Hoạch định chiến lược Marketing mảng điện thoại di động cho công ty TNHH SamSung Electronic Việt Nam

TÀI CHÍNH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH

Marketing mảng điện thoại di động

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI H ỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
—————————————

 

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING MẢNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CHO CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONIC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI-2017

 

MỤC LỤC Trang
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC VIẾT TẮT vi
DANH MỤC HÌNH VẼ vii
DANH MỤC BẢNG viii
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY 4

1.1. Các khái niệm về quản trị chiến lược và phân cấp chiến lược 4
1.1.1. Khái niệm về chiến lược 4
1.1.2. Các cấp độ quản trị chiến lược 4
1.1.3. Các loại chiến lược 7
1.2. Các khái niệm cơ bản về quản trị Marketing 8
1.2.1. Khái niệm quản trị Marketing 8
1.2.2. Chiến lược Marketing 9
1.2.3. Vai trò và nhiệm vụ của hoạch định chiến lược Marketing 9
1.3. Nội dung cơ bản của hoạt động chiến lược Marketing 10
1.3.1. Đánh giá mục tiêu, chiến lược hoạt động marketting của công ty 10
1.3.2. Phân tích môi trường Marketing 11
1.3.3. Lựa chọn thị trường 15
1.3.4. Xây dựng mục tiên chiến lược marketing 17
1.3.5. Các công cụ hoạch định chiến lược marketing 19
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 27

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONIC VIỆT NAM 28

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Sam Sung Electronic Việt Nam 28
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 28
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực sản xuất kinh doanh 29
2.1.3. Loại hình tổ chức kinh doanh 29
2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 30
2.2. Đánh giá công tác hoạch định marketing của Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam 33
2.2.1. Xác định mục tiêu chiến lược hoạt động marketing của công ty 33
2.2.2. Phân tích môi trường marketing của công ty 34
2.2.3. Công tác xây dựng mục tiêu chiến lược marketing 34
2.2.4. Công tác lựa chọn thị trường của công ty 36
2.3. Đánh giá công tác hoạch định marketing của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 37
2.3.1 Những ưu điểm trong hoạt động marketing tại Công ty 37
2.3.2. Những nhược điểm trong hoạt động marketing tại công ty 38
2.4. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 38
2.4.1. Phân tích môi trường vĩ mô 38
2.4.2. Môi trường cạnh tranh 49
2.4.3. Phân tích môi trường nội bộ công ty 60
2.4.4. Ma trận các yếu tố bên trong và một số nhận xét 69
2.5. Phân tích ma trận SWOT của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 71
2.6. Phân tích các chính sách marketing mảng điện thoại của Công ty 72
2.6.1. Chiến lược giá 72
2.6.2. Chiến lược sản phẩm 74
2.6.3. Chính sách về phân phối 76
2.6.4. Chính sách truyền thông cổ động 77
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2 79

CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY TNHH SAM SUNG ELECTRONIC VIỆT NAM 80

3.1. Định hướng hoạt động Công ty TNHH Sam Sung Electronic Việt Nam 80
3.1.1. Mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty 80
3.1.2. Định hướng chiến lược marketing giai đoạn 2017- 2020 của Công ty 81
3.2. Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho Công ty TNHH Sam Sung Electronic Việt Nam 82
3.2.1. Giải pháp về thị trường 82
3.2.2. Giải pháp cho chiến lược Marketing 4P 83
3.2.3. Một số giải pháp hỗ trợ 98
3.3. Kiến nghị 99
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 101
KẾT LUẬN 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

 

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa tiếng việt
1. BCKQHDKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. BCĐKT Bảng cân đồi kế toán Bảng cân đồi kế toán
3. BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. CP Cổ phẩn Cổ phẩn
5. CLKD Chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh
6. HĐQT Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị
7. ISO Intenational Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
8. NS Nhân sự Nhân sự
9. NLĐ Người lao động Người lao động
10. LN Lợi nhuận Lợi nhuận
11. SXKD Sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh
12. TSCĐ Tài sản cố định TSCĐ
13. TNBQ Thu nhập bình quân Thu nhập bình quân
14. TT Thị trường Thị trường
15. VCSH Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu
16. VCĐ Vốn cố định Vốn cố định

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Các cấp chiến lược kinh doanh 5
Hình 1.2. Mô hình PESTN nghiên cứu môi trường vĩ mô 11
Hình 1.3. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh 13
Hình 1.4: Mô hình lựa chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp 16
Hình 1.5. Mô hình ma trận SWOT 20
Bảng 1.3. Ma trận QSPM 26
Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức công ty TNHH samsung electronics việt nam 29
Hình 2.2: Biểu đồ cơ cấu lao động Công ty 2014 -2016 31
Hình 2.3: Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận trước thuế từ năm 2014 – 2016 33
Hình 2.4: Tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 2010 -2016 39
Hình 2.5: Lạm phát của Việt Nam từ năm 2010 -2016 40
Hình 2.6. Tỷ giá hối đoái năm 2010 -2016 42
Hình 2.7. Biểu đồ lãi suất Việt Nam 2010 -2016 43
Hình 2.8. Tỷ lệ thất nghiệp 2010 – 2016 44
Hình 2.9: Thị phần điện thoại năm 2015 của Sam Sung 50
Hình 2.10: Thị phần điện thoại của Sam Sung năm 2016 51
Hình 3.1: Sơ đồ kênh phân phối của Sam Sung 93

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1.Ma trận hình ảnh cạnh tranh 23
Bảng 2.1: Cơ cấu lao động của Công ty theo giới 30
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2014 đến năm 2016 32
Hình 2.3: Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận trước thuế từ năm 2014 – 2016 33
Bảng 2.3. GDP của Việt Nam qua các năm 2010-2016 39
Bảng 2.4. Lạm phát của Việt Nam 2010 – 2016 40
Bảng 2.5. Tỷ giá hối đoái qua các năm 2010 – 2016 41
Bảng 2.6. Lãi suất tiền gửi của Ngân hàng 2010 – 2016 và dự báo 2020 43
Bảng 2.7. Tỷ lệ thất nghiệp 2010 – 2016 và dự báo 2020 44
Bảng 2.8. Phân tích yếu tố môi trường vĩ mô 48
Bảng 2.9: Số lượng sản phẩm điện thoại bán ra trên toàn thế giới 2014 -2016 50
Bảng 2.10: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 56
Bảng 2.11. Đánh giá môi trường tác nghiệp 59
Bảng 2.12: Bảng phân tích tình hình biến động của tài sản 61
Bảng 2.13: Bảng cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 63
Bảng 2.14: Cơ cấu nhân sự của Công ty theo trình độ 66
Bảng 2.15: Cơ cấu lao động theo độ tuổi của Công ty 67
Bảng 2.17: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 69
Bảng 2.16: Bảng so sánh giá điện thoại thông minh Galaxy của Sam Sung 72
Hình 2.12: Logo sản phẩm của Sam Sung 74
Bảng 3.1. Kế hoạch cạnh tranh sản phẩm đến 2020 80
Bảng 3.2. Các chỉ tiêu marketing cơ bản Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đến 2020 81
Bảng 3.3. Kế hoạch doanh số sản phẩm 82
Bảng 3.4. Tổng hợp chiến lược sản phẩm về cải tiến sản phẩm mới 84
Bảng 3.5. Dự kiến sản phẩm mới của công ty 2020 84
Bảng 3.6. Bảng giá sản phẩm Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 88
Bảng 3.7. Số kênh phân phối của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 91
Bảng 3.6. Các hình thức xúc tiến bán sản phẩm 94
Bảng 3.7. Chi cho xúc tiên bán hàng 2017 -2020 95

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam đang hội nhập toàn cầu với một môi trường kinh doanh mở hội nhập với môi trường kinh doanh quốc tế, điều này làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam có nhiều thay đổi. Việc hội nhập kinh tế vừa là những thách thức cũng như vừa là cơ hội để doanh nghiệp phát triển. Sự cạnh tranh ngày một khốc liệt hơn do tính toàn cầu hóa của nền kinh tế. Để tồn tại và phát triển trong một môi trường đầy thách thức như vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn tìm ra những chiến lược cạnh tranh phủ hợp để không ngừng nâng cao và tạo ra các lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Một trong những giải pháp mà doanh nghiệp lựa chọn là chiến lược Marketing để tạo ra lợi thế cạnh tranh của sản phẩm so với đối thủ.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Hoạch định chiến lược Marketing đối với một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đã trở thành một vấn đề mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm, đặc biệt là khi nền kinh tế của Việt Nam ngày càng hội nhập với kinh tế toàn cầu. Do đó vấn đề hoạch định chiến lược Marketing đã được nhiều hội thảo, sách, báo, tạp chí đề cập đến với nhiều khía cạnh, phạm vi và địa bàn khác nhau.
– Nguyễn Văn Dũng (2010), đã có bài viết trình bày một cách khái quát về xây dựng chiến lược Marketing cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, Thời báo kinh tế Việt Nam, số 116, tr 24 -26.
– Phan Thị Bích Nguyệt (2008), tác giả đã đưa ra các phân tích môi trường kinh doanh và hoạch định chiến lược Marketing cho doanh nghiệp Việt Nam, Thời báo kinh tế Việt Nam, số 28, tr.11-13.
– Lê Đạt Chí (2011), “Quản trị chiến lược”. Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh. Tác giả đã đưa ra lý luận và các bước tiến hành lập và quản trị chiến lược cạnh tranh và chiến lược Marketing.
– Ngô Văn Giang (2006), “Quản trị chiến lược trong thời khủng hoảng”, Nhà xuất bản lao động, tác giả đã đưa ra các giải pháp trong việc lập và quản trị chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing cho các doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng.
Các công trình nghiên cứu tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, tuy nhiên, các công trình nêu trên chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về: Hoạch định chiến lược Marketing mảng điện thoại di động cho công ty TNHH SamSung Electronic Việt Nam đến năm 2020.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược marketing cho doanh nghiệp.
Vận dụng lí luận khoa học về phân tích công tác hoạch định chiến lược marketing để xem xét, đánh giá thực trạng tình hình hoạch định chiến lược marketing tại Công ty SamSung Electronic Việt Nam. Từ đó đề xuất hoạch định chiến lược Marketing mảng điện thoại di động cho công ty TNHH SamSung Electronic Việt Nam đến năm 2020.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động hoạch định chiến lược marketing Công ty SamSung Electronic Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2016.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về không gian: Luận văn nghiên cứu hoạt động hoạch định chiến lược marketing tại Công ty SamSung Electronic Việt Nam tại Hà Nội.
Phạm vi về thời gian: Luận văn nghiên cứu hoạt động hoạch định chiến lược marketing Công ty SamSung Electronic Việt Nam trong các năm 2014 – 2016.

5. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp các nhà quản trị cũng như các cán bộ phòng hành chính nhân sự, phòng kế toàn tài chính, nhằm thu thập được các thông tin liên qua như: tình hình hoạt động nghiên cứu thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Thu thập các dữ liệu cần thiết chủ yếu tại phòng kế hoạch, phòng kinh doanh từ các nguồn sẵn có như tài liệu của phòng kế toán và phòng kinh doanh qua các năm 2013 -2015, báo, tạp chí và internet.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY

 

1.1. Các khái niệm về quản trị chiến lược và phân cấp chiến lược

Thuật ngữ chiến lược xuất phát từ lĩnh vực quân sự với ý nghĩa để chỉ ra các kế hoạch lớn và dài hạn trên cơ sở chắc chắn rằng cái gì đối phương có thể làm được, cái gì đối phương không thể làm được. Từ đó cùng với sự phát triển của trao đổi hàng hóa, thuật ngữ chiến lược kinh doanh ra đời, theo quan điểm truyền thống chiến lược là việc xác định những mục tiêu cơ bản dài hạn của một tổ chức để từ đó đưa ra các chương trình hành động cụ thể cùng với việc sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý nhằm để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

1.1.1. Khái niệm về chiến lược

Theo William J’. Glueck: “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và tính phối hợp, được thiết kế đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của tổ chức sẽ được thực hiện”(Nguyễn Khoa Khôi và Đồng Thị Thanh Phương, 2007).
Theo Fred R. David: “Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có sự phát triển về địa lý, đa dạng hóa hoạt động, sở hữu hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, cắt giảm chi tiêu, thanh lý và liên doanh” (Fred David, 2006).

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *