Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ

kiểm tra sau thông quan

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
———————

 

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

 

Hà Nội – 2015

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………………. 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN…………. 5

1.1. Một số vấn đề cơ bản về kiểm tra sau thông quan……………………… 5

1.1.1 Các bộ phận tham gia vào hoạt động kiểm tra sau thông quan. 8
1.1.2. Quan hê ̣ gi ữa kiểm tra sau thông qu an với một số hoạt động khác có liên quan 9
1.2. Quy trình tổ chức kiểm tra sau thông quan…………………………….. 17
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra sau thông quan… 23
Nhân tố chủ quan………………………………………………………….. 23
Nhân tố khách quan……………………………………………………….. 23

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………….. 25

Các phương pháp phân tích số liệu……………………………………….. 25
Phương pháp thu thập dữ liệu………………………………………………. 26
Thu thập dữ liệu quả bảng câu hỏi…………………………………… 26
Thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp……………………………….. 28

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN ĐỐI VỚI HÀNG  HÓA NHẬP KHẨU CỦA HẢI QUAN HÀ GIANG……30

3.1. Tổ chức bộ máy của Hải quan Hà Giang 30

3.1.1 Đặc điểm  của tỉnh Hà Giang. 30

3.2. Hoạt động quản lý kiểm tra sau thông quan của Hải quan Hà Giang………………………. 41
3.2.1. Tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan………………………… 42
3.3. Đánh giá chung về cơ chế kiểm tra sau thông quan của Hải quan Hà Giang 53

3.3.1 Những kết quả đạt được………………………………………………….. 53

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại………………………………………. 56

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN ….. 62

4.1. Phương hướng hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Hải quan Hà Giang………………… 62
4.2. Các giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Hải quan Hà Giang………………………….. 64
Xây dựng cơ chế và phát triển nguồn nhân lực………………….. 64
Kiến nghị…………………………………………………………………………… 70
KẾ T LUÂṆ……………………………………………………………………………………….. 75

DANH MUC̣ PHỤ LỤC

TÀ I LIÊỤ THAM KHẢO…………………………………………… 77

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Theo đó, thay vì kiểm tra 100% hàng hóa nhập khẩu trong khâu thông quan, cơ quan Hải quan sẽ thông qua hệ thống quản lý rủi ro trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro tiến hành phân luồng và áp dụng biện pháp kiểm tra thích hợp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Một trong các biện pháp kiểm tra quan trọng nhất góp phần thúc đẩy thông quan nhanh chóng. Do vậy, hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm tra sau thông quan là yêu cầu tự thân của Hải quan.  Với ý nghĩa trên, việc kết hợp giữa lý luận để nghiên cứu đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan. 

2. Mục đích nghiên cứu:

– Mục đích nghiên cứu: của luận văn là đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

– Nhiệm vụ nghiên cứu:
+ Nghiên cứu kinh nghiệm thực tế của một số nước trên thế giới, một số tỉnh thành trong nước. Để rút ra bài học thực tiễn đối với Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.
+ Nêu một số định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan từ nay đến năm 2020.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: Cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.
– Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.
+ Thời gian: Từ năm 2012 đến năm 2014

4. Kết quả của đề tài nghiên cứu

– Khái quát và làm rõ cơ sở lý luận về cơ chế KTSTQ cù ng kinh nghiệm tổ chức KTSTQ của một số nước;
– Đánh giá thực trạng cơ chế KTSTQ đối với hàng hóa nhập khẩu của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;
– Đề xuất phương hướng và một số hàm ý chính sách hoàn thiện cơ chế KTSTQ đối với hàng hóa nhập khẩu của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Kết cấu của Luận văn

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Luận văn gồm có 4 chương: Chương 1: Tổng quan lý luận về cơ chế kiểm tra sau thông quan Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Hải quan Hà Giang
Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Hải quan Hà Giang

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

1.1. Một số vấn đề cơ bản về kiểm tra sau thông quan

Hoạt động này còn được gọi bằng một thuật ngữ chuyên môn khác là “kiểm tra trên cơ sở kiểm toán”. KTSTQ là quá trình kiểm tra diễn ra sau sau khi hàng hóa đã được thông quan. Hoạt động kiểm toán này có thể diễn ra tại trụ sở của tổ chức xuất nhập khẩu. Hoạt động kiểm tra sau thông quan là một biện pháp kiểm soát quan trọng của cơ quan hải quan. Trong khi kiểm soát theo quy trình là biện pháp áp dụng với từng giao dịch khi qua các cửa khẩu hải quan. Bao gồm kiểm tra vật lý hàng hóa, kiểm tra tính chính xác của giá trị. Nguồn gốc xuất xứ và loại hàng hóa, các giấy tờ cấp phép có liên quan

1.1.2. Các bộ phận tham gia vào hoạt động kiểm tra sau thông quan

KTSTQ được thực hiện thông qua bộ máy tổ chức của cơ quan Hải quan từ cấp trung ương xuống đến địa phương. Đối với Hải quan Việt Nam chủ thể tiến hành hoạt động KTSTQ là Cục KTSTQ. Khách thể tham gia vào hoạt động KTSTQ là các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động XNK. Và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hàng hóa XNK như ngân hàng.
Đối tượng của KTSTQ là hồ sơ hải quan, các chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính; Cách thức KTSTQ gồm kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm hoặc kiểm tra.

1.1.3. Quan hê ̣giữ a kiểm tra sau thông quan với một số hoạt động khác có liên quan

Nghiệp vụ hải quan có thể được thực hiện bằng các biện pháp bí mật để phát hiện Vận chuyển trái phép. Hàng hoá, ngoại hối, tiền Việt Nam qua biên giới. Như vâỵ , đối tượng chính của nghiệp vụ kiểm soát hải quan là đối tượng buôn lậu. KTSTQ chỉ thực hiện sau khi hàng hóa đã thông quan. Giữa thanh tra chuyên ngành vớ i KTSTQ đều có những điểm giống nhau.

kiểm tra sau thông quan

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *