Quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Đầu tư xây dựng cơ bản

Đầu tư xây dựng cơ bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o——–

 

QUẢN LÝ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC SƠ ĐỒ iii
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ CHỨC CÔNG. 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 5
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức công 7
1.2.1. Các khái niệm cơ bản 7
1.2.2. Nội dung quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức công 11
1.2.3. Các yêu cầu cơ bản đối với đấu thầu và quản lý đấu thầu tại các tổ chức công 21
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức công 23
1.3. Kinh nghiệm quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại một số tổ chức công và bài học rút ra 

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36

2.1. Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu 36
2.2. Phương pháp xử lý thông tin tài liệu, số liệu 37
2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả 37
2.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 38
2.2.3. Phương pháp so sánh 40

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 41

3.1. Khái quát về Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 41
3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội…41
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý hoạt động đấu thầu của Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 43
3.2. Phân tích thực trạng quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.
3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách  giai đoạn 2015- 2018 62
3.3.1. Những kết quả chủ yếu 62
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 67

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 72

4.1. Tình hình mới ảnh hưởng đến công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 72
4.1.1. Tình hình thế giới 72
4.1.2. Tình hình trong nước 73
4.1.3. Chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội 75
4.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 76
4.3. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 77
4.3.1. Nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin 77
4.3.2. Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chuyên viên 78
KẾT LUẬN 822
TÀI LIỆU THAM KHẢO 844

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 BQLCDA Ban quản lý các dự án
ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội
4 GD&ĐT Giáo dục và đào tạo
5 HSDT Hồ sơ dự thầu
6 HSĐX Hồ sơ đề xuất
HSMT Hồ sơ mời thầu
8 HSYC Hồ sơ yêu cầu
NXB Nhà xuất bản

 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 3.1 Tổng số nhân sự và đào tạo nhân lực giai đoạn 2015-2018. 45
2 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp số lượng các dự án và kinh phí được giao giai đoạn 2015-2018

3 Bảng 3.3 Tổng mức vốn cấp một số dự án ĐTXDCB từ NSNN giai đoạn 2015-2018. 47
4 Bảng 3.4 Tổng hợp KHLCNT của một số dự án giai đoạn 2015-2018. 51

Bảng 3.5 Các hình thức đấu thầu được áp dụng tại một số dự án tại Ban Quản lý các dự án ĐHQGHN giai đoạn 2015-2018.

6 Bảng 3.6 Kết quả lựa chọn nhà thầu của một số dự án ĐTXDCB từ NSNN giai đoạn 2015-2018 64

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) có tầm quan trọng rất lớn đối với nền kinh tế quốc dân nói chung và từng chủ thể cụ thể nói riêng, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước chiếm tỷ trọng lớn và giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động của nền kinh tế ở Việt Nam. Để thực hiện dự án ĐTXDCB đòi hỏi phải sử dụng một lượng vốn khá lớn, thời gian đầu tư tương đối dài và khi thực hiện thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như công nghệ, k thuật, con người.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.
– Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Về thời gian:
Thực trạng công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội được phân tích, đánh giá trong giai đoạn từ 2015-2018. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội được đề xuất cho giai đoạn 2019-2022.
– Về nội dung:
Luận văn nghiên cứu đề tài theo cách tiếp cận của chức năng quản lý kinh tế với các nội dung sau:
+ Xây dựng kế hoạch.
+ Tổ chức thực hiện.
+ Kiểm tra, giám sát.

4. Kết cấu của luận văn

Chương1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức công.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TỔ CHỨC CÔNG.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Luận án thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đã tổng quan một số nghiên cứu và trình bày quy trình cơ bản về quản lý đấu thầu các dự án ODA. Theo đó các dự án ODA, ngoài việc tuân thủ các quy định về pháp luật đấu thầu tại Việt Nam, còn phải tuân thủ các quy định của nhà tài trợ để đảm bảo sử dụng nguồn vốn này hiệu quả tối đa trong việc quản lý dự án, quản lý đấu thầu, quản lý tài chính. Trần Thái Tuân (2017), “Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu các dự án đầu tư ở Ban Quản lý dự án, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công An”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đầu tư xây dựng cơ bản

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *