Quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội

quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
——–o0o——–

 

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ
TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC HÌNH iii
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝRỦI RO TRONGĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 5
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng công trình 8

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36

2.1. Phương pháp tiếp cận 36
2.1.1. Cơ sở toán học của các phương pháp phân tích rủi ro 36
2.1.2. Khái quát một số phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro được nghiên cứu 36
2.2. Phương pháp nghiên cứu 39
2.3. Phương pháp thu thập thông tin 40

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI ROTRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊTẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI 42

3.1. Khái quát hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội 42
3.1.3. Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội 46
3.2. Thực trạng quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội 47
3.2.1. Thu thập thông tin, nhận dạng rủi ro 47
3.3. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội 68
3.3.1. Những kết quả đạt được 68
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 69

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ CỦA TỔNG CÔNG TYXÂY DỰNG HÀ NỘI 72

4.1. Mục tiêu, định hướng phát triển và quan điểm quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị của Tổng công ty xây dựng Hà Nội 72
4.2. Quan điểm quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị của Tổng công ty xây dựng Hà Nội 74
4.3. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị của Tổng công ty xây dựng Hà Nội 75
KẾT LUẬN 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 ATLĐ An toàn lao động
2 BQLDA Ban quản lý dự án
3 CTCP Công ty cổ phần
4 ĐTXD Đầu tư xây dựng
5 QLRR Quản lý rủi ro
6 SXKD Sản xuất kinh doanh
7 TKCS Thiết kế cơ sở
8 TKKT Thiết kế kỹ thuật
9 TMĐT Tổng mức đầu tư
10 XD Xây dựng

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Thống kê dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng khu đô thị tại Tổng công ty giai đoạn 2011 – 2015
Bảng 3.2 Kết quả phê duyệt dự án ĐTXD giai đoạn 2011 – 2015 50

Bảng 3.3 Tổng hợp kết quả đánh gía hồ sơ dự thầu một số gói thầu điển hình năm 2012
Bảng 3.4 Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2011 – 2015
Bảng 3.5 Tổng hợp kết quả kiểm tra công tác thi công xây dựng các gói thầu (xây lắp, thiết bị) giai đoạn 2011– 2015

DANH MỤC HÌNH

2 Hình 3.2 Quy trình thu thập thông tin, nhận dạng rủi ro 48
3 Hình 3.3 Biểu đồ biến động của ngành xây dựng và GDP 52

Hình 3.4 Tỷ trọng ngành xây dựng theo nhóm công trình và vùng miền
Hình 3.5 Cơ cấu chi phí xây dựng 54

Hình 3.6 Quy trình phân tích, đánh giá rủi ro chi phí trong quá trình ĐTXD cơ sở hạ tầng khu đô thị tại Tổng công ty
Hình 3.7 Quy trình quản lý chất lượng dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng khu đô thị của Tổng công ty
Hình 4.1 Sơ đồ khống chế rủi ro phát sinh trong thi công xây dựng
Hình 4.2 Sơ đồ quy trình đào tạo 85

 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

Để phát triển các khu đô thị mới cần phải nâng cao vai trò của toàn xã hội, đặc biệt là nhà nước và cộng đồng các doanh nghiệp xây dựng. Trong đó vai trò của nhà nước là lập kế hoạch, chiến lược phát triển đô thị dài hạn, đồng thời phải có chính sách nhằm huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia thực hiện các mục tiêu kế hoạch và chiến lược đã đề ra. Cộng đồng các doanh nghiệp xây dựng là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng.
Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động nên hoạt động đầu tư xây dựng các khu đô thị mới nói chung và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị nói riêng thường gặp rất nhiều rủi ro. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

+ Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận về quản lý rủi ro trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hạ các khu đô thị;
+ Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro và quản lý rủi ro trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hạ các khu đô thị.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị.
 Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi về không gian: Các dự án đầu tư xây cơ sở hạ tầng khu đô thị của Tổng công ty xây dựng Hà Nội;
+ Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu các rủi ro từ khâu lập dự án, triển khai dự án đến kết thúc dự án; nguyên nhân phát sinh rủi ro; Giải pháp quản lý nhằm hạn chế rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

 Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro và quản lý rủi ro của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khi tham gia các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị;
 Góp phần làm rõ thực trạngrủi ro của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khi tham gia các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị;

 Đề xuấtcác giải pháp nhằm hạn chế rủi ro của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khi tham gia các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị.

5. Cấu trúc luận văn

Ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo nội dung của Luận văn được trình bày trong 4 chương:
Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro của các doanh nghiệptrong đầu tư xây dựng công trình
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạngquản lý rủi ro trong đầu tư xây dựngcơ sở hạ tầng khu đô thị tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Chương 4: Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựngcơ sở hạ tầng khu đô thị của Tổng công ty xây dựng Hà Nội.

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝRỦI RO TRONGĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu viết về quản lý rủi ro trong quản lý dự án nhưng về cơ bản cách tiếp cận vấn đề là không có sự sai khác lớn nhưng về phương pháp luận giải quyết vấn đề có thể có sự khác biệt. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu sơ lược bốn tác giả và những quan điểm của họ trong lĩnh vực quản lý dự án nói chung và quản lý rủi ro dự án nói riêng:
“Quản lý thực hiện dự án ĐTXD”, sách do PGS.TS Trịnh Quốc Thắng và Ths Nguyễn Việt Tuấn đồng tác giả, Nhà xuất bản Xây Dựng phát hành năm 2007. Hai tác giả đã chỉ ra công tác quản lý thực hiện dự án ĐTXD gồm 3 nội dung cơ bản là lập kế hoạch, điều phối.

Quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *