Nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietcombank

Viết luận văn thuê ở tphcm
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời gian qua, Việt Nam với những chính sách mở của kinh tế đã làm cho nền kinh tế hội nhập và phẳng với kinh tế thế giới. Điều này càng thể hiện rõ nét khi Việt Nam gia đã nhập WTO,  cuối năm 2018 Việt Nam đã thông qua CPTPP cùng với rất nhiều các hiệp định song phương FTA khác. Việc hội nhập nền kinh tế phẳng đã tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho tất cả doanh nghiệp nói chung đặc biệt là các Ngân hàng thương mại, song chính việc hội nhập vào nền kinh tế phẳng đã làm cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam gặp nhiều thách thức bởi tính cạnh tranh mỗi lúc càng khốc liệt hơn với các đối thủ là Ngân hàng nước ngoài với ưu thế về hơn hẳn các ngân hàng trong nước về công nghệ, vốn, quản lý điều hành hệ thống. Do đó, muốn mở rộng phát triển cho vay khách hàng nói chung và tín dụng đối doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là chìa khóa cho sự phát triển thành công cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2012 – 2018 hệ thống ngân hàng của Việt Nam đã tái cấu trúc bằng các hình thức sát nhập, các ngân hàng yếu kém bị mua lại với giá 0 đồng đây là những tín hiệu cho thấy việc cạnh tranh trong ngân hàng là hết sức khốc liệt. Đến năm 2019 thì sức khỏe các ngân hàng Việt Nam đã dần hồi phục và chỉ còn lại những Ngân hàng có năng lực cạnh tranh thực sự mới tồn tại và phát triển. Đặc biệt sự cạnh tranh giữa các ngân hàng cành khốc liệt khi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thì mọi nguồn thu của các ngân hàng từ cho vay đối với doanh nghiệp đều chững lại, do đó việc cho vay và huy động vốn của Ngân hàng thương mại ngày càng khó khăn. Quy mô doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2017, cả nước có gần 517.900 doanh nghiệp đang hoạt động trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98,1%. Đặc biệt là qui mô doanh nghiệp vừa và nhỏ không ngừng tăng qua các năm, trong 3 năm liên tục, từ 2016 đến 2018, Việt Nam có trên 100 nghìn  doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập mới, kỷ lục Năm 2018 có tới 131.275 doanh nghiệp. Xu hướng phát triển doanh nghiệp mới ngày nay thể hiện rõ, ngân hàng nào nắm bắt được cơ hội này để phát triển và nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn. Do vậy mà việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở chính là một trong những yêu cầu cấp bách để đảm bảo cho sự phát triển của chi nhánh. Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng tín dụng và từ tình hình thực tế của Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở, em đã chọn đề tài " Nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietcombank chi nhánh Hội sở" để hoàn thành khóa luận của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu
  • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng ngân hàng.
  • Nghiên cứu thực trạng và đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở.
  •  Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Các tiêu chí đánh giá chất lượng tín dung; các nhân tố ảnh hưởng;  phân tích và các thực trạng tín dụng của Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở trong giai đoạn 2016 - 2018.

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về không gian: Khóa luận nghiên cứu hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở tại Hà Nội.

Phạm vi về thời gian: Khóa luận nghiên cứu hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở trong các năm 2016 – 2018.
  1. 4. Phương pháp nghiên cứu
4 .1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

            Thu thập các dữ liệu cần thiết của phòng tín dụng, phòng kinh doanh, phòng hành chính tổng hợp và phòng kế toán, phòng kinh doanh qua các năm 2016 -2018, cùng với việc nghiên cứu thông qua nguồn từ báo, tạp chí và internet.

4.2. Phương pháp xử lý số liệu

            Tiến hành phân tích thống kê mô tả bằng kỹ thuật lập bảng, so sánh ngang , so sanh chéo các số liệu bằng phần mềm thống kê Excel từ đó rút ra ý nghĩa của nghiên cứu và đưa ra kết luận về sự biến đổi của chuỗi số liệu và các phương hướng làm cơ sở đưa ra giải pháp.

5. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận được kết cấu gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại

Chương 2:  Phương pháp phân tích và cơ sở dữ liệu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu về chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Vietcombank CN Hội sở.

Chương 4: Giải pháp và khuyến nghị nâng cao chất lượng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng VietcomBank Việt Nam chi nhánh Hội sở.

Chương 5: Kết luận


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về tín dụng Ngân hàng thương mại 
1.1.1. Khái niệm hoạt động tín dụng ngân hàng 
Tín dụng là hoạt động kinh tế ra đời từ rất sớm dưới hình thức cho vay nặng lãi trong điều kiện sản xuất thấp kém. Cùng với sự phát triển của xã hội, tín dụng đã có sự phát triển vượt bậc. Đến nay, hoạt động tín dụng là thành phần không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế của các tổ chức cũng như các quốc gia.
Trong nền kinh tế thị trường, các tổ chức kinh tế hoạt động độc lập và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thông qua quá trình trao đổi mua bán để hình thành hệ thống kinh tế thống nhất. Dù ở hình thái kinh tế nào (phong kiến, tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa), mỗi tổ chức kinh tế cũng có lúc thừa, lúc thiếu vốn. Tuy nhiên khi đứng trên bình diện toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì tại một thời điểm nhất định sẽ có hiện tượng một nhóm tổ chức kinh tế có vốn tạm thời chưa sử dụng đến trong khi nhóm tổ chức kinh tế khác lại có nhu cầu bổ sung vốn để đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh... Đây là hiện tượng khách quan tồn tại ngay trong quá trình sản xuất, đồng thời nó cũng là mâu thuẫn trong quá trình tuần hoàn, chu chuyển vốn. Điều này đòi hỏi tín dụng là cầu nối giữa nơi thừa và nơi thiếu vốn.
Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ la tinh credo với ý nghĩa là sự tin tưởng, tín nhiệm. Tín dụng được hiểu là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng hoặc các định chế tài chính như công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư...) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Như vậy bản chất của tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở có hoàn trả. Theo định nghĩa trong từ điển về kinh tế học, tín dụng ngân hàng là một khoản tiền mà ngân hàng cấp cho khách hàng của mình dưới dạng các khoản vay hay các khoản thấu chi (Hồ Diệu, 2011).
Trong nền kinh tế thị trường, phần lớn nguồn tiền được giao dịch thông qua ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn của các tổ chức, cá nhân trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Theo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung năm 2004, “cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác”(Phan Thị Cúc, 2008).
Như vậy, có thể hiểu tín dụng ngân hàng là hoạt động mà ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng dưới các hình thức cho vay, bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Phan Thị Cúc, 2008).
1.1.2. Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng 
Hoạt động tín dụng hiện nay mang lại phần lợi nhuận lớn nhất cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, lợi nhuận trong hoạt động tín dụng lại gắn liền với chất lượng tín dụng, Vậy chất lượng tín dụng là gì?
Khi nói đến chất lượng người ta thường nghĩ đến chất lượng của hàng hoá và dịch vụ thông thường. Đó là sự đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về tính năng kỹ thuật và tính kinh tế (thể hiện ở chi chí có được sản phẩm, chi phí để sử dụng sản phẩm và hiệu quả sử dụng sản phẩm).

Đề biết thêm thông tin chi tiết toàn bộ bài xin quí khách hàng liên hệ Trung Tâm Luận Văn MBA88 chuyên Viết luận văn thuê ở tphcm

Để biết thêm nội dung toàn bộ bài xin liên hệ:Mail: Thacsi888@gmail.com; Hotline: 0923.735.363 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *