Chấp nhận sử dụng dịch vụ VCB –iBanking tại các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

CHẤP NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VCB-IBANKING TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
KHOA NGÂN HÀNG

Người hướng dẫn :
Học viên thực hiện :

Khóa : 27
Chuyên ngành : Ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh, 2020 

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN v
LỜI CAM ĐOAN vi
DANH MỤC VIẾT TẮT vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
DANH MỤC HÌNH ix
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK – TP. HỒ CHÍ MINH 5

2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 5
2.1.1. Lịch sử hình thành ……. 5
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 7
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ VCB-iBanking của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 11
2.2.1. Vài nét về dịch vụ VCB-iBanking trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 11
2.2.2. Phân tích hoạt động kinh doanh VCB-iBanking
Tóm tắt chương 2 24

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25

3.1. Các lý thuyết về hành vi người tiêu dùng 25
3.1.1. Lý thuyết về thái độ người tiêu dùng 25
3.1.2. Lý thuyết về hành vi dự định 27
3.2. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài 29
3.2.1. Các nghiên cứu ngoài nước 29
3.2.2. Các nghiên cứu trong nước 31
3.2.3. Đánh giá yếu tố trong mô hình các nghiên cứu 34
3.3. Khoảng trống nghiên cứu 36
3.4. Đề xuât mô hình và giả thiết nghiên cứu 36
3.5. Thiết kế nghiên cứu 38
3.6. Xây dựng và xử lý thang đo 41
3.7. Xử lý số liệu 43
Kết luận chương 3 45

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46

4.1. Kết quả nghiên cứu 46
4.1.2. Thống kê mô tả mẫu 46
4.2. Kiểm định và đánh giá thang đo 48
4.2.1. Kết quả nghiên cứu khảo sát sơ bộ 48
4.2.2. Kết quả nghiên cứu chính thức 53
4.3. Phân tích hồi quy …. 58
4.3.1. Kiểm định hệ số tương quan Pearson’s 58
4.3.2. Phân tích hồi quy 59
4.4. Kiểm định sự khác biệt của các đặc điểm nhân khẩu học đến Chấp nhận mua thiết bị điện tử của người tiêu dùng 62
4.4.1. Kiểm định ANOVA
4.5. Tóm tắt chương 4 65

CHƯƠNG 5. HÀM Ý QUẢN TRỊ 66

5.1. Kết luận 66
5.2. Chính sách quản trị 67
5.2.1. Hàm ý quản trị về Uy tín của ngân hàng 67
5.2.2. Hàm ý quản trị về Tính an toàn 68
5.2.3. Hàm ý quản trị về yếu tố Giá dịch vụ 69
5.2.4. Hàm ý quản trị về Sự thuận tiện 69
5.2.5. Hàm ý quản trị về chất lượng dịch vụ 70
5.3. Hạn chế nghiên cứu 70
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
PHỤ LỤC 75

DANH MỤC VIẾT TẮT

PGD Phòng giao dịch Phòng giao dịch
NLĐ Người lao động Người lao động
TGĐ Tổng giám đốc Tổng giám đốc

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4. 1. Kết quả khảo sát phiếu điều tra yếu tố ảnh hưởng chấp nhận mua thiết bị điện tử của người tiêu dùng 46
Bảng 4. 3. Bảng phân chia mẫu khảo sát theo độ tuổi 47
Bảng 4. 4. Bảng phân chia mẫu khảo sát theo trình độ 47
Bảng 4. 5. Bảng phân chia mẫu khảo sát theo thu nhập 47
Bảng 4. 12. Kết quả số liệu ma trận xoay Varimax kiểm định EFA 56
Bảng 4. 13. Phân tích hệ số KMO cho biến phụ thuộc 57
Bảng 4. 14. Đặt tên đại diện trung bình các nhân tố 58
Bảng 4. 15. Phân tích tương quan biến trong mô hình nghiên cứu 58
Bảng 4. 16: Kết quả phân tích hồi quy chấp nhận mua thiết bị điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 59
Bảng 4. 17. Thống kê đa cộng tuyến thông qua kiểm định phần dư VIF của mô hình nghiên cứu 60
Bảng 4. 18. Kiểm định ANOVA theo giới tính 62

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Ngân hàng VietcomBank TP. Hồ Chí Minh 7
Hình 2. 2. Biểu đồ tăng trưởng thu nhập của sử dụng sản phẩm Internet Banking của Ngân hàng TMCP VietcomBank – TP. Hồ Chí Minh 14
Hình 2. 3. Biểu đồ tăng trưởng số lượng sử dụng sản phẩm Internet Banking của Ngân hàng TMCP VietcomBank – TP. Hồ Chí Minh 16
Hình 2. 4. Thông tin xếp hạng các Ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam năm 2019 20
Hình 2. 5: Mô hình thuyết hành động hợp lý TRA 26
Hình 2. 6. Lý thuyết về hành vi dự định (TPB) 28
Hình 2. 7. Yếu tố ảnh hưởng hành vi mua của người tiêu dùng 29
Hình 3. 1. Sơ đồ quá trình nghiên cứu 39

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 

1.1. Sự cần thiết của đề tài

Quy mô dân số Việt Nam tính tới năm 2019 là trên 95 triệu người đây là thị trường vô cùng tiềm năng để các ngân hàng phát triển hoạt động ngân hàng điện tử cảu mình. Trong thời đại mới này thì rõ ràng ngân hàng nào nắm bắt được người tiêu dùng cá nhân thì ngân hàng ấy sẽ có lợi thế rất lớn. 
Nhận thức được tầm quan trọng của thương mại điện tử, các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay đã chú trọng phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ Ngân hàng điện tử ở Việt Nam. Qua đó cho thấy sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với dịch vụ là rất cao. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử VCB-iBanking tại Vietcombank trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Đánh giá khái quát tình hình, thực trạng của hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trong giai đoạn 2017 – 2019.
Đưa ra một số hàm ý quản trị đóng góp cho hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –Chi nhánh Đồng Nai trong thời gian tới.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Mức độ ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ VCB-iBanking?
Các nhân tố nhân khẩu học như: giới tính, tuổi tác, thu nhập và trình độ học vấn tác động như thế nào đến khả năng chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –Chi nhánh Đồng Nai?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Yếu tố ảnh hưởng đến việc mua thiết bị điện tử của người tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP VietcomBank – TP. Hồ Chí Minh.
Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP VietcomBank – TP. Hồ Chí Minh thuộc TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu số liệu thứ cấp trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019 và số liệu sơ cấp điều tra khảo sát trong tháng 01/2020 đến tháng 03/2020.

1.5. Đóng góp và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Về mặt lý luận: luận văn sẽ góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ internet banking tại Ngân hàng thương mại.
Về mặt thực tiễn: luận văn đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận mua thiết bị điện tử của Ngân hàng TMCP VietcomBank – TP. Hồ Chí Minh và tình kinh doanh dịch vụ Internet Banking trong giai đoạn 2017 – 2019. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số giải pháp để có thể phát triển sản phẩm internet banking của Ngân hàng TMCP VietcomBank – TP. Hồ Chí Minh.
Các giải pháp kiến nghị của luận văn có thể được sử dụng để cho các cấp lãnh đạo của Ngân hàng TMCP VietcomBank – TP. Hồ Chí Minh trong việc đánh giá quyết định mua của người tiêu dùng với dịch vụ Internet Banking. Luận văn có thế được sử dụng là tài liệu tham khảo cho các trường khối kinh tế và tài chính ngân hàng.

1.6. Kết cấu của luận văn

Ngoài các phần: Các trang bìa, mục lục, bảng chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ , Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục. Kết cấu chính của luận văn gồm 5 chương :
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Thực trạng kinh doanh dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP VietcomBank – TP. Hồ Chí Minh
Chương 3: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Kết luận và đề xuất giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng VietcomBank – Chi nhánh Đồng Nai.
Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK – TP. HỒ CHÍ MINH

2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh

2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
a. Phòng kinh doanh:
Đối tượng phục vụ: Là các người tiêu dùng doanh nghiệp có tiềm lực mạnh, có tiềm năng sử dụng các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, trong đó ưu tiên tập trung vào các đối tượng người tiêu dùng lớn như: các Tổng công ty, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Chức năng, nhiệm vụ chung: Phòng kinh chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các hoạt động tiếp thị, cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng VietcomBank TP. Hồ Chí Minh theo hướng trọn gói phù hợp cho người tiêu dùng. 

 

CHẤP NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Các yếu tố tác động đến khả năng chấp nhận sử dụng dịch vụ VCB –iBanking tại các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *