ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG TY

ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG TY

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
—————————–

 

ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

 

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 05

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

NGƯƯỜỜI HƯƯỚỚNG DẪẪN KHOA HỌỌC: TS. ĐĐỖỖ KIM SƠƠN

HÀ NỘI – NĂM 2011

MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình vẽ, biểu đồ
Lời mở đầu

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP 5

1.1. Giá trị doanh nghiệp trong nền KTTT 5
1.1.1. Giá trị doanh nghiệp 5
1.1.2. Các căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp 7
1.2.2.1. Giá trị thị trường 7
1.2.2.2. Giá trị phi thị trường 8
1.2. Định giá doanh nghiệp trong nền KTTT 10
1.2.1. Khái niệm về định giá doanh nghiệp & công tác định giá DN 10
1.2.2. Sự cần thiết phải định giá doanh nghiệp 11
1.2.3. Mục tiêu của định giá doanh nghiệp 14
1.3 Phương pháp định giá doanh nghiệp 16
1.3.1. Phương pháp giá trị tài sản thuần 17
1.3.2. Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) 19
1.3.2.1. Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức (DDM) 23
1.3.2.2. Phương pháp chiết khấu ngân lưu tự do của doanh nghiệp (FCFF) 26
1.3.2.3. Phương pháp chiết khấu ngân lưu tự do vốn chủ sở hữu (FCFE) 30
1.3.3. Phương pháp so sánh 33
1.3.4. Phương pháp hệ số giá thị trường / thu nhập (P/E) 34
1.3.5. Phương pháp giá trị kinh tế gia tăng (EVA) 36

1.3.6. Phương pháp hiện tại hoá lợi nhuận thuần (PV) 38
1.3.7. Phương pháp lợi thế kinh doanh (Goodwill) 41
1.4. Yêu cầu định giá doanh nghiệp 43
1.4.1. Đảm bảo tính chính xác 43
1.4.2. Đảm bảo tính nhanh chóng đúng thời điểm 43
1.4.3. Đảm bảo tính khách quan, trung thực 44
1.4.4. Phương pháp xác định giá trị DN phải phù hợp 44

 

CHƯƠNG 2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM 45

2.1. Giới thiệu chung Công ty CP Nhựa Việt Nam 45
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 45
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 46
2.1.3. Sản phẩm chủ yếu 47
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và lao động 48
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 48
2.1.4.2. Tình hình lao động 49
2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 50
2.2. Xác định giá trị Công ty CP Nhựa Việt Nam 52
2.2.1. Cơ sở pháp lý 52
2.2.2. Quy trình tiến hành định giá Công ty CP Nhựa Việt Nam 53
2.2.2.1. Phân tích môi trường kinh tế vĩ mô Việt Nam 54
2.2.2.2. Phân tích xu hướng ngành nhựa trong thời gian tới 55
2.2.2.3. Phân tích môi trường nội tại Công ty CP Nhựa Việt Nam 58
2.2.3. Định giá Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam 64
2.2.3.1. Theo phương pháp dòng tiền tự do của DN (FCFF) 64

2.2.3.2. Theo phương pháp giá trị kinh tế gia tăng (EVA) 76
2.2.3.3. Theo phương pháp so sánh 88
2.2.3.4. Theo phương pháp P/E 92
2.2.3.5. Theo phương pháp chiết khấu luồng cổ tức DDM 94
2.3. Đánh giá kết quả định giá Công ty CP Nhựa Việt Nam 94
2.3.1. Đánh giá kết quả định giá Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam 94
2.3.2. Đánh điểm tín nhiệm doanh nghiệp, từ đó điều chỉnh giá trị DN 98
Kết luận 100
Tài liệu tham khảo 101
Phụ lục

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nghĩa đầy đủ
1 CP Cổ phần
2 CPH Cổ phần hóa
3 DC Phương pháp chiết khấu dòng tiền
4 DDM Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
5 DN Doanh nghiệp
6 DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
7 DNNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
8 EVA Phương pháp giá trị kinh tế gia tăng
9 FCFE Phương pháp chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu
10 FCFF Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp
11 KTTT Kinh tế thị trường
12 LN Lợi nhuận
13 NPL Nguyên phụ liệu
14 P/E Phương pháp hệ số giá trên thu nhập
15 SXKD Sản xuất kinh doanh
16 TS Tài sản
17 TSCĐ Tài sản cố định
18 TSLĐ Tài sản lưu động
19 TTCK Thị trường chứng khoán
20 V Giá trị doanh nghiệp
21 VCSH Vốn chủ sở hữu
22 VNĐ Việt Nam đồng

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1 1.1 Các phương pháp định giá DN trên thế giới 16
2 2.1 Tình hình lao động 50
3 2.2 Kết quả hoạt động SXKD 2006 – 2010 51
4 2.3 Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty 58
5 2.4 Thông tin ở thị trường tài chính Hoa Kỳ 67
6 2.5 Báo cáo kết quả SXKD (dự báo) 70
7 2.6 Bảng tổng kết tài sản (dự báo) 71
8 2.7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dự báo) 73

2.8 Kết quả xác định giá trị Công ty CP Nhựa Việt Nam theo phương pháp FCFF
10 2.9 EVA của Công ty CP Nhựa Việt Nam 77
11 2.10 Lãi suất sử dụng vốn bình quân của Công ty 78
12 2.11 EVA của Công ty CP Nhựa Việt Nam năm 2010 79
13 2.12 Phân tích ảnh hưởng của các khoản mục 85
14 2.13 Điều chỉnh vốn đầu tư và lợi nhuận 86
15 2.14 Bảng tính EVA của Công ty sau khi điều chỉnh số liệu kế toán 87

2.15 Một số chỉ tiêu tài chính của các DN ngành nhựa đã niêm yết trên TTCK
89
17 2.16 Mô hình hồi quy 90
18 2.17 Kết quả kiểm định Wald 91
19 2.18 Bảng tính EPS 93
20 2.19 Bảng tính giá cổ phiếu theo phương pháp DDM 94
21 2.20 Bảng tổng hợp kết quả định giá 98

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

 

STT Số hiệu sơ đồ Tên bảng Trang
1 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 49
2 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ quy trình xác định giá trị doanh nghiệp 53

 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

 

STT Số hiệu biểu đồ
Tên bảng
Trang

1
Biểu đồ 2.3 Tiêu thụ sản phẩm nhựa bình quân theo đầu người tại Việt Nam
56
2 Biểu đồ 2.4 P/E và EV/EBITDA các ngành 92
3 Biểu đồ 2.5 P/E ngành Nhựa Việt Nam so với khu vực 93

ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG TY
ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG TY

LỜI MỞ ĐẦU

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Chuyển đổi hình thức sở hữu được coi là nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc đổi mới của đất nước ta, là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và là kênh huy động vốn rất hiệu quả đối với các doanh nghiệp. Một trong những khâu quan trọng của quá trình này là xác định giá trị doanh nghiệp, nó là cơ sở có sức chi phối rất lớn đến các quyết định và hành động của chính phủ, nhà đầu tư, nhà quản lý và các bên liên quan.
Tất cả đều thừa nhận, giá trị doanh nghiệp được xác định hợp lý sẽ đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích của Nhà nước. Quá trình xác định giá trị doanh nghiệp nhằm mục đích tính toán chính xác sự thay đổi về mặt giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm nhất định. Các chuyên gia kinh tế cho rằng: việc xác định giá trị doanh nghiệp là hoạt động khoa học có tính tổng hợp và dự toán cao, vì quá trình xác định giá trị doanh nghiệp không chỉ dựa vào những thông tin hiện có về doanh nghiệp mà còn dựa vào thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dự tính trong tương lai và các thông tin kinh tế khác có liên quan.
Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm riêng về tài sản đầu tư, lao động, ngành nghề kinh doanh nên việc xác định giá trị doanh nghiệp ở những thời điểm nhất định là một việc rất phức tạp. Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam là một doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối và đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp lần thứ hai.
Nghiên cứu, tìm hiểu và xác định giá trị doanh nghiệp ngoài phương pháp mà Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã áp dụng trong việc xác định giá trị doanh nghiệp lần thứ nhất là rất cần thiết.
Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Định giá giá trị Công ty Cổ phầnNhựa Việt Nam” làm luận văn thạc sỹ.

2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY

Đã có một số tài liệu, đề tài ở Việt Nam hiện nay có một số công trình, bài viết đề cập đến vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp như:
– PGS. PTS. Nguyễn Đình Kiệm, PTS. Nguyễn Đăng Nam (1999), Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính.
– Nguyễn Hải Sản (1999), Định giá và xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, Nhà xuất bản trẻ.
– Nguyễn Minh Hoàng (2005), Nguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính.
– PGS. TS. Trần Thị Thái Hà (2005), Đầu tư tài chính, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
– TS. Phan Đức Dũng (2009), Phân tích báo cáo tài chính và định giá trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản thống kê.
Và một số Luận văn thạc sĩ, tiến sĩ:
– Trần Ngọc Thơ (1996), Những phương pháp định giá các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
– Nghiêm Sỹ Thương (2000), Xác định mô hình định giá doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình cổ phần hóa tại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
– Nguyễn Minh Hoàng (2001), Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Tài chính Hà Nội.
– Lê Trần Phương Linh (2005), Định giá doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

– Trần Văn Dũng (2007), Hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Có thể thấy phạm vi của các nghiên cứu và các bài viết này chỉ đề cập đến hệ thống lý luận cơ bản về một số phương pháp phổ biến trong số rất nhiều phương pháp định giá doanh nghiệp hoặc một số khía cạnh của phương pháp định giá doanh nghiệp mà thôi.

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản của việc xác định giá trị doanh nghiệp, công tác định giá doanh nghiệp và nghiên cứu một số phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp đang được sử dụng phổ biến trên thế giới.
– Định giá giá trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam qua một số phương pháp khác nhau, đánh giá sơ bộ ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đó. Từ đó đưa ra kết quả xác định giá trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

– Đối tượng nghiên cứu: Một số phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trên thế giới và các phương pháp đang được áp dụng phổ biến ở Việt Nam hiện nay.
– Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu một số phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp như phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) (cụ thể là phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp (FCFF) và phương pháp chiết khấu luồng cổ tức (DDM)), phương pháp giá trị kinh tế gia tăng (EVA), phương pháp so sánh và phương pháp thu nhập trên cổ phiếu (P/E) áp dụng vào Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

– Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu cơ bản như phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cụ thể; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Ngoài ra tác giả còn dùng phương pháp phân tích thống kê; toán tài chính; tổng hợp; so sánh; dự đoán xu hướng và phân tích số liệu… nhằm làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu đã đặt ra.
– Khảo sát thực tế Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010: nghiên cứu văn bản pháp lý và hồ sơ liên quan đến định giá, phỏng vấn trực tiếp, tóm tắt thông tin thu thập được, phân tích, đánh giá và nhận định.

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN

– Hệ thống hoá những lý luận cơ bản của việc xác định giá trị doanh nghiệp, công tác định giá doanh nghiệp.
– Định giá giá trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam qua một số phương pháp khác nhau, đánh giá sơ bộ ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đó. Từ đó đưa ra kết quả xác định giá trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được trình bày theo 2 chương:
Chương 1 : Cơ sở lý luận về định giá doanh nghiệp
Chương 2 : Xác định giá trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

 

1.1. GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1.1. Giá trị doanh nghiệp
Khái niệm về giá trị doanh nghiệp cần được xem xét trên các góc độ về đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp.
– Thứ nhất : Là một tổ chức, một đơn vị kinh doanh. Nhưng đồng thời cũng là một hàng hoá đặc biệt. Theo đó, doanh nghiệp cũng có thể trao đổi, mua bán như những hàng hoá thông thường khác. Khái niệm “doanh nghiệp” cũng như khái niệm về “giá trị doanh nghiệp” là những khái niệm thuộc phạm trù của kinh tế thị trường. Quan niệm về giá trị, cũng như tiêu chuẩn để nhận biết giá trị như đã nêu ở phần trên được sử dụng để định giá doanh nghiệp.
– Thứ hai : Là một tổ chức, một đơn vị kinh tế, không giống như những tài sản thông thường. Doanh nghiệp là một thực thể kinh tế luôn vận động. Thông qua sự vận động để nhận ra doanh nghiệp. Doanh nghiệp không phải là một tập hợp các loại tài sản với nhau. Khi phá sản, doanh nghiệp không còn tồn tại với tư cách của một tổ chức kinh doanh nữa và chỉ là một sự hỗn hợp các loại tài sản đơn lẻ, rời rạc để thanh lý, phát mãi như những hàng hoá thông thường. Nó không còn đầy đủ ý nghĩa của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, giá trị doanh nghiệp là một khái niệm chỉ dùng cho những doanh nghiệp đang trong quá trình liên tục hoạt động.

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *