. Các nghiên cứu về tạo động lực cho người lao động 25

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI 35

3.1. Kết quả nghiên cứu định lượng về động lực làm việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 35
3.1.1. Mô tả mẫu nghiên cứu 35
3.1.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo 35
3.1.3. Phân tích EFA 36
3.1.4. Phân tích hồi quy 37
3.2. Thực trạng động lực làm việc tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 37
3.2.1. Thang đo công việc phù hợp 39
3.2.2. Thang đo thu nhập và phúc lợi 41

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI 63

4.1. Định hướng phát triển Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai trong thời gian tới 63
4.2. Các giải pháp thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 64
4.2.1. Các nguyên tắc khi đề xuất giải pháp 64
4.2.2. Nội dung giải pháp 64
4.2.3. So sánh giải pháp và đề nghị giải pháp 71
KẾT LUẬN 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
BTGĐ Ban Tổng giám đốc
TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
CSKH Chăm sóc khách hàng
SXKD Sản xuất kinh doanh
HĐQT Hội đồng quản trị
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
KCN Khu công nghiệp

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1: Mô hình nghiên cứu của Teck Hong và Waheed (2011) 18
Hình 2. 2: Mô hình 10 yếu tố động viên của Kovach 20
Hình 2. 3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 24
Hình 3. 5: Mô hình định vị IPA yếu tố “quan hệ lao động” 44
Hình 3. 6: Mô hình định vị IPA yếu tố “điều kiện làm việc” 47
Hình 3. 7: Mô hình định vị IPA yếu tố “thương hiệu và văn hoá công ty” 50

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3. 2. Kết quả phân tích EFA 29
Bảng 3. 3. Kết quả hồi quy 30
Bảng 3. 5. Kết quả khảo sát yếu tố công việc phù hợp 33
Bảng 3. 6. Thu nhập bình quân nhân viên tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 36
Bảng 3. 7. Kết quả khảo sát yếu tố thu nhập và phúc lợi 37
Bảng 3. 8. Kết quả khảo sát yếu tố đào tạo và phát triển 41
Bảng 3. 9. Kết quả khảo sát yếu tố quan hệ lao động 44
Bảng 3. 10. Kết quả khảo sát yếu tố điều kiện làm việc 46
Bảng 3. 11. Kết quả khảo sát yếu tố thương hiệu và văn hoá công ty 49
MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đặc biệt đang trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ cung cầu lao động. Theo Hiệp hội Logistics, doanh nghiệp logistics vẫn phải tiếp tục đối mặt với các thách thức về việc tuyển dụng đúng nhân sự phù hợp và giữ chân người tài. Trong đó, ngành dịch vụ khai thác cảng biển là ngành xương sống trong lĩnh vực logistics mang tính quốc tế cao và ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động, thì càng đòi hỏi những nguồn nhân lực chất lượng cao cả về kỹ năng thực tế, kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ chuyên ngành… 

2. Câu hỏi nghiên cứu

– Các yếu tố nào ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty Cổ phần cảng Đồng Nai?
– Thực trạng động lực làm việc của nhân viên công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai như thế nào?
– Giải pháp nào để nâng cao động lực làm việc của nhân viên?

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

– Một là xác định thực trạng động lực làm việc của nhân viên công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai., nguyên nhân/ các yếu tố ảnh hưởng động lực làm việc.
– Hai là xác định các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
– Ba là đề xuất giải pháp thúc đẩy động lực làm việc.

4. Phương pháp nghiên cứu

– Nguồn dữ liệu sơ cấp: là thông tin được thu thập từ các bảng câu hỏi khảo sát ba tuyến nhân sự: cấp quản lý, bộ phận nhân sự và nhân viên.
– Nguồn dữ liệu thứ cấp bao gồm thông tin từ các biên bản của những cuộc họp đối thoại người lao động, số liệu trong các báo cáo, thống kê cuối năm của phòng tài chính – kế toán, hành chính, nhân sự qua các năm; nguồn tài liệu bên ngoài như các bài nghiên cứu khoa học, tạp chí chuyên đề, sách giáo khoa, internet.
Tác giả tiến hành phân tích thống kê mô tả bằng kỹ thuật lập bảng, so sánh ngang, so sánh chéo các số liệu thu được thông qua phần mềm Excel từ đó sắp xếp theo thứ tự các dữ liệu đã được thu thập.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.1. Về đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát
Đối tượng nghiên cứu: giải pháp thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.
Đối tượng khảo sát dự kiến: là người lao động tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.
5.2. Về phạm vi nghiên cứu
– Phạm vi không gian: Nghiên cứu tại công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
– Phạm vi thời gian: Thông tin dữ liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập trong khoảng thời gian 2016-2019;

6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đây là công trình nghiên cứu Giải pháp thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên đầu tiên tại công ty cổ phần Cảng Đồng Nai. Tác giả hy vọng luận văn sẽ mang lại cái nhìn tổng quan về thực trạng động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần Cảng Đồng Nai chỉ ra được những nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên từ đó đưa ra giải pháp để thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên cho công ty nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của công ty và có thể làm tài liệu tham khảo cho các công ty khác cùng ngành.

7. Kết cấu nghiên cứu

Bài nghiên cứu ngoài phẩn mở đầu và kết luận, gồm có 4 chương như sau:
Chương 1: Nhận diện các vấn đề cần nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về tạo động lực cho người lao động
Chương 3: Thực trạng động lực làm việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
Chương 4: Giải pháp thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

CHƯƠNG 1.NHẬN DIỆN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Trong chương này tác giả sẽ giới thiệu các thông tin về công ty Cổ Phần cảng Đồng Nai như lịch sử hình thành, tầm nhìn và sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, nhận dạng các vấn đề.

1.1. Giới thiệu công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai

Tên Doanh Nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
Tên giao dịch Quốc tế: DONG NAI PORT JOINT- STOCK COMPANY
Tên viết tắt và mã chứng khoán: PDN
Cơ quan chủ quản: Tổng Công Ty Cổ Phần Phát triển KCN (SONADEZI)

1.1.2. Sứ mệnh

Mang lại chuổi cung ứng tốt nhất cho khách hàng, lợi ích bền vững cho người đầu tư.
Hoạt động hiệu quả, an toàn, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Nỗ lực vì sự phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Tỉnh Đồng Nai hiện đại hóa, công nghiệp hóa.. đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cung ứng cho các

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *