Quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, thành phố Hà Nội

Kỹ năng quản lý tài chính

Kỹ năng quản lý tài chính

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Kỹ năng quản lý tài chính

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ THỊ DẬU

 

HÀ NỘI – 2020

 

 

MỤC LỤC Kỹ năng quản lý tài chính

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
DANH MỤC CÁC BẢNG ii
DANH MỤC CÁC HÌNH iv
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN CÔNG5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý tài chính tại Bệnh viện công 5
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về quản lý tài chính tại Bệnh viện công 5
1.1.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 6
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý tài chính Bệnh viện công 7
1.2.1. Khái niệm 7
1.2.2. Nguyên tắc và yêu cầu quản lý 12
1.2.3. Nội dung quản lý tài chính bệnh viện công 14
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng 27
1.2.5 . Tiêu chí đánh giá 30
1.3. Kinh nghiệm quản lý tài chính tại một số bệnh viện công và bài học cho Bệnh viện đa khoa Đông Anh 33
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý tài chính tại một số bệnh viện công 33
1.3.2. Bài học cho Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 36

CHƯƠNG 2: TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 38 Kỹ năng quản lý tài chính

2.1. Tài liệu nghiên cứu 38
2.1.1. Nguồn tài liệu 38
2.1.2. Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu 39
2.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài 40
2.2.1. Phương pháp phân tích – tổng hợp 40
2.2.2. Phương pháp thống kê, mô tả 41
2.2.3. Phương pháp so sánh 41
2.2.4. Phương pháp điều tra, khảo sát 42

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 43

3.1. Khái quát về Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và bộ máy quản lý tài chính. 43 3.1.1. Khái quát về Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 43
3.1.2. Bộ máy tổ chức và quản lý tài chính 45
3.2. Phân tích thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.. 49 3.2.1. Tình hình lập dự toán thu, chi 49
3.2.2. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi 52
3.2.3. Quyết toán thu, chi tại Bệnh viện 67
3.2.4. Thanh tra, kiểm tra và đánh giá 69
3.3. Đánh giá công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh71 3.3.1. Những thành công 71
3.3.2. Những hạn chế trong công tác QLTC tại Bệnh viện và nguyên nhân.. 75

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH 80 Kỹ năng quản lý tài chính

4.1. Bối cảnh và định hướng hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 80
4.1.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng tới công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 80
4.1.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đông Anh 81
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 82
4.2.1. Giải pháp hoàn thiện tính hiệu lực của công tác quản lý tài chính. 82

4.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán thu, chi 82
4.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thực hiện thu, chi 83
4.2.4. Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá quản lý tài chính nội bộ85 KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

STT KÝ HIỆU NGUYÊN NGHĨA
1 BCQT Báo cáo quyết toán
2 BHYT Bảo hiểm y tế
3 BTC Bộ tài chính
4 BV Bệnh viện
5 BVC Bệnh viện công
6 BVĐK Bệnh viện đa khoa
7 BYT Bộ Y tế
8 CBCNVC Cán bộ công nhân viên chức
9 CSSK Chăm sóc sức khỏe
10 DVYT Dịch vụ y tế
11 HĐND Hội đồng nhân dân
12 KBNN Kho bạc nhà nước
13 KCB Khám chữa bệnh
14 KHNV Kế hoạch nghiệp vụ
15 KSNK Kiểm soát nhiễm khuẩn
16 KTXH Kinh tế xã hội
17 NSNN Ngân sách nhà nước
18 TCHC Tổ chức hành chính
19 TCKT Tài chính kế toán
20 TSCĐ Tài sản cố định
21 VTTH Vật tư tiêu hao
22 XDCB Xây dựng cơ bản
23 XH Xã hội

 

DANH MỤC CÁC BẢNG Kỹ năng quản lý tài chính

 

Bảng 3.1 Nội dung lập dự toán thu tại BVĐK Đông Anh năm 2016-2018
Bảng 3.2 Nội dung lập dự toán chi tại BVĐK Đông Anh năm 2016-2018
Bảng 3.4 Tình hình nguồn thu từ NSNN của BVĐK Đông Anh năm 2016-2018
Bảng 3.5 Tình hình nguồn thu viện phí của BVĐK Đông Anh năm 2016-2018
Bảng 3.6 Tình hình nguồn thu BHYT của BVĐK Đông Anh năm 2016-2018
Bảng 3.7 Tình hình nguồn thu khác của BVĐK Đông Anh năm 2016-2018
8 Bảng 3.8 Tổng chi tại BVĐK Đông Anh năm 2016-2018 61

Bảng 3.9 Tình hình thực hiện chi từ nguồn NSNN năm 2016-2018
Bảng 3.10 Tình hình thực hiện chi từ nguồn thu viện phí, BHYT và thu khác năm 2016-2018
Bảng 3.11 Quyết toán thu – chi tại BVĐK Đông Anh năm 2016-2018
Bảng 3.12 Kết quả kiểm tra hồ sơ, chứng từ tại BVDDK Đông Anh năm 2016-2018
Bảng 3.13 Thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ BVĐK Đông Anh năm 2016-2018
Bảng 3.14 Ý kiến của bệnh nhân đánh giá về công tác thu phí tại BVĐK Đông Anh
Bảng 3.15 Đánh giá về công tác quản lý tài chính tại BVĐK Đông Anh
Bảng 3.16 Chi phí sử dụng dịch vụ công, vật tư văn phòng của bệnh viện giai đoạn năm 2016-2018

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

1 Hình 3.1 Mô hình tổ chức của BVĐK Đông Anh 46
2 Hình 3.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại BVĐK Đông Anh 47

Hình 3.3 So sánh nguồn thu từ NSNN, viện phí, BHYT và thu khác tại BVĐK Đông Anh năm 2016- 2018

4 Hình 3.4 Tổng chi BVĐK Đông Anh năm 2016-2018 62

Hình 3.5 So sánh tổng chi BVĐK Đông Anh năm 2016- 2018

Hình 3.6 So sánh tình hình thực hiện chi từ NSNN năm 2016-2018

Hình 3.7 So sánh tình hình thực hiện chi từ BHYT, viện phí, chi khác năm 2016-2018

 

MỞ ĐẦU Kỹ năng quản lý tài chính

1. Tính cấp thiết của đề tài Kỹ năng quản lý tài chính

Cơ quan y tế được coi là một ngành trong hệ thống kinh tế quốc dân và thuộc nhóm ngành dịch vụ phục vụ các nhu cầu có tính chất phúc lợi xã hội, có đóng góp vào GDP của đất nước. Theo quan điểm mới, bệnh viện là những đơn vị kinh tế dịch vụ không đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận làm mục tiêu quan trọng nhất; Ngân sách nhà nước không còn là nguồn tài chính duy nhất của cơ quan bệnh viện công, nhà nước không bao cấp triệt để và toàn diện cho y tế. Vì vậy, tài chính y tế trong các đơn vị y tế công có chức năng huy động các nguồn tài chính y tế một cách thích hợp, ngoài ngân sách nhà nước; quản lý và phân bổ nguồn tài chính; khuyến khích việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và phát triển kỹ thuật y tế.
Vì vậy đề tài: “Quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, thành phố Hà Nội” được lựa chọn nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp thực hiện hữu hiệu cho hoạt động tài chính bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Đông Ạnh, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn này.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu
Đề tài đánh giá thực trạng QLTC tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác QLTC nhằm thực hiện

tốt nhiệm vụ được giao của Bệnh viện.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý tài chính tại bệnh viện công.
Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội.
Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu công tác quản lý các nguồn thu, các nguồn chi tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội theo cách tiếp cận khoa học quản lý kinh tế. Vấn đề nghiên cứu luôn gắn với cơ chế, chính sách QLTC của Bộ Y tế và của Bộ Tài chính.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
*Phạm vi nội dung
Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình quản lý khai thác và sử dụng các nguồn tài chính của bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Qua đó tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn tài chính của bệnh viện và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLTC tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh.
*Phạm vi không gian
Đề tài nghiên cứu tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, TP Hà Nội.
*Phạm vi thời gian
Vấn đề được nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, tầm nhìn đến năm 2025.

4. Kết cấu của luận văn

Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu 4 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý tài chính tại bệnh viên công
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Chương 3. Thực trạng quản lý tài chính tại bệnh viện Đa khoa Đông Anh, TP. Hà Nội.
Chương 4. Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bện viện Đa khoa, TP. Hà Nội

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN CÔNG

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý tài chính tại Bệnh viện công

1.1.1. Tình hình nghiên cứu về quản lý tài chính tại Bệnh viện công
Nghiên cứu liên quan đến vấn đề QLTC đối với các Bệnh viện công đã có nhiều công trình nghiên cứu. Một số công trình tiêu biểu như sau:
Đề tài:“Quản lý tài chính đối với các Bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Luận văn Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hà – Trường Đại học Kinh tế năm 2014. Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng QLTC trong các BVC trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, chỉ ra những vấn đề bất cập mà Bệnh viện còn gặp phải trong quá trình thực hiện, qua đó tìm rõ nguyên nhân của vấn đề, từ đó đề xuất những giải pháp để đẩy mạnh hiệu quả của quản lý tài chính trong các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Đề tài: “Quản lý tài chính tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh”. Luận văn Thạc sĩ Phạm Văn Long – Trường Đại học Kinh tế năm 2014. Luận văn đã khái quát tình hình khai thác và sử dụng các nguồn tài chính , chỉ ra ưu nhược điểm cũng như khó khăn, thuận lợi trong việc quản lý tài chính tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó, đề xuất giải pháp tăng vốn chính đáng và chi hữu hiệu nhằm vừa đảm bảo mục tiêu tài chính, mục tiêu kinh tế xã hội cho bệnh viện.

Kỹ năng quản lý tài chính

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *