GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NGHỈ VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN KĨ THUẬT TẠI CÔNG TY TNHH COLGATE PALMOLIVE VIỆT NAM

HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NGHỈ VIỆC

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NGHỈ VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN KĨ THUẬT TẠI CÔNG TY TNHH COLGATE PALMOLIVE VIỆT NAM

LUẬN VĂN KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh – năm 2019

MỤC LỤC

MỤC LỤC 4
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1
BẢNG THUẬT NGỮ 2
DANH MỤC CÁC BẢNG 1
DANH MỤC CÁC HÌNH 1
TÓM TẮT 1
ABSTRACT 1
MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NGHỈ VIỆC6

1.1. Giới thiệu về công ty Colgate Palmolive 6
1.1.3. Giới thiệu về phòng bảo trì công ty Colgate Palmolive 9
1.2. Nền tảng, cơ sở của vấn đề 13
1.2.2. Những ảnh hưởng khi kĩ thuật viên nghỉ việc 14

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ  HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NGHỈ VIỆC 16

2.1. Khái niệm nghỉ việc và dự định nghỉ việc 16

2.2. Phân loại nghỉ việc 17
2.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ nghỉ việc cao đến tổ chức 18
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NGHỈ VIỆC
2.4.2. Đào tạo và phát triển nghề nghiệp 28
2.4.5. Mối quan hệ với các đồng nghiệp 33
2.4.6. Tính chất công việc 34

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA VẤN ĐỀ NGHỈ VIỆC 36

3.1. Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định nghỉ việc của đội ngũ KTV tại công ty Cogate Palmolive 36
3.1.2. Đào tạo và phát triển nghề nghiệp 42
3.1.3. Môi trường và điều kiện làm việc 47
3.1.4. Mối quan hệ với lãnh đạo 48
3.1.5. Mối quan hệ với đồng nghiệp 51
3.1.6. Tính chất công việc 52
3.2. Định vị các yếu tố bằng mô hình IPA 54

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NGHỈ VIỆC CỦA CÔNG TY COLGATE PALMOLIVE 72

4.1. Mục tiêu định hướng phát triển của Colgate Palmolive 2020 – 2025
……………………………………………………………………………………………………………72
4.1.1. Tầm nhìn – Mục tiêu chiến lược 2020 – 2025 72
4.1.2. Chiến lược quản trị nguồn nhân lực 73
4.2. Một số giải pháp nhằm giảm quyết định nghỉ việc của nhân viên kĩ thuật 74
4.2.1. Giải pháp cải thiện chế độ đãi ngộ 74

4.2.2. Giải pháp cải thiện hệ thống đào tạo và phát triển nghề nghiệp 78 4.2.3. So sánh giải pháp và đề nghị giải pháp 85
4.3. Kế hoạch thực hiện giải pháp giảm tình trạng nghỉ việc của công ty colgate palmolive 86
KẾT LUẬN 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
PHỤ LỤC 95

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CM : Bảo trì ngăn ngừa
CNTT : Công nghệ thông tin
KTV : Kĩ thuật viên
NVKT : Nhân Viên kĩ thuật
PM : Bảo trì có kế hoạch

BẢNG THUẬT NGỮ

Human Reource Management : Quản trị nguồn nhân lực Involuntary turnover : Nghỉ việc bắt buộc
Job satisfaction : Sự hài lòng trong công việc
Maintenance : Bảo trì
Technician : Kĩ thuật viên
Turn Over : Nghỉ việc
Turn Over Intention : Dự định nghỉ việc
Turn Over rate : Tỉ lệ nghỉ việc
Voluntary turnover : Nghỉ việc tự nguyện

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.2 : Bảng tổng hợp các yếu tố tác động đến quyết định nghỉ việc của nhân viên trong các nghiên cứu được nêu ra. 23
Bảng 2.3: Thang đo khảo sát về sự hài lòng và tầm quan trọng với chế độ đãi ngộ 27
Bảng 2.4: Thang đo khảo sát về sự hài lòng và tầm quan trọng với chế độ đãi ngộ 28
Bảng 2.6: Thang đo khảo sát về môi trường và điều kiện làm việc 31
Bảng 2.7: Thang đo khảo sát yếu tố mối quan hệ với lãnh đạo 32
Bảng 2.9: Thang đo khảo sát các yếu tố đồng nghiệp 34
Bảng 2.10: Thang đo khảo sát yếu tố tính chất công việc 35

ABSTRACT

SOLUTION TO REDUCE HIGH TECHNICIAN TURNOVER RATE AT COLGATE PALMOLIVE MY PHUOC LIMITED COMPANY
This thesis study high technician turnover rate in the Engineering department of Colgate Palmolive Vietnam My Phuoc Limited Company. The turn over rate has increased from 11% to 22% in 2016 – 2018 and really impacted company’s performance and labor strategy. The thesis focus to find out the cause leading to technician turn over intention & have solutions to reduce turn over rate. Using Griffeth, Hom và Gaertne (2000) research model combined with.

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu như hiện nay, thế giới đang bước vào kỉ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các nhà lãnh đạo và một số các nhà kinh tế đã đưa ra một số cảnh báo trong cuộc cách mạng này, thị trường lao động sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng giữa cung và cầu lao động cũng như về cơ cấu lao động, trong một số ngành, một số lĩnh vực, với sự xuất hiện của Robot.
Không đứng ngoài những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Công ty TNHH Colgate Palmolive Việt Nam – Chi Nhánh Mỹ Phước.  Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, tỉ lệ nghỉ việc của đội ngũ nhân viên kĩ thuật đang có xu hướng gia tăng.

2. Câu hỏi nghiên cứu

Những yếu tố nào làm ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc của đội ngũ KTV công ty Colgate?
Thực trạng tại công ty Colgate đã thỏa mãn được những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc của đội ngũ KTV hay chưa?
Giải pháp nào để nâng cao khả năng thỏa mãn các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc công ty Colgate?

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Tác giả sẽ thực hiện phân tích, đánh giá và khảo sát các đối tượng nghiên cứu từ đó xác định được các nguyên nhân dẫn đến quyết định nghỉ việc của đội ngũ kĩ thuật viên công ty Colgate Palmolive.
Dựa vào các nguyên nhân đã tìm hiểu, tác giả đưa ra được các giải pháp nhằm kéo giảm tỉ lệ nghỉ việc đang gia tăng tại công ty, từ đó có các ý kiến, đề xuất đến ban lãnh đạo công ty để có thể ứng dụng các giải pháp này vào thực tế đang diễn ra tại công ty để đánh giá mức độ hiệu quả.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu:
– Thông tin thứ cấp:
o Nguồn dữ liệu nội bộ của công ty: Dữ liệu thống kê, báo cáo tổng kết
o Nguồn dữ liệu bên ngoài: Báo đài, internet, sách…
– Thông tin sơ cấp:Sử dụng kĩ thuật phân tích thống kê mô tả để xác định tầm quan trọng và mức độ nghiêm trọng của từng yếu tố. Đến quyết định nghỉ việc của nhân viên, đồng thời xác định được các nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ nghỉ việc cao của nhân viên. Từ đó đưa ra các giải pháp và đánh giá tính khả thi của các giải pháp đã đưa ra nhằm giải quyết các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nguyên nhân dẫn đến quyết định nghỉ việc tự nguyện.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài công ty Colgate Palmolive chi nhánh Mỹ Phước.
Đối tượng tham gia khảo sát là các thành viên đã nghỉ việc và đang công tác tại phòng bảo trì của công ty.
Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tại công ty TNHH Colgate Palmolive Việt Nam chi nhánh Mỹ Phước Bình Dương.
Thời gian thực hiện: từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019.

6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được. Nguyên nhân gây ra tình trạng nghỉ việc ngày một gia tăng tại doanh nghiệp của mình. Từ đó ban lãnh đạo sẽ có những chiến lược, chính sách phù hợp để duy trì nguồn lực của công ty, hạn chế tình trạng nghỉ việc. Giúp cho tình hình nhân lực của công ty luôn duy trì sự ổn định và xây dựng được sự đoàn kết. Và đồng lòng của nhân viên công ty, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa khả năng của mình.

7. Kết cấu nghiên cứu

Bài nghiên cứu gồm có 5 chương chính (không bao gồm phần mở đầu và kết luận) như sau:
Chương 1: Nhận diện các vấn đề cần nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết về vấn đề nghỉ việc
Chương 3: Thực trạng các nguyên nhân gây ra vấn đề nghỉ việc
Chương 4: Giải pháp giảm tình trạng nghỉ việc của đội ngũ kĩ thuật viên công ty Colgate Palmolive
Chương 5: Kế hoạch hành động giảm tỉ lệ nghỉ việc của đội ngũ kĩ thuật viên công ty Colgate Palmolive

CHƯƠNG 1: NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NGHỈ VIỆC

1.1. Giới thiệu về công ty Colgate Palmolive

Colgate Palmolive là trong những tập đoàn hàng đầu trên thế giới về ngành hàng tiêu dùng đặt trụ sở tại New York Hoa Kỳ. Trải qua hơn 200 năm hình thành và phát triển, công ty đã cho ra đời rất nhiều các mặt hàng khác nhau và tập trung trên 4 lĩnh vực kinh doanh chính:
+ Chăm sóc răng miệng với các sản phẩm kem đánh răng, nước súc miệng và bàn chải đánh răng
+ Chăm sóc cá nhân với các dòng sản phẩm như xà phòng tắm, dầu gội, kem cạo râu…
+ Chăm sóc gia đình bao gồm các sản phẩm nước rửa chén, nước lau sàn, nước xả vải..
+ Các sản phẩm dinh dưỡng dành cho thú nuôi bao gồm các sản phẩm thức ăn dinh dưỡng dành cho thú nuôi và một số loại dược phẩm để điều trị một số loại bệnh về dinh dưỡng ở chó mèo.

1.1.1. Tầm nhìn và sứ mệnh công ty

Sứ mệnh của công ty là mang lại sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn từ tập đoàn với giá thành tốt nhất.
Hoạt động với hơn 1500 nhân viên và với 3 giá trị cốt lõi là chăm sóc, tinh thần đồng đội toàn cầu và cải tiến liên tục, công ty Colgate Palmolive Việt Nam chi nhánh Mỹ Phước không những mong muốn tạo ra nơi làm việc tốt nhất dành cho nhân viên mà còn là nhà máy kiểu mẫu thân thiện với môi trường, hòa hợp với thiên nhiên và tạo ra các giá trị nhân văn dành cho cộng đồng.

1.1.2. Sơ đồ tổ chức công ty

Hiện nay công ty Colgate Palmolive Việt Nam chi nhánh Mỹ Phước đang hoạt động với 11 phòng ban, bao gồm các phòng ban: An Toàn, Cải tiến, Nhân Sự, Chất Lượng, Phát triển sản phẩm, Công nghệ thông tin, Tài chính, Kế Hoạch – Kho, Bảo Trì và phòng Sản xuất.

HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG NGHỈ VIỆC

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *