Chất lượng nhân lực tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình 1

Chất lượng nhân lực

 

Chất lượng nhân lực

Đại học Kinh tế quốc dân 

 

Chất lượng nhân lực tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình 1

 

TP. Hồ Chí Minh, 2015

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ii
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.2. Cơ sở lý luận về chất lượng nhân lực tại doanh nghiệp 7
1.2.1. Các khái niệm 7
1.2.2. Các yếu tố cấu thành Chất lượng Nhân lực 11
1.2.3 Các nội dung Quản lý chất lượng nhân lực tại doanh nghiệp 14
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực tại doanh nghiệp 22
1.2.4. Các tiêu chí đánh giá chất lượng nhân lực tại doanh nghiệp 29
1.3 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực tại một số doanh nghiệp 33
1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty xây dựng số 9 33
1.3.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực tại Tổng Công ty xây dựng Công trình Giao thông 8 ( CIENCO8) 33
1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Xây dựng Công trình 1 35
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 37
2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 37
2.3. Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp kết quả nghiên cứu 41

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1 42

3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng Công trình I 42
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 42
3.1.2. Các yếu tố nguồn lực của Công ty 42
3.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 47
3.2. Tình hình Quản lý chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng Công trình I 49
3.2.1 Chất lượng nhân lực về trí lực 49
3.2.2. Chất lượng Nhân lực về thể lực 55
3.2.3. Chất lượng nhân lực về tâm lực 57
3.3. Đánh giá tình hình Quản lý chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng Công trình I 60
3.3.1. Kết quả đạt được 60
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 67

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I 71

4.1. Định huớng phát triển Nhân lực của Công ty 2018-2020 71
4.1.1. Định huớng phát triển của công ty 71
4.1.2. Định huớng phát triển Nhân lực của công ty 71
4.2. Một số giải pháp phát triển Nhân lực của công ty 2018-2020 72
4.2.1. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhân lực 2018-2020 72
4.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng 73
4.2.3. Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển 74
4.2.4. Thực hiện chính sách đãi ngộ thu hút giữ chân nhân lực chất lượng cao 80
4.2.5. Đảm bảo thu nhập, đời sống tinh thần đối với người lao động 85
4.2.6 Nâng cao tác phong, ý thức, thái độ làm việc 86
KẾT LUẬN 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 CBCNV Cán bộ công nhân viên
2 CP Cổ phần
3 DN Doanh nghiệp
4 NL Nhân lực
5 NLD Người lao động

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

TT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 2.1 Tổng hợp đặc điểm mẫu điều tra 38
Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2017
44
6 Bảng 3.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 2015 – 2017 45
7 Bảng 3.3 Cơ cấu Nhân lực theo vai trò lao động 46

Bảng 3.4 Chất lượng Nhân lực Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng công trình I
Bảng 3.5 Số lượng nhân viên được đào tạo nâng cao trình độ qua 3 năm
50
10 Bảng 3.6 Tình hình đào tạo nâng cao kiến thức trong 3 năm 50
11 Bảng 3.7 Nội dung đào tạo nâng cao kiến thức qua các năm 51
12 Bảng 3.8 Chi phí đào tạo qua các năm của Công ty 52
13 Bảng 3.9 Cam kết phục vụ sau đào tạo 52
14 Bảng 3.10 Thực trạng về kỹ năng Nhân lực 53
15 Bảng 3.11 Đánh giá của nhân viên về kỹ năng làm việc nhóm 54
16 Bảng 3.12 Thống kê độ tuổi CBVC của Công ty 54
17 Bảng 3.13 Tình trạng sức khỏe, thể lực qua các năm từ 2015-2017 55
18 Bảng 3.14 Mức độ phù hợp về sức khỏe, thể lực 55

19
Bảng 3.15 Mức độ hài lòng về thái độ làm việc của nhân viên năm 2017
55

20 Bảng 3.16 Đánh giá về môi trường và điều kiện làm việc 56

21
Bảng 3.17 Tình hình vi phạm kỷ luật lao động qua các năm tại Công ty
56
22 Bảng 3.18 Đánh giá nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao 57

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Các lý thuyết kinh tế học hiện đại đã chỉ ra sự tăng trưởng nhanh của một nền kinh tế dựa vào ba trụ cột cơ bản: Phát triển cơ sở hạ tầng, áp dụng công nghệ mới và phát triển Nhân lực trong đó việc phát triển Nhân lực là yếu tố sống còn, then chốt và thứ tự ưu tiên này vẫn phù hợp khi xét trong phạm vi một doanh nghiệp (Nguyễn Bảo Ngọc, 2012).
Nhân lực là mục tiêu và cũng là động lực cho hoạt động của tổ chức. Một tổ chức với Nhân lực chất lượng cao sẽ luôn đạt được hiệu quả trong hoạt động và đạt được các mục tiêu trong ngắn hạn cũng như dài hạn (Nguyễn Hồng Liên, 2015).
Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập giao lưu kinh tế quốc tế ngày càng sâu và rộng, đất nước cũng như các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội nhưng cũng gặp phải sự cạnh tranh ngày một trở nên gay gắt và vô cùng thách thức.
Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang diễn ra hứa hẹn sẽ là một thách thức cho các tổ chức khi Nhân lực cần đáp ứng kịp thời với các thay đổi đó, tránh lạc hậu tụt lại quá xa ở phía sau.
Hiện nay các doanh nghiệp và nhà quản lý đã có những nhận thức mới về vai trò của Nhân lực trong tổ chức khi không ngừng thu hút nhân tài về cho doanh nghiệp cũng như có những biện pháp cụ thể để cải thiện, nâng cao chất lượng nhân lực hiện có của doanh nghiệp
Với sự cần thiết nêu trên, nâng cao chất lượng Nhân lực tại các tổ chức là yếu tố quyết định có tầm quan trọng đặc biệt và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Công trình 1 cũng không nằm ngoài quy luật chung đó.
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Công trình 1 là đơn vị trực thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam, có nền tảng truyền thống khi đã hoạt động được 23 năm (1993), có một lực lượng nhân sự có bằng cấp. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính các năm 2015, 2016, 2017 kết quả kinh doanh của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình 1 chưa đạt được tương xứng như các nguồn lực mà công ty đang sở hữu với nhiều lí do và một phần đã được ban lãnh đạo công ty nhận định do chính việc chưa phát huy được Nhân lực hiện tại đạt năng suất cao trong công việc.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó và ý thức được tầm quan trọng của công tác nâng cao chất lượng Nhân lực tại đơn vị tôi chọn đề tài: “Chất lượng nhân lực tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình 1” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình. Luận văn tập trung trả lời câu hỏi sau:
– Ban lãnh đạo Công ty cần có những giải pháp nào để khắc phục những hạn chế còn vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng nhân lực tại đơn vị?

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Đề tài đánh giá thực trạng về Quản lý Chất lượng Nhân lực hiện có tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công Trình 1 và từ đó đưa ra những giải pháp mang tính định hướng nhằm hoàn thiện và nâng cao tình hình Quản lý chất lượng nhân lực tại Công ty CP tư vấn đầu tư và Xây dựng Công trình I.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Hệ thống hoá những cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp.
– Phân tích, xác định thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực tại đơn vị.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng nhân lực tại đơn vị.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chất lượng nhân lực tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về không gian: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình 1 Phạm vi về thời gian: Từ năm 2015 đến 2017

Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung phân tích thực trạng chất lượng nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình I và đưa ra giải pháp.
4. Đóng góp của đề tài
Đề tài nghiên cứu thực trạng chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Công trình 1 và đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình I

5. Kết cầu luận văn

Luận văn được chia thành 4 chương với những nội dung như sau:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý chất lượng nhân lực tại doanh nghiệp
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng Quản lý chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng Công trình 1
Chương 4: Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng Nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dung Công trình 1

Chất lượng nhân lực
dịch vụ viết thuê luận văn

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Khi tìm hiểu đề tài về vấn đề “chất lượng nhân lực” thông qua các giáo trình, tài liệu, công trình nghiên cứu, luận văn, luận án, sách báo, tạp chí…tác giả nhận thấy đây là một vấn đề nhận được khá nhiều sự quan tâm
“Đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam”, Phan Văn Kha, NXB Giáo Dục, 2007. Tác giả trình bày những nội dung cơ bản về đào tạo và sử dụng Nhân lực và đưa ra các chiến lược đào tạo, phát triển Nhân lực phù hợp với yêu cầu tại thời điểm đó của nền kinh tế Việt Nam
“Nâng cao chất lượng Nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Khai Thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Nam” Vũ Thị Ngọc Mai, Luận Văn TS Quản trị Nhân lực, Đại Học Lao Động – Xã hội 2015. Tác giả nêu ra những lý luận về nhân lực, nâng cao chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng tại Công ty, đề xuất giải pháp giải quyết thực trạng trên.

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *