Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hà Nội

đào tạo cán bộ

Đào tạo cán bộ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
————o0o————

 

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

Hà Nội – 2016

Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các chữ viết tắt i
Danh mục bảng ii
Danh mục hình iv
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu 3
5. Kết cấu luận văn 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
1.2. Cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới 9
1.2.1. Các khái niệm liên quan 9
1.2.2. Tổ chức thực hiện đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới 18
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới 19
1.2.4. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện
xây dựng nông thôn mới 24
1.3. Cơ sở thực tiễn – Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam 29
1.3.1 Kinh nghiệm đào tạo cán bộ thực hiện xây dựng nông thôn mới của một số nước trên thế giới 29
1.3.2. Kinh nghiệm đào tạo cán bộ thực hiện xây dựng nông thôn mới của một
số địa phương ở Việt Nam 33

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 39
2.1.1. Đặc điểm tình hình KT – XH ở TP Hà Nội giai đoạn 2008 đến nay 39
2.1.2. Khái quát về tổ chức đào tạo CBCC xã trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở Hà Nội 44
2.2. Quy trình nghiên cứu 46
2.3. Phương pháp nghiên cứu 48
2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 48
2.3.2. Phương pháp phân tích 51
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 52

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CBCC XÃ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HÀ NỘI 53

3.1. Kết quả thực hiện đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM 53
3.1.1. Kết quả về số lượng đào tạo 53
3.1.2. Kết quả chất lượng đào tạo 55
3.2. Thực trạng chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM ở Hà Nội
qua kết quả điều tra của luận văn 59
3.2.1. Tổng hợp kết quả chung về chất lượng đào tạo CBCC xã 59
3.2.2. Chất lượng đào tạo CBCC xã theo các tiêu chí lựa chọn 61
3.3. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện
xây dựng NTM ở Hà Nội 74
3.3.1. Ảnh hưởng của nhận thức và năng lực tiếp thu của học viên về nội dung
các chuyên đề trong chương trình đạo tạo CBCC xã xây dựng NTM 75
3.3.2. Ảnh hưởng của nhân tố chương trình, giáo trình đào tạo 77
3.3.3. Ảnh hưởng của nhân tố đội ngũ giảng viên giảng dạy về xây dựng NTM 79
3.3.4. Ảnh hưởng của nhân tố đánh giá kết quả học tập cuối khóa 81
3.3.5. Ảnh hưởng của nhân tố chất lượng CSVC, tài liệu, phương tiện học tập phục vụ khóa đào tạo 83
3.3.6. Ảnh hưởng của nhân tố chính sách của Nhà nước, vốn đầu tư cho công
tác đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM 84
3.4. Đánh giá chung về kết quả, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của chất lượng đào
tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2012 -2015 86
3.4.1. Kết quả 86
3.4.2. Hạn chế 87
3.4.3. Nguyên nhân 89

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 92

4.1 Quan điểm về nâng cao chất lượng đào tạo CBCC xã xây dựng NTM đến năm
2020 ở Hà Nội 92
4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM…. 94
4.2.1. Giải pháp nâng cao nhận thức của CBCC xã về mục tiêu học tập và chương trình xây dựng NTM 94
4.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình ĐTBD 96
4.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên tham gia chương trình ĐTBD 97
4.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, tài liệu và phương tiện học
tập phục vụ ĐTBD 98
4.2.5. Giải pháp về cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng đào tạo 98
4.2.6. Giải pháp về đánh giá chất lượng sau mỗi khóa đào tạo 99
4.3. Kiến nghị 100
4.3.1. Đối với Ban chỉ đạo 100
4.3.2. Đối với CBCC xã được cử đi học 101
KẾT LUẬN 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
PHỤ LỤC 109

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 BQ Bình quân
2 CBCC Cán bộ, công chức
3 CSVC Cơ sở vật chất
4 ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng
5 KT-XH Kinh tế – xã hội
6 KT-VH-XH Kinh tế – văn hóa – xã hội
7 MTQG Mục tiêu quốc gia
8 NTM Nông thôn mới
9 PTNT Phát triển nông thôn
10 PTSX Phát triển sản xuất
11 UBND Ủy ban nhân dân
12 XHCN Xã hội chủ nghĩa

 

DANH MỤC BẢNG

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Tổng hợp 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM 12
2 Bảng 2.1 Kết quả phân bổ, sử dụng vốn thực hiện xây dựng NTM ở Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 42
3 Bảng 3.1 Kết quả đào tạo CBCC xã trên địa bàn Hà Nội 4 năm giai đoạn (2012 – 2015) 53

Bảng 3.2 Tổng hợp kết quả thực hiện đào tạo CBCC xã làm công tác xây dựng NTM của các huyện trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2012 – 5 Bảng 3.3 Nội dung đào tạo CBCC xã trên địa bàn Hà Nội trong các năm 2012-2013 56
6 Bảng 3.4 Nội dung đào tạo CBCC xã trên địa bàn Hà Nội trong các năm 2014-2015 57

8 Bảng 3.6 Mức độ ứng dụng kết quả đào tạo của CBCC xã vào các hoạt động xây dựng NTM 63

Bảng 3.7 Đánh giá của giảng viên và học viên về mức độ tham gia khóa ĐTBD xây dựng NTM của CBCC xã
Bảng 3.8 Đánh giá của giảng viên và học viên về chất lượng giảng viên ĐTBD CBCC xã thực hiện xây dựng NTM
Bảng 3.9 Đánh giá của giảng viên và học viên về chất lượng cơ sở vật chất, tài liệu và phương tiện học tập phục vụ ĐTBD CBCC thực hiện xây dựng NTM
12 Bảng 3.10 Đánh giá của học viên về kết quả làm việc sau đào
tạo xây dựng NTM 70
13 Bảng 3.11 Đánh giá của người dân về năng lực tuyên truyền, vận động của CBCC xã thực hiện xây dựng NTM 72

Bảng 3.12 Giảng viên đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhận thức của CBCC xã tham gia đào tạo tới chất lượng đào tạo
Bảng 3.13 Đánh giá của giảng viên về mức độ ảnh hưởng năng lực tiếp thu của CBCC xã về nội dung các chuyên đề xây dựng NTM đến chất lượng đào tạo
16 Bảng 3.14 Đánh giá của học viên về mức độ ảnh hưởng của chương trình đào tạo tới chất lượng đào tạo 78
17 Bảng 3.15 Đánh giá của học viên về mức độ ảnh hưởng của việc đánh giá kết quả đào tạo tới chất lượng đào tạo 81

18
Bảng 3.16 Đánh giá của giảng viên và học viên về mức độ ảnh hưởng của CSVC, tài liệu, phương tiện học tập tới chất lượng đào tạo
83
19 Bảng 3.17 Đánh giá của học viên về mức độ ảnh hưởng của
nhân tố chính sách Nhà nước tới chất lượng đào tạo 84

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 2.1 Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội 40
2 Hình 2.2 Cơ cấu sản xuất của Hà Nội năm 2015 43
3 Hình 2.3 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 47
4 Hình 3.1 Chất lượng đào tạo qua mức độ tiếp thu nội dung các chuyên đề 61

Hình 3.2 Đánh giá của học viên về mức độ ảnh hưởng của giảng viên và phương pháp giảng dạy đến chất
lượng đào tạo

 

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước, nhất là trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới (NTM) đang được triển khai tại Việt Nam.
Xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM được xác định là một trong những nhiệm vụ cấp bách. Đây là chương trình mang tính tổng hợp, có nội dung phát triển toàn diện về nông thôn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh – quốc phòng, trong đó người dân được xác định là chủ thể chính thực hiện chương trình.
Xác định được vấn đề này, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM và nhiều địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tốt cho chương trình xây dựng NTM. Để thực hiện được mục tiêu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực này, nhiều địa phương đã chú trọng tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực, trong đó có đào tạo cán bộ làm công tác xây dựng NTM. Việc đào tạo này có phát huy được vai trò của nó không phải do ưu thế về số lượng mà là ở chất lượng. Vì vậy, chất lượng đào tạo cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ công chức (CBCC) xã thực hiện xây dựng NTM được đánh giá là một trong những khâu quan trọng đối với sự phát triển NTM ở Việt Nam nói chung và trong đó có Hà Nội.
Trong thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD) cho CBCC xã thực hiện xây dựng NTM. Tuy nhiên, việc đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM qua đánh giá vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Một trong những nguyên nhân chính là khâu tổ chức thực hiện Chương trình này thời gian qua còn nhiều bất cập.

Việc nghiên nghiên cứu một cách tổng thể về chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện NTM để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho CBCC xã thực hiện NTM có năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chuẩn bị nguồn lực cán bộ thực hiện xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo là rất cần thiết. Đến nay, vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM, đặc biệt cho CBCC xã thực hiện xây dựng NTM tại Thành phố Hà Nội.
Xuất phát từ tính cấp thiết trên, học viên đã lựa chọn chủ đề “Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia, Hà Nội.
Đề tài tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:
– Những hạn chế về chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM ở thành phố Hà Nội là gì?
– Các nguyên nhân dẫn đến chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM chưa đạt yêu cầu ở thành phố Hà Nội là gì?
– Những giải pháp nào cần áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM ở thành phố Hà Nội?

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu
Nâng cao chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
– Luận giải một số vấn đề về lý luận, thực tiễn liên quan đến chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM;

– Đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015; chỉ ra những mặt thành công, những hạn chế, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới chất lượng đào tạo CBCC xã xây dựng NTM;
– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM ở thành phố Hà Nội.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian: Các xã khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội.
– Về nội dung: Luận văn nghiên cứu chủ yếu ở khía cạnh tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM theo chương trình đã được phê duyệt. Thông qua cải thiện khâu tổ chức, quản lý thực hiện đào tạo để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng đào tạo.
– Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu tài liệu, dữ liệu và khảo sát chủ yếu là giai đoạn 2012 – 2015; giai đoạn tham khảo để đề xuất giải pháp tính đến tầm nhìn 2020.

4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu

– Luận giải một số vấn đề về cơ sở lý luận, góp phần làm rõ về chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM và ảnh hưởng của nó đối với thực hiện chương trình xây dựng NTM.
– Phân tích làm rõ thực trạng và kết quả tổ chức thực hiện đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM ở thành phố Hà Nội, chỉ ra các mặt hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong thời gian qua.

– Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đào tạo, từ đó tác động đến chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM ở Hà Nội, góp phần xây dựng được đội ngũ CBCC xã có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng NTM.
5. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng NTM.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội.
Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo CBCC xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Trong những năm qua, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bài viết đã đề cập đến NTM và đào tạo một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Đó là những công trình, đề tài nghiên cứu về công tác xây dựng NTM, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành quản lý đất đai, cán bộ thông tin và đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học trong cả nước. Luận văn đã khảo cứu các công trình, bài viết sau:
– Cuốn sách “Xây dựng NTM – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Vũ Văn Phúc [22] đã đề cập hai nội dung chính: Những vấn đề lý luận chung, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng NTM và thực tiễn xây dựng NTM ở Việt Nam. Cuốn sách đã bàn đến những khía cạnh đa dạng của việc xây dựng NTM: vấn đề quy hoạch, an sinh xã hội, chính sách đất đai, bảo vệ môi trường đất đai… đặc biệt nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan về vấn đề này. Từ đó giúp Việt Nam có cách nhìn nhận để nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng tổng hợp nhiều bài viết mang tính thực tiễn về xây dựng NTM ở một số tỉnh của nước ta.

đào tạo cán bộ

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *