Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang

công tác tiền lương

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
————————

 

CẢI TIẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Người hướng dẫn khoa học : TS. TẠ ĐỨC KHÁNH

HÀ NỘI – 2008

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 9

1.1 Tiền lương 9
1.1.1. Khái niệm 9
1.1.2. Các yếu tố cấu thành tiền lương 14
1.1.3. Các hình thức tiền lương 19
1.2. Tiền thưởng 25
1.2.1. Khái niệm và nguyên tắc tiền thưởng 25
1.2.2. Các hình thức tiền thưởng 28
1.2.2.1. Thưởng tiết kiệm 28
1.2.2.2. Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm 29
1.2.2.3. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công việc 29
1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp hiện nay 30

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG 34

2.1 Những đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng đến công tác tiền lương, tiền thưởng 34
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 34
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 35
2.1.3. Đặc điểm hệ thống tổ chức bộ máy 38
2.1.4. Đặc điểm về lao động của Công ty 42
2.2. Thực trạng công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 46
2.2.1. Thực trạng công tác tiền lương 46
2.2.1.1. Thang bảng lương Công ty đang áp dụng 46
2.2.1.2. Những loại phụ cấp Công ty đang áp dụng 49
2.2.1.3. Mức tiền lương tối thiểu của Công ty 51
2.2.1.4. Hình thức tiền lương Công ty đang áp dụng 51
2.2.2. Thực trạng công tác tiền thưởng 58
2.3. Kết quả công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang 61
2.3.1. Tiền lương, tiền thưởng với hiệu quả hoạt động của Công ty 61
2.3.2. Tiền lương, tiền thưởng với mức sống của người lao động 65

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ CẢI TIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG 69

3.1. Những nguyên tắc cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng 69
3.2. Cải tiến công tác tiền lương 70
3.2.1. Củng cố bộ phận làm công tác tiền lương, tiền thưởng 70
3.2.2. Tiến hành phân tích công việc 71
3.2.3. Xây dựng định mức lao động 72
3.2.4. Xây dựng hệ thống thang bảng lương mới 73
3.2.5. Cải tiến phụ cấp lương 73
3.2.6. Lựa chọn lại những hình thức tiền lương phù hợp 77
3.2.6.1. Hình thức tiền lương thời gian 77
3.2.6.2. Hình thức trả lương sản phẩm tập thể 81
3.3. Cải tiến công tác tiền thưởng 86
3.3.1. Thưởng tiết kiệm 86
3.3.2. Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm 89
3.3.3. Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công việc 91
3.4. Kiến nghị đối với những chính sách của Nhà nước 92
KẾT LUẬN 95
Phụ lục 97
Tài liệu tham khảo 103

DANH MỤC BẢNG BIỂU DÙNG TRONG LUẬN VĂN

 

Bảng 2.1 Kế hoạch phát triển của Công ty đến năm 2010 35
Bảng 2.2 Cơ cấu lao động 43
Bảng 2.3 Một số chỉ tiêu về tiền lương, tiền thưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 62
Bảng 2.4 Mức sinh hoạt hàng tháng của một gia đình (4 người) 66
Bảng 3.1 Hệ số lương, phụ cấp Phòng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 83
Bảng 3.2 Định mức vật tư chính cho việc sản xuất 300 tấn giấy loại 70g/m2, khổ 2362 mm 87
Bảng 3.3 Thực tế sử dụng vật tư chính cho việc sản xuất 300 tấn giấy loại 70g/m2, khổ 2362 mm 88

 

STT NỘI DUNG TRANG

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty 38
Đồ thị 2.1 Cơ cấu theo tính chất lao động T3/2008 44
Đồ thị 2.2 Cơ cấu lao động theo giới tính T3/2008 44
Đồ thị 2.3 Cơ cấu lao động theo thời hạn hợp đồng T3/2008 45
Đồ thị 2.4 Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo 45
Đồ thị 2.5 Tổng doanh thu 63
Đồ thị 2.6 Tổng lợi nhuận 63
Đồ thị 2.7 Tổng chi phí tiền lương, tiền thưởng 65

 

MỞ ĐẦU Công tác tiền lương

1. Tính cấp thiết của luận văn

Với vai trò như vậy đòi hỏi một chế độ tiền lương, tiền thưởng cần phải luôn đổi mới cho phù hợp với nền kinh tế xã hội trong từng thời kỳ để kích thích người lao động và góp phần quản lý, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang, tiền lương, tiền thưởng cũng là một vấn đề rất được Công ty quan tâm. Nhưng qua một thời gian công tác tại Công ty tôi nhận thấy công tác tiền lương, tiền thưởng vẫn còn một số bất cập. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên tôi đã chọn đề tài “Cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.

2. Tình hình nghiên cứu vCông tác tiền lương

Tiền lương, tiền thưởng luôn là vấn đề quan trọng được quan tâm tại các doanh nghiệp vì tiền lương, tiền thưởng là một yếu tố của chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp và tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp, là một nhân tố vật chất rất quan trọng trong việc tạo động lực lao động, tăng năng suất lao động, vì vậy đã có nhiều công trình khác nhau nghiên cứu về tiền lương, tiền thưởng. Các công trình đã đề cập một cách toàn diện, khái quát về tiền lương, tiền thưởng và cũng có một số công trình đi sâu nghiên cứu hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp như Công ty xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng, Công ty dệt 10-10, Công ty văn phòng phẩm Cửu Long… Tuy nhiên chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang. Do đó, đề tài luận văn là cần thiết và mang tính cấp bách.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Công tác tiền lương

* Mục đích:
Nghiên cứu cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang dựa trên những phân tích, đánh giá về công tác tiền lương, tiền thưởng hiện tại của Công ty.

* Nhiệm vụ:
– Nghiên cứu và hệ thống hoá một số lý luận chung về tiền lương, tiền thưởng, đánh giá sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp
– Phân tích và đánh giá công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang.
– Một số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu một số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang. Chỉ xem xét những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, tiền thưởng, không đặt vấn đề đi sâu xem xét hạch toán tiền lương, tiền thưởng. Luận văn coi lý luận chung về tiền lương, tiền thưởng là cơ sở để cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang.
* Phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu cải tiến công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang có kết hợp với việc phân tích và đánh giá công tác tiền lương, tiền thưởng hiện tại của Công ty
Về thời gian: Số liệu sử dụng để phân tích đánh giá trong bài viết được tập hợp từ năm 2005 (năm Công ty thực hiện Cổ phần hoá).

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp điều tra xã hội, thống kê, xử lý thông tin để phân tích, so sánh, lập bảng biểu, tổng hợp số liệu… nhằm làm rõ những luận điểm được đưa ra trong luận văn.

6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn

Việc nghiên cứu cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang sẽ góp phần tạo động lực lao động, là đòn bẩy kinh tế quan trọng để khai thác và khơi dậy những tiềm năng của mỗi người lao động trong công việc và cũng góp phần hoàn thiện cộng cụ quản lý tiền lương, tiền thưởng hữu hiệu cho doanh nghiệp, từ đó có những phương pháp trả lương, trả thưởng tốt nhất để người lao động có thể đóng góp nhiều sức lực nhất cho việc đạt được các mục tiêu của Công ty.

7. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của luận văn được trình bày thành 3 chương:
– Chương 1: Một số vấn đề về tiền lương, tiền thưởng và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp
– Chương 2: Phân tích và đánh giá công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang
– Chương 3: Một số cải tiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang

 

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

1.1 Tiền lương và Công tác tiền lương

1.1.1. Khái niệm

Trong nền kinh tế thị trường, các quy luật kinh tế phát triển một các khách quan, đòi hỏi quan điểm, định hướng mới về tiền lương và thị trường lao động.
Theo kinh tế học nhân lực, thị trường lao động là nơi mà ở đó diễn ra sự phân bổ những người lao động cho các công việc và điều phối các quyết định thuê mướn lao động. Cũng như mọi thị trường khác, thị trường lao động cũng có cung và cầu.
Cung lao động là lượng lao động mà người làm thuê có thể chấp nhận làm việc ở mỗi mức giá nhất định.
Cầu lao động là lượng lao động mà người thuê có thể thuê ở mỗi mức giá có thể chấp nhận được.
Sự vận động của cung và cầu lao động sẽ chi phối số lượng lao động tham gia thị trường lao động cũng như hình thành mức tiền công của các loại lao động. Cung > cầu thì tiền công giảm, cung < cầu thì tiền công tăng.

công tác tiền lương
dịch vụ viết thuê luận văn

Hãy đồng hành với Luận Văn MBA88 để nhận sự phục vụ tốt nhất.

Liên hệ:

Zalo: 0923. 73. 53. 63

Mail: Thacsi888@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây

Tải bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *