Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn du lịch tại Đà Lạt của du khách trong nước

điểm đến du lịch

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

 

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN DU LỊCH TẠI ĐÀ LẠT CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC

 

Chuyên ngành:
Mã sốngành:

 

Hải Dương – Tháng 01 năm 2021

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 9

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC 15

1.1. Cơ sở lý thuyết về ngành du lịch và du khách du lịch 15
1.1.1. Khái niệm chung về ngành du lịch và điểm đến du lịch 15
1.1.2. Các lý thuyết về hành vi người tiêu dùng trong ngành du lịch 20
1.2. Yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch của du khách trong nước 24
1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng 24
1.2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu 29
1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 32
1.3.1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài 32
1.3.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 34
1.3.3. Đánh giá mô hình nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu 37
Tóm tắt chương 1 37

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN DU LỊCH TẠi ĐÀ LẠT CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC 39

2.1. Giới thiệu về du lịch Đà Lạt 39
2.1.1. Giới thiệu chung về Đà Lạt 39
2.1.2. Giới thiệu về tình hình du lịch của Đà Lạt 41
2.1.3. Tổng quan về khách du lịch đến Đà Lạt 45
2.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc du lịch tại Đà Lạt của du khách trong nước 50
2.3. Kết quả xử lý và phân tích số liệu 62
2.3.1. Đặc điểm của mẫu khảo sát 62
2.3.2. Phân tích và đánh giá thang đo 66
2.3.3. Phân tích tương quan 77
2.3.4. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 79
2.3.5. Phân tích hồi quy bội 80
2.3.6. Kiểm định sự vi phạm các giả thuyết bằng ANOVA 82
2.3.7. Kiểm định ANOVA theo thu nhập 84
2.3.8. Đánh giá phiếu khảo sát 84
2.4. Đánh giá kết quả việc lựa chọn du lịch Đà Lạt của du khách trong nước 86
2.4.1. Kết quả đạt được 86
2.4.2. Hạn chế 87
Tóm tắt chương 2 88

CHƯƠNG 3. KHUYẾN NGHỊ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC TỚI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ LẠT 89

3.1. Định hướng phát triển của du lịch Đà Lạt 89
3.1.1. Quan điểm 89
3.1.2. Định hướng phát triển du lịch Đà Lạt 89
3.1.3. Mục tiêu thu hút khách trong nước đến với Đà Lạt 92
3.2. Khuyến nghị tăng cường du khách trong nước đến Đà Lạt 93
3.2.1. Về phía cơ quan quản lý Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và UBND Tỉnh Lâm Đồng 93
3.2.2. Về phía các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ 99
3.2.3. Một số khuyến nghị khác 107
3.2.4. Đối với du khách nội địa 107
KẾT LUẬN 109
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
PHỤ LỤC 113

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1.        Tính cấp thiết của đề tài

Đà Lạt với lợi thế so sánh về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan kiến trúc, con người… Đà Lạt có đầy đủ các đặc tính để hấp dẫn thu hút khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, việc khai thác hoạt động phát triển du lịch trong thời gian qua chủ yếu dựa vào việc khai thác tài nguyên du lịch sẵn có, chưa có chiến lược và các giải pháp tích cực để đảm bảo cho ngành du lịch phát triển bền vững; đạt nhịp độ tăng trưởng cao. Xuất phát từ vai trò và ý của việc tìm ra nguyên nhân tác động đến việc lựa chọn điểm đến du lịch của khách du lịch trong nước với trường hợp của Đà Lạt, tác giả đã chọn đề tài “Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn du lịch tại Đà Lạt của du khách trong nước” để làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.

2.        Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu của đề tài

– Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn du lịch tại Đà Lạt của du khách trong nước.

– Đề xuất mô hình nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn du lịch tại Đà Lạt của du khách.

– Tiến hành đánh giá và kiểm định mô hình nghiên cứu sự lựa chọn điểm đến du lịch của du khách trong nước .

– Đề xuất một số hàm ý chính sách để tăng cường việc thu hút du  khách trong nước tới du lịch tại Đà Lạt.

3.        Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch của de khách trong nước.

– Khách thể nghiên cứu: du khách trong nước.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi thời gian:Luận văn nghiên cứu trong thời gian năm 2018-2020 và đề xuất hàm ý chính sách tới năm 2025.

Phạm vi không gian:luận văn tiến hành nghiên cứu tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

Phạm vi về nội dung: luận văn tập trung nghiên cứu vào các yếu tố tác động tới việc lựa chọn du lịch tại Đà Lạt của du khách trong nước, từ đó đưa ra các hàm ý chính sách tăng cường thu hút du khách du lịch tới Đà Lạt.

4.        Phương pháp nghiên cứu

Tác giả tiến hành xây dựng thang đo về các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch của du khách trong nước dựa trên các nghiên cứu của các nhà khoa học và các công trình nghiên cứu có liên quan. Qua đó tác giả sẽ đánh giá mô hình nghiên cứu, mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố, điều chỉnh và bổ sung biến quan sát phù hợp với mô hình nghiên cứu. Từ đó xây dựng bảng khảo sát và chọn mẫu. Thông qua việc sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để phân tích và loại bỏ các biến không phù hợp trong mô hình nghiên cứu, tác giả cũng tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến bằng cách sử dụng phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS 20.0 để đánh giá và kiểm định mô hình nghiên cứu.

5.        Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về lựa chọn điểm đến du lịch của du khách trong nước.

– Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn du lịch tại Đà Lạt của du khách trong nước, chỉ ra những ưu, nhược điểm và nguyên nhân.

– Từ đó đề xuất quan điểm, khuyến nghị nhằm thu hút du khách đến Đà Lạt trong thời gian tới.

6.        Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần nở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt, danh các bảng biểu sơ đồ, luận văn được chia thành 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về việc lựa chọn điển đến du lịch của du khách trong nước và tổng quan nghiên cứu có lien quan

Chương 2: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn du lịch tại Đà Lạt của du khách trong nước

Chương 3: Một số khuyến nghị tăng cường thu hút du khách trong nước tới Đà Lạt

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LỰA CHỌN ĐIỂM  ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

1.1. Cơ sở lý thuyết về ngành du lịch và điểm đến du lịch     

1.1.1. Khái niệm chung về ngành du lịch và điểm đến du lịch 

“Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác”. Tổ chức du lịch thế giới (WTO) đã đưa ra định nghĩa “ Du lịch bao gồm những hoạt động của những người đi đến một nơi khác, ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình trong thời hạn không quá một năm liên tục để vui chơi, vì công việc hay vì mục đích khác không liên quan đến những hoạt động kiếm tiền ở nơi mà họ đến”.

1.1.1.1.  Khái niệm về điểm đến du lịch

Điểm đến du lịch: là một định nghĩa rất rộng trong hoạt động kinh doanh du lịch, là nơi có sức thu hút và hấp dẫn khách du lịch. Theo định nghĩa của WTO năm 1999 và 2007, một điểm đến du lịch là nơi quan trọng được viếng thăm bởi du khách, đại diện cho những thành phần cơ bản khi phân tích về du lịch. Ba yếu tố có thể được nhận ra đó là những yếu tố thuộc về địa lý (một khu vực có ranh giới địa lý hay hành chính có thể nhận ra rõ ràng, mà khách du lịch có thể tham quan và ở lại trong chuyến đi của họ), kinh tế (nơi mà du khách có thể ở lại lâu nhất .

lựa chọn điểm đến

Hãy đồng hành với dịch vụ viết thuê luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *