Ảnh hưởng của covid 19 đến các doanh nghiệp sử dụng Thương mại điện tử Việt Nam

Ảnh hưởng của covid 19 đến các doanh nghiệp

Ảnh hưởng của covid 19 đến các doanh nghiệp sử dụng Thương mại điện tử Việt Nam 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1
1.1. Lý do 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2
1.5. Kết cấu của báo cáo 3
Tóm tắt chương 1 3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4

2.1. Cơ sở lý luận chung 4
2.1.1. Khái niệm mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) 4
2.1.2. Mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) 5
2.1.3. Mô hình TMĐT giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp (C2B) 7
2.1.4. Mô hình chính phủ điện tử 7
2.2. Các nghiên cứu trước 8
2.3. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất 16
2.3.1. Mô hình nghiên cứu 16
2.3.2. Giả thiết nghiên cứu 17

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18

3.1.1. Qui trình nghiên cứu 18
3.2. Các phương pháp nghiên cứu 19
3.2.1. Nghiên cứu định tính 19
3.2.2. Nghiên cứu định lượng 19
3.2.3. Mẫu nghiên cứu 19
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 20

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21

4.1. Thông tin chung mẫu nghiên cứu 21
4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu và tỷ lệ hồi đáp 21
4.1.2. Thống kê mô tả mẫu 21
4.2. Kiểm định và đánh giá thang đo 23
4.2.1. Kết quả nghiên cứu khảo sát sơ bộ 23
4.2.2. Kết quả nghiên cứu chính thức 28
4.2.3. Phân tích hồi quy đa biến 32
4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu 36
Tóm tắt chương 4 37
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 38
PHỤ LỤC 40

DANH MỤC VIẾT TẮT

9. NLĐ Người lao động Người lao động
10. ROE Return On Equity Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
11. ROA Return On Assets Tỷ suất thu nhập trên tài sản
14. TSDH Tài sản dài hạn TSDH
15. TSNH Tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn
16. TGĐ Tổng giám đốc Tổng giám đốc
17. VCSH Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu
18. VCĐ Vốn cố định Vốn cố định
19. VCSH Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

DANH MỤC HÌNH
Hình 2. 1: Mô hình thuyết hành động hợp lý TRA 11
Hình 2. 2. Yếu tố ảnh hưởng hành vi mua của khách hàng 14

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3. 1. Thang đo nhân tố ảnh hưởng ảnh hưởng của Covid -19 của khách hàng các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam 21
Bảng 3. 2. Biến phụ thuộc ảnh hưởng của Covid -19 của khách hàng 22
Bảng 4. 1. Kết quả khảo sát phiếu điều tra ảnh hưởng của Covid -19 đến các doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử 25
Bảng 4. 2. Phân tích Cronbach’s Alpha các biến trong mô hình nghiên cứu 27
Bảng 4. 3. Giá trị Cronbach’s Anpha biến phụ thuộc 29
Bảng 4. 4. Giá trị Cronbach’s Anpha biến phụ thuộc chạy lại 29
Bảng 4. 5. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 30
Bảng 4. 6. Kết quả số liệu ma trận xoay Varimax kiểm định EFA 31
Bảng 4. 7. Phân tích Cronbach’s Alpha các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 32

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài

Khi mà Việt Namđã gia đã nhập WTO và Việt Nam và CPTPP vào cuối năm 2019 với hơn 13 hiệp định thương mại tự do FTA, đây là những cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển đặc biệt là hệ thống Doanh nghiệp thương mại của Việt Nam có điều kiện đẩy mạnh phát triển. Song môi trường hội nhập cũng chứa nhiều rủi ro thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, sự cạnh tranh quyết liệt trong ngành chọn mua tiêu dùng thiết bị điện từ với nhiều đối thủ là doanh nghiệp nước ngoài với tiềm lực về vốn và kinh nghiệm quản lý sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với doanh nghiệp trong nước của Việt Nam.
Đặc biệt năm 2019 thì đại dịch Covid -19 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam.

1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng của Covid -19 đến các doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử tại Việt Nam.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Tìm hiểu ảnh hưởng của Covid -19 đến các doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử tại Việt Nam.
Đưa ra một số hàm ý quản trị đóng góp cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới.
1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu
Các yếu tố nào của Covid -19 ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử?
Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến các doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử Việt Nam?

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: ảnh hưởng của Covid -19 đến các doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Các số liệu điều tra khảo sát của khách hàng và cán bộ công nhân viên thuộc Các doanh nghiệp thương mại điện tử của Việt Nam.
Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu số liệu thứ cấp trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020 và số liệu sơ cấp điều tra khảo sát trong tháng 01/2021 đến tháng 02/2021.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Nghiên cứu được thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng Covid -19 đến các doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử Việt Nam. Một số đóng góp của nghiên cứu như sau:
Về mặt lý luận: báo cáo sẽ góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về ảnh hưởng Covid -19 đến các doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử tại Việt Nam.
Về mặt thực tiễn: báo cáo đánh giá và phân tích các ảnh hưởng của Covid -19 đến các doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử Việt Nam.

1.5. Kết cấu của báo cáo

Ngoài các phần: Các trang bìa, mục lục, bảng chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục. Kết cấu chính của báo cáo gồm 5 chương:
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị

CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý luận chung

2.1.1. Khái niệm mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C)

Mô hình thương mại điện tử B2C là mô hình thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và khách hàng. Theo mô hình này, các doanh nghiệp thương mại điện tử tiến hành nhiều hoạt động để có thể tiếp cận được với khách hàng cá nhân. Ví dụ, khách hàng của Federal Express có thể theo dõi đơn hàng của mình trên trang web fedex.com. Hay, trang web của dell.com cho phép người tiêu dùng có thể cá biệt hóa chiếc máy tính mình mua. Hiện nay, các trang web thương mại điện tử B2C đã đóng vai trò như các cổng thương mại điện tử. Mô hình bán lẻ trực tuyến B2C giống mô hình bán hàng truyền thống nhưng  

2.1.2. Mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B)

Mô hình thương mại điện tử B2B là mô hình thương mại điện tử được kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia vào mô hình n ày sẽ tìm cách để bán sản phẩm của mình cho các doanh nghiệp khác. Hiện nay, giá trị thương mại mà mô hình này đem lại cho kim nghạch thương mại điện tử trên toàn thế giớ i là lớn nhất, chiếm khoảng 85% giá trị thương mại điện tử toàn cầu. Hiện nay, doanh thu từ giao dịch thương mại điện tử B2B của nước Mỹ chiếm khoảng trên 60%. Đứng thứ hai về doanh thu thương mại điện tử B2B là các nước châu Âu.

Ảnh hưởng của covid 19 đến các doanh nghiệp

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *