CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NIPPON EXPRESS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

dịch vụ giao nhận vận tải

Dịch vụ giao nhận vận tải

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NIPPON EXPRESS VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

 

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄNĐĂNG MINH

Hà Nội – 2016

 

LỜI CAM ĐOAN

Học viên xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân học viên, các kết quả nghiên cứu trong luận văn là xác thực và chưa từng được công bố trong kỳ bất công trình nào khác trước đó.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tác giá

 

LỜI CẢM ƠN

Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, học viên xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội cùng các thầy cô giáo tham gia giảng dạy đã cung cấp những kiến thức cơ bản, sâu sắc, giúp đỡ học viên trong quá trình học tập nghiên cứu.
Đặc biệt, học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Đăng Minh, người trực tiếp hướng dẫn khoa học đã tận tâm giúp đỡ và chỉ dẫn cho học viên những kiến thức cũng như phương pháp luận trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Học viên xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng tất cả các phòng ban chuyên môn Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam, từ khách hàng và đối tác của Công ty, từ bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 DV Dịch vụ
2 LD Liên doanh
3 NEV-HAN Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội
4 TNHH Trách nhiệm hữu bạn
5 XNK Xuất nhập khẩu

 

DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ

 

STT Sơ đồ, bảng Nội dung Trang
1 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2015 32
2 Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2015 36
3 Bảng 3.2 Đánh giá tiêu chí „sự tin cậy‟ 44
4 Bảng 3.3 Đánh giá tiêu chí „sự đáp ứng‟ 48
5 Bảng 3.4 Đánh giá tiêu chí „năng lực phục vụ‟ 50
6 Bảng 3.5 Đánh giá tiêu chí „sự thấu cảm‟ 54
7 Bảng 3.6 Đánh giá tiêu chí „tính hữu hình 56
8 Bảng 3.7 Thống kê số lượng khách hàng của Công ty giai đoạn 2012-2015 59

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ KIỆU VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ ii
PHẦN MỞ DẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Đóng góp của luận văn 3
5. Kết cấu luận văn 3

Chương 1 – Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận về dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu 4

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.2 Cơ sở lý luận về dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu 7
1.2.1 Khái quát chung về dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK 7
1.2.2 Khái quát về chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK 12
1.2.3 Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK ..23
Chương 2 – Phương pháp nghiên cứu 26

Chương 3 – Thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội giai đoạn 2012-2015 30

3.1 Giới thiệu về Công ty 30
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 30
3.1.2 Phạm vi, lĩnh vực hoạt động kinh doanh 32
3.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty 32
3.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2012-2015 36
3.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK của Công ty giai đoạn 2012 – 2015 37
3.2.1 Một số đặc điểm kinh tế – kĩ thuật ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải tại công ty 37
3.2.2 Phân tích chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK 42
3.2.2.1 Sự tin cậy 44
3.2.2.2 Sự đáp ứng 47
3.2.2.3 Năng lực phục vụ 49
3.2.2.4 Sự thấu cảm 54
3.2.2.5 Tính hữu hình 56
3.3 Đánh giá chất lượng DV giao nhận vận tải hàng hóa XNK của Công ty…58
3.3.1 Điểm mạnh 58
3.3.2 Điểm yếu 60
3.3.3 Nguyên nhân 62

Chương 4 – Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam 66

4.1 Phương hướng phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK của Công ty đến năm 2020 66
4.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK của công ty 67
4.2.1 Xây dựng mô hình quản lý chất lượng 67
4.2.2 Củng cố, hoàn thiện và mở rộng mạng lưới các đại lý, tăng cường mở rộng các loại hình dịch vụ 77
4.2.3 Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên 80
4.2.4 Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ 86
4.3 Kiến nghị các điều kiện để thực hiện giải pháp 89
KẾT LUẬN 89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
PHỤ LỤC 94

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Về tính cấp thiết của đề tài

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động ngoại thương đóng vai trò là đòn bẩy quyết định đến sự phát triển của quốc gia, giúp chúng ta khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của cả nguồn lực bên trong và bên ngoài trên cơ sở phân công lao động và chuyên môn hoá quốc tế, trao đổi mua bán thông thương với các nước trên thế giới. Và một trong những khâu quan trọng nhất thúc đẩy hoạt động ngoại thương là dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu.
Việc phát triển các hoạt động dịch vụ giao nhận vận tải có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các hợp đồng mua bán ngoại thương, làm đơn giản hoá chứng từ, thủ tục thương mại, hải quan và các thủ tục pháp lý khác, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường quốc tế, đẩy mạnh tốc độ giao lưu hàng hóa xuất nhập khẩu với các nước trên thế giới, góp phần làm cho nền kinh tế phát triển nhịp nhàng, cân đối.
Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp diễn ra hết sức gay gắt. ngành vận tải giao nhận cũng không tránh khỏi quy luật chung đó. Vì vậy, việc nghiên cứu, nắm bắt và nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải được xem là yêu cầu, điều kiện cấp thiết để tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao giá trị doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh ngày một khốc liệt và khó khăn hiện nay.
Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam là một trong những công ty tại Việt Nam lựa chọn cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu là ngành nghề kinh doanh chính của mình. Vì vậy, với mong muốn góp một phần nhỏ vào sự phát triển của công ty về mảng dịch vụ này, học viên đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội” để làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

 

Mục đích nghiên cứu của luận văn đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam.
Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận văn xác định một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về loại hình dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu.
– Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội giai đoạn 2012-2015.
– Đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam giai đoạn 2012-2015.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 

* Đối tượng nghiên cứu :

Luận văn nghiên cứu về hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội.
* Phạm vi nghiên cứu :

Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty
Về không gian: nghiên cứu tại Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội

Về thời gian: Thực hiện nghiên cứu phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội từ năm 2012 đến 2015, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty đến năm 2020.

4. Đóng góp của luận văn

 

Đề tài hệ thống hóa và bổ sung cơ sở lý luận về dịch vụ và chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu
Đề tài đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam.
Đề tài còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các Công ty khác hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến giao nhận vận tải.

5. Kết cấu luận văn

Chương I – Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK
Chương II – Phương pháp nghiên cứu

Chương III – Thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK của Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội giai đoạn 2012-2015
Chương IV – Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa XNK của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA XNK

 

1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

 

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, hoạt động xuất nhập khẩu được đẩy mạnh và cơ chế điều hành ngày càng thông thoáng, hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu cũng sẽ phát triển mạnh. Đây là hoạt động mang lại lợi nhuận không nhỏ cho các doanh nghiệp, vì vậy, số lượng các đơn vị tham gia kinh doanh loại hình dịch vụ này ngày càng nhiều. Trước tình trạng thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Bởi vậy, việc nghiên cứu, đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu là yêu cầu bức thiết. Tra cứu tại kho dữ liệu luận án của thư viện quốc gia (Hà Nội) có một số công trình nghiên cứu về dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam như:
– Luận văn thạc sỹ: “Giao nhận và quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay” của Nguyễn Thị Khánh Dung được thực hiện năm 2004, do PGS. TS Nguyễn Như Tiến hướng dẫn, với nội dung: trình bày khái niệm chung về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và những vấn đề chung về quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, nêu lên thực trạng hoạt động giao nhận và quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ở Việt Nam trong những năm gần đây và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm phát triển hoạt động giao nhận, tăng cường quản lý hoạt động giao nhận của Việt Nam.
– Luận văn thạc sỹ: “Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại TP.HCM” của tác giả Trần Thị Trang năm 2008 do TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo hướng dẫn. Nội dung: phân tích dịch vụ giao nhận hàng hóa

xuất nhập khẩu và nâu rõ thực trạng về dịch vụ này tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài luận văn cũng nêu những ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong thương mại quốc tế từ đó đưa ra các biện pháp sắp xếp tổ chức lại các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này một cách hợp lý hơn và có sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *